Zebra, Opowieści spod oliwnego drzewa i Bahar znaczy wiosna jako nowe propozycje lekturowe o wielokulturowościAbstrakt

The article aims at presenting children’s and youth books published in 2013, 2014 and 2015 by the publishing house called ‘Poławiacze Pereł’. The author analyses the content of three short stories: The Zebra by Ifi Ude, Bahar Means Spring by Agnieszka Aysen Kaim and Tales Under the Olive Tree by Aida Amer. The article author presents her considerations on multiculturalism as a subject of Polish education. The students’ comprehension of ‘otherness’ may enable them to respect and accept the differences in race, appearance, religion, behaviour, culture, clothing and preferences.


Słowa kluczowe

children’s and youth literature; multiculturalism; respect for otherness; diversity; The Zebra; Bahar Means Spring; Tales Under the Olive Tree; multicultural education

Amer A., 2013, Opowieści spod oliwnego drzewa, ilustr. Nežka Šatkov, Kraków.

Chrobak M., 2012, Postawy wobec obcości w prozie dla młodzieży po 1989 roku, w: Heska-Kwaśniewicz K. przy współp. Gajownik S., red., Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych, Katowice.

Dziuban Z., 2009, Obcość, bezdomność, utrata: wymiary atopii współczesnego doświadczenia kulturowego, Poznań.

Eibl-Eibesfeldt I., 1987, Miłość i nienawiść, przeł. Stromenger Z., Warszawa.

Januszkiewicz M., 2007, W-koło hermeneutyki literackiej, Warszawa.

Kaim A.A., 2015, Bahar znaczy wiosna, ilustr. Nežka Šatkov, Warszawa.

Lewandowicz-Nosal G., 2011, Książki dla najmłodszych. Od zera do trzech. Poradnik, Warszawa. Lewowicki T., Różańska A., Piechaczek-Ogierman G., red., 2012, Wielokulturowość i problemy edukacji, Toruń.

Lévinas E., 1998, Inny i inni, w: tegoż, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. Kowalska M., Warszawa.

Lévinas E., 1994, O Bogu, który nawiedza myśl, przeł. Kowalska M., Kraków.

Magierska S., 1997, Swój i obcy – relacja poznawcza, w: Rzewuska E., red., Swoi i obcy w literaturze i kulturze, Lublin.

Manguel de A., 2003, Moja historia czytania, Warszawa.

Markowski M.P., 2004, Inność i tożsamość, w: tegoż, Pragnienie i bałwochwalstwo, Kraków.

Niesporek-Szamburska B., Wójcik-Dudek M., Zok-Smoła A., red., 2014, Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, Katowice.

Pennag D., 2007, Jak powieść, przeł. Bieńkowska K., Warszawa.

Sienkiewicz H., 2011, W pustyni i w puszczy, Kraków.

Tylicka B., Leszczyński G., red., 2002, Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Ude I., 2013, Zebra, ilustr. Nežka Šatkov, Warszawa.

Zawojski P., 2010, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Katowice.

Netografia

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze, http://www.ryga.msz.gov.pl/pl/p/ryga_lv_a_pl1/aktualnosci/600_lat_kontaktow_polsko_tureckich_1414_2014 [dostęp: 22.12.2017].

Raport międzynarodowej policji europejskiej Europol,

TE-SAT 2014: EU TERRORISM SITUATION AND TREND REPORT, https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/te-sat-2014-eu-terrorism-situation-and-trend-report) [dostęp: 13.01.2018].

Pobierz

Opublikowane : 2020-08-31


SadzikowskaL. (2020). Zebra, Opowieści spod oliwnego drzewa i Bahar znaczy wiosna jako nowe propozycje lekturowe o wielokulturowości. Postscriptum Polonistyczne, 22(2), 225-238. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9717

Lucyna Sadzikowska  lucyna.sadzikowska@us.edu.pl
dr, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5509-4513

Adiunkt w Zakładzie Kultury Czytelniczej i Informacyjnej. Zajmuje się m.in. literaturą dla dzieci i młodzieży. Autorka książki Szukanie kluczy. O literaturze poobozowej Gustawa Morcinka (Katowice 2017). Z prof. zw. dr hab. Krystyną Heską-Kwaśniewicz opracowały oraz wstępem i notą opatrzyły Listy z Dachau. Gustaw Morcinek do siostry Teresy Morcinek (Katowice 2016).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).