Więcej, bardziej, pełniej. Emigracja według Tomasza ŁychowskiegoAbstrakt

The aim of the article is to describe the way in which Tomasz Łychowski defines the phenomenon of emigration in his poems from the volume Spojrzenia (Glances, 2016). Emigration is not only regarded from different perspectives here, but the author also plays with the traditional image of an emigrant. In his poetry Tomasz Łychowski promotes the idea of unity in multiplicity and the value of diversity.


Słowa kluczowe

Łychowski; emigration; Brazil

Bąk M., 2014, Australia w poezji polskich emigrantów. Wybrane aspekty, w: Piechota M., Ryba J., Janoszka M., red., Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej. Autorzy – dzieła – czytelnicy, część 5, Katowice.

Grzymała-Moszczyńska H., 1998, Sytuacja uchodźców w literaturze psychologicznej, w: Grzymała-Moszczyńska H., Nowicka E., red., Goście i gospodarze, Kraków.

Kalewska A., 2004, Od eks-(obcego) w wieży Babel do emigranta¬ współbrata – droga bo-hatera lirycznego Tomasza Łychowskiego, „Ameryka Łacińska”, nr 45–46.

Kalewska A., 2005, Głos poetów polskiego pochodzenia w poezji brazylijskiej, „Ameryka Łacińska”, nr 1.

Kołodziejczyk D., 2012, Meta-fory, trans-lacje, hybrydy: tropy migracji w literaturze post-kolonialnej, w: Gosk H., red., Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Kraków.

Lipińska E., 2013, Polskość w Australii. O dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach, Kraków.

Łychowski T., 2010, Moja droga na księżyc, Warszawa.

Łychowski T., 2016, Spojrzenia. Wiersze wybrane, Rio de Janeiro.

Mamzer H., 2003, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Poznań.

Miłosz Cz, 1991, Opór i wierność prowincji. Z Czesławem Miłoszem rozmawiają Dariusz Suska i Aleksandra Stasiak, „Życie”, nr 114.

Miodunka W., 1996, „O NEGRO DO PARANÁ É O POLACO” czyli o przemianach tożsamości polskiej w Brazylii, w: Paleczny T., red., Emigracja. Polonia. Ameryka Łacińska. Procesy emigracji i osadnictwa w Ameryce Łacińskiej i ich odzwierciedlenie w świadomości społecznej, Warszawa.

Mostwin D., 1995, Trzecia wartość, Lublin.

Olejniczak J.,1997, Czytając Miłosza, Katowice.

Podemska-Abt T., 2016, Wizerunki Australii w twórczości i doświadczeniu migracyjnym Adama Fiali, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-25


BąkM. (2020). Więcej, bardziej, pełniej. Emigracja według Tomasza Łychowskiego. Postscriptum Polonistyczne, 20(2), 255-264. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9925

Magdalena Bąk  magdalena.bak@us.edu.pl
dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Katowice, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9189-8850

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problemów związanych z literaturą romantyzmu i wątkami australijskimi w literaturze polskiej. Jest autorką książek: Mickiewicz jako erudyta (w okresie wileńsko­‑kowieńskim i rosyjskim) (2004); Twórczy lęk Słowackiego. Antagonizm wieszczów po latach (2013); Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc. Wizerunek Australii w literaturze polskiej (2014).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).