Przemiany bohatera w powojennym kinie polskim – od Supermana do Wonder WomanAbstrakt

The article presents the evolution of the heroes in Polish cinema after the Second World War, as well as while showing the characters that influenced the social awareness of Poles, it reveals those which have been created in response to the social needs. Although the Polish postwar cinema for decades used to be exclusively masculine, lately this tendency changed, and thus for, the author shows that the features and attributes of male characters have been transferred to the female characters by the scenarists and film directors.


Słowa kluczowe

contemporary Polish cinema; woman; man; movie hero; Ashes and Diamonds; More Than Life at Stake; Pitbull; Polish-Russian War; Suicide Room; Secret Wars; Blood of my flesh

Giza B., 2005, Stawka większa niż życie – narodziny subkultury fanów, w: Godzic W., red., 30 najważniejszych programów TV w Polsce, Warszawa.

Keff B., 2010, „Psy” Władysława Pasikowskiego, czyli Polska jest twardzielem, w: Wiśniewska A., Marecki P., red., Kino polskie 1989–2009 – historia krytyczna, Warszawa.

Kornacki K., 2014, „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy według Jerzego Andrzejewskiego, w: Lubelski T., red., Od Mickiewicza do Masłowskiej, Kraków.

Major M., 2011, „Era antybohaterów” w amerykańskiej produkcji telewizyjnej, „Panoptikum Film/Nowe media/Sztuki wizualne”, nr 10.

Osadnik W., 2010, Film po adaptacji powieści: narracja „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną”. Porównanie przekładu angielskiego powieści i angielskich napisów w adaptacji filmowej Xawerego Żuławskiego, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1.

Stachówna G., 2006, Władcy wyobraźni. Sławni bohaterowie filmowi, Kraków.

Synoradzka-Demadre A., 1997, Andrzejewski, Wrocław.

Wiśniewska A., Marecki P., red., 2010, Kino polskie 1989–2009 – historia krytyczna, Warszawa.

Netografia

Lubelski T., Polska Szkoła Filmowa, http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/artykuly/polska-szkola-filmowa/215 [dostęp: 27.10.2014].

Trzy miliony abonentów i pierwsze klasyki, http://www.tvp.pl/retro/aktualnosci/trzy-miliony-abonentow-i-pierwsze-klasyki-tvp-lata-60/820307 [dostęp: 19.01.2015].

Zwiastun „Niebezpiecznych kobiet”, który zanotował 3,5 mln wyświetleń zwiastuna w 24 godziny, http://film.onet.pl/recenzje/pitbull-niebezpieczne-kobiety-baby-sa-jakies-silne-recenzja/dpck3p [dostęp: 19.08.2017].

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1243770 [dostęp: 30.08.2017].

http://www.filmweb.pl/article/Kobiety+w+polskim+kinie-78847 [dostęp: 13.08.2017].

https://www.pisf.pl/rynek-filmowy/box-office/filmy-polskie?cat=26467 [dostęp: 30.08.2017].

http://www.smalewski.c0.pl/index.php/pamiec-narodowa/ [dostęp: 28.03.2015].

https://www.youtube.com/watch?v=Efv1e16vurw [dostęp: 30.08.2017].

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-25


TamborA. (2020). Przemiany bohatera w powojennym kinie polskim – od Supermana do Wonder Woman. Postscriptum Polonistyczne, 20(2), 193-205. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9919

Agnieszka Tambor  tamboragnieszka@gmail.com
dr, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1536-8986

Kulturoznawczyni. Jej zainteresowania związane są przede wszystkim ze współczesnym kinem polskim i możliwościami wykorzystania go w nauczaniu cudzoziemców. Te zagadnienia były także tematem jej rozprawy doktorskiej. Jest autorką książki Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien oraz cyklu artykułów Półka filmowa publikowanych na łamach „Postscriptum Polonistycznego”. Opracowała również 8. tom serii Czytaj po polsku, zawierający przystosowane do celów glottodydaktycznych opowiadania Zofii Nałkowskiej Przy torze kolejowym oraz Tadeusza Borowskiego Proszę państwa do gazu wraz z zestawami ćwiczeń i zadań do tych tekstów.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).