Mniejszość romska w Polsce: czego brakuje w koncepcji integracji?Abstrakt

The author presents the results of own research carried out within the Romani community in two villages of the Podhale region (respectively in 2011–2017 and 2013–2016). The author focuses particularly on the reasons for differences in multiple aspects of functioning of the two groups studied. The results of own research presented and analysed in the paper are based on observations and free-form interviews with both Romani and non-Romani people.


Słowa kluczowe

Romani minority; integration; Podhale; Poland; intercultural communication; etnology

Barany Z., 2002, The East European Gypsies. Regime Change, Marginality, and Ethnopolitics, Cambridge.

Janusz G., 2011, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin.

Klimova-Alexander I., 2005, The Romani Voice in World Politics, Aldershot.

Liegeois J.-P., 2007, Roma in Europe, Strasburg.

Nowicka E., 2003, Romowie o sobie i dla siebie. Nowe wyzwania i perspektywy, w: Nowicka E., red., Romowie o sobie i dla siebie. Nowe problemy i nowe działania w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa.

Połeć W., 2003, Romowie na Słowacji. Marginalizacja i postęp, w: Nowicka E., red., Romowie o sobie i dla siebie. Nowe problemy i nowe działania w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa.

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 2014.

Działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz mniejszości romskiej w województwie małopolskim. Raport z wizytacji osiedli romskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014.

Sobotka E., 2010, Special Contact Mechanisms for Roma, in: Weller M., Nobbs K., eds., Political Participation of Minorities, Oxford.

Stewart M., 2013, Roma and Gypsy “Ethnicity” as a Subject of Anthropological Inquiry, “Annual Review of Anthropology”, no. 42.

Szewczyk M., 2013, Społeczność romska – instytucjonalne wyzwanie dla paradygmatu spójności Unii Europejskiej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 26.

Talewicz-Kwiatkowska J., 2013, Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce, Kraków.

Vermeersch P., 2006, The Romani Movement: Minority Politics and Ethnic Mobilization in Contemporary Central Europe, New York.

Witkowski M., 2003, Romowie w Czechach. Podziały i współdziałanie, w: Nowicka E., red., Romowie o sobie i dla siebie. Nowe problemy i nowe działania w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa.

Witkowski M., 2016, Polityka i antropologia. Praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce, Kraków.

Wódz K., Witkowski M., 2013, Civil Society and Anti-Discrimination Policy in a Homogenous Country: The case of Poland, in: Fella S., Ruzza C., eds., Anti-Racist Movements in the EU. Between Europeanization and National Trajectories, London.

Wódz K., Wódz J., 2007, Europa urzędników brukselskich czy Europa obywateli? U źródeł deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej, w: Wódz K., red., Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku, Warszawa.

Żółtek J., 2008, Romowie z Szaflar z Osiedla Zadział, w: 100 lat szkoły w Maruszynie Dolnej, Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-09


WitkowskiM. (2020). Mniejszość romska w Polsce: czego brakuje w koncepcji integracji?. Postscriptum Polonistyczne, 23(1), 143-156. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9783

Maciej Witkowski  mwitkowski@wsb.edu.pl
dr hab., Katedra Pedagogiki, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7072-8513

Profesor Akademii WSB; do jego głównych zainteresowań badawczych należą: metodologia badań międzykulturowych, badania nad sytuacją Romów, problemy ruchów etnicznych, narodowych, sprawy mniejszości bezpaństwowych, komunikacja międzykulturowa. Autor książki Polityka i antropologia. Praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce (2016).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).