Tożsamość kulturowa w rusińskiej literaturze na SłowacjiAbstrakt

Cultural identity is a very important part of national identity, as it defines the individual’s place in society. The aim is to show the Rusyn national identity consolidated in the contemporary literary works and to define the symbolism used by the Rusyn authors to emphasise their belonging to that nation. The six basic areas into which post-1989 Rusyn literature in Slovakia is divided are the following: poetry dedicated to the emerging national identity; poetry and prose based on folklore; rural-themed prose; metaphorical poetry dealing with diverse themes; literature for children and young people; literary translations. Authors belonging to the individual groups prove with their works that aspects of national identity, self-identification and, in fact, national revival continue to resound strongly in contemporary Rusyn literature in Slovakia.


Słowa kluczowe

Rusyn literature; Slovakia; national identity; contemporary literature

Anderson B., 1997, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. Amsterdamski S., Kraków.

Bauman Z., 2010, Umění života, přel. Gabajová Z., Praha.

Berry J.W., Poortinga Y.H., Segall M.H., Dasen P.R., 2002, Cross-cultural psychology: Research and applications, New York.

Blichová A., 2010, Súčasná rusínska literatúra na Slovensku, in: Plišková A., ed., Rusínsky spisovný jazyk na Slovensku 1995–2010 a súčasná rusínska literatúra, Prešov.

Čeněk J., Smolík J., Vykoukalová, Z., 2016, Interkulturní psychologie. Vybrané kapitoly, Praha.

Hermanová M., 2015, Deťom pre radosť a poučenie. Poviedky pre deti, mládež a dospelých, Prešov.

Kosek J., 2011, Právo n(a) předsudek, Praha.

Košťálová P., 2012, Stereotypní obrazy a etnické mýty. Kulturní identita Arménie, Praha.

Kseňak M., 2013, Spomienky a očakávania, Prešov.

Maľcovská M., 2002, Rusínske arabesky, Prešov.

Maľcovská M., 2007, Zelená fatamorgana, Užhorod.

Průcha J., 2010, Interkulturní komunikace, Praha.

Slivková I., 2015, Úvod do interkultúrnej komunikácie, Prešov.

Suchý Š., 1994, Rusínsky spevník, Prešov.

Suchý Š., 2004, Azbukáreň, Prešov.

Suchý Š., 2007, Slon na kyčere, Prešov.

Suchý Š., 2008, Nezábudka, Prešov.

Suchý Š., 2009, Most nad riekou času, Prešov.

Suchý Š., 2010, Azbuková mama, Prešov.

Suchý Š., 2014, Tretie krídlo, Svidník.

Suchý Š., 2016, Plody jesennej záhrady, Svidník.

Suchý Š., 2017, Ako Rusíni relaxujú, Prešov.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-09


SlivkováI. (2020). Tożsamość kulturowa w rusińskiej literaturze na Słowacji. Postscriptum Polonistyczne, 23(1), 213-228. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9788

Ivana Slivková  ivana.slivkova@unipo.sk
PhD, Katedra stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Prešovska univerzita v Prešove, Preszów, Słowacja.  Słowacja
https://orcid.org/0000-0002-6168-1327

Jej zainteresowania badawcze skupiają się na tematach takich, jak: literatura białoruska, literatura polska, literatura rusińska na Słowacji, literatura porównawcza, komunikacja międzykulturowa, stereotyp narodowy, tłumaczenie. Ważniejsze publikacje: Bieloruská poézia na prelome storočí (2012), Úvod do interkultúrnej komunikacie (2015), Moderná slovenská literatúra v stredoeurópskom kontexte (1890–1945) (2016, współautorstwo).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).