O ekspertyzie nt. promocji i uczenia języka polskiego w świecieAbstrakt

The article author describes the methods of creating a strategy of Polish language teaching and promotion in the world. It contains the following elements: teaching Polish as a second/foreign language in all age groups and at all levels of educational systems (including higher education), different forms of promoting the Polish language in the world, coordinating activities and defining tasks of particular institutions as well as identifying the necessary legislative changes and methods of financing certain promotional activities.


Słowa kluczowe

promotion of Polish language and culture; teaching Polish as a foreign language; promotional activities

Miodunka W., Tambor J., Achtelik A., Cudak R., Krzyżyk D., Mazur J., Niesporek- -Szamburska B., Ożóg K., Pawłowski A., Praszałowicz D., Seretny A., Szul R., Tambor A., Zgółka T., 2018, Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 336.
Pobierz

Opublikowane : 2020-08-31


TamborA. (2020). O ekspertyzie nt. promocji i uczenia języka polskiego w świecie. Postscriptum Polonistyczne, 22(2), 265-272. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9721

Agnieszka Tambor  tamboragnieszka@gmail.com
dr, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1536-8986

Kulturoznawczyni, zainteresowana naukowo przede wszystkim współczesnym kinem polskim i możliwościami wykorzystania go w nauczaniu cudzoziemców – te zagadnienia stanowiły także temat jej dysertacji. Autorka książki Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien (Katowice 2012 i n.) oraz cyklu artykułów Półka filmowa publikowanych na łamach „Postscriptum Polonistycznego”. Opracowała 8. tom serii „Czytaj po polsku” – przystosowane do celów glottodydaktycznych opowiadania Zofii Nałkowskiej Przy torze kolejowym oraz Tadeusza Borowskiego Proszę państwa do gazu wraz z zestawami ćwiczeń i zadań do tych tekstów (Katowice 2011).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).