Tematyka Zagłady na lekcjach polskiego – szansa budowania otwartościAbstrakt

The article author claims that Ida Fink’s The Journey can help attract young readers’ attention to the traumatic experiences of Jews during World War II. The analysis of the events described in the novel and, above all, the behaviour of the main character and the narrator, helps to create an understanding and empathic attitude towards the suffering of others. The article author claims that reading texts written by people who survived the Holocaust can initiate reflection that condemns racist and xenophobic behaviour and statements.


Słowa kluczowe

Ida Fink’s The Journey; the Holocaust; ghetto; forced labour in Germany; Jews

Amiel I., 1999, Osmaleni, Izabelin.

Birenbaum H., 2007, Nadzieja umiera ostatnia. Wyprawa w przeszłość, Oświęcim.

Buryła S., 2012, Topika Holocaustu. Wstępne rozpoznanie, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, nr 10. Famulska K., Żurek S.J., 2012, Literatura polska w Izraelu. Leksykon. Kraków – Budapeszt.

Fink I., 1990, Podróż, Londyn.

Głowacka D., 2004, Znikające ślady: Emmanuel Levinas, literackie świadectwo Idy Fink i sztuka Holokaustu, „Literatura na Świecie”, nr 1–2.

Głowiński M., 1999, Czarne sezony, Warszawa

Janion M., 2009, Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie, Warszawa.

Janus-Sitarz A., 2013, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze, Kraków.

Langer L.L., 2004, Neutralizowanie Holokaustu, przeł. J. Mikos J., „Literatura na Świecie”, nr 1–2. Olczak-Ronikier J., 2012, W ogrodzie pamięci, Kraków.

Arkusze egzaminacyjne

http://www.interklasa.pl/portal/index/dokumenty/interklasa/polski_rozsz.pdf?page=info& action=showdoc&oid=309800 [dostęp: 30.01.2018]

Podstawa programowa z komentarzami. T. 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, 2009, Warszawa.

Podstawa programowa podpisana 30.01.2018 Język polski: liceum ogólnokształcące i technikum: http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/zalacznik-nr-1.pdf [dostęp: 30.01.2018].

Pobierz

Opublikowane : 2020-08-31


JaskółowaE. (2020). Tematyka Zagłady na lekcjach polskiego – szansa budowania otwartości. Postscriptum Polonistyczne, 22(2), 239-251. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9718

Ewa Jaskółowa  ewa.jaskola@me.com
prof. dr hab., Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4477-9963

Interesuje się problemami literatury XX i XIX wieku oraz dydaktyki. Uznaje, że sprawność interpretacyjna i świadomość literaturoznawcza stanowią podstawę dydaktycznych działań nauczyciela języka polskiego w szkole. Jest autorką publikacji na temat poezji XX wieku, jej sposobów interpretacji w szkole, zajmuje się zagadnieniami nauczania języka polskiego jako ojczystego i obcego. Autorka publikacji: Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego (Katowice 1988); Od poezji kosmosu do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka (Katowice 1997).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).