Wroga kultura homofobiczna. Welcome to Chechnya Davida France’a jako forma zachowania pamięci o ofiarach


Abstrakt

Artykuł dotyczy filmu dokumentalnego Welcome to Chechnya (2020) zrealizowanego w odpowiedzi na masową czystkę przedstawicieli mniejszości seksualnych, która rozpoczęła się w Republice Czeczeńskiej w 2017 roku. Głównym celem artykułu jest naświetlenie problemu społeczeństwa LGBTQIA+ w Rosji i Czeczenii oraz oddanie głosu ofiarom dyskryminowanych mniejszości, co dziś w obliczu wojny na Ukrainie wydaje się ważniejsze niż kiedykolwiek. W artykule przedstawiono sytuację prawną osób LGBTQIA+ w obu krajach, wskazano możliwe przyczyn braku akceptacji dla homoseksualizmu w Rosji i Czeczenii, przedstawiono oficjalne stanowisko Kremla w kwestii homoseksualizmu oraz wyjaśniono powody, dla których w filmie wykorzystano sztuczną inteligencję (AI).


Słowa kluczowe

LGBTQIA; Rosja; Czeczenia; David France; dyskryminacja

Andersson, Jasmine. “‘There is no justice, and that’s the worst thing for me’: Life after surviving Chechnya’s gay purge.” iNews. Accessed July 4, 2022. https://inews.co.uk/news/life-after-surviving-chechnya-gay-purge–1318989.

Cherry, Kendra. “What is the uncanny valley? Example and Explanations for the Uncanny Valley Effect.” Very Well Mind, July 4, 2022. https://www.verywellmind.com/what-is-the-uncanny-valley-4846247.

Czerniak, Misza. “Aktywista LGBT z Rosji: Dekadę temu nie wyobrażałem sobie, że Polska tak się zmieni.” Interview by Olena Babakova. Krytyka polityczna, September 9, 2020. https://krytykapolityczna.pl/kraj/lgbt-rosja-pis-misza-czerniak-olena-babakova/.

Encarnación, Omar. “Gay Rights: Why Democracy Matters.” Journal of Democracy”, no. 25(3), 2014: 90–104.

Kapur, Anandana, and Ansari, Nagma Sashi. “Coding reality: implications of AI for documentary media.” Studies in Documentary Films, vol. 16, Issue 2 (2022): 174−185.

Khazov-Cassia, Sergei, and Schreck, Carl.“‘A Lot Of Girls Would Probably Rather Die’: In Russia’s Chechnya, Lesbians Tell of Suffocating Existence.” rFerl, July 4, 2022. https://www.rferl.org/a/chechnya-lesbians-repressionsuffocating-existence/28746353.html.

Loriga, Daniela Vazkez. “LGBT Rights in Russia: The ‘Gay Propaganda’ Law and its Consequences in Chechnya.” The Bellarmine Law Society Review, vol. XI (1), 2020: 2−3.

Łysak, Tomasz. Od kroniki do filmu posttraumatycznego — filmy dokumentalne o Zagładzie. Warszawa: IBL, 2016.

Report on Persecution of LGBTI people in the Chechen Republic. Accessed June 8, 2022. https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24805〈=en.

Szczepanik, Marta. “Republika strachu. Prawa człowieka we współczesnej Czeczenii. Raport.” Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Accessed July 4, 2022. https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/01/Czeczenia-raport-COI-

-FIN.pdf.

The World Bank Data. Accessed July 4, 2022, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=RU.

The Film Collaborative. “Welcome to Chechnya.” Accessed July 4, 2022. https://www.thefilmcollaborative.org/fiscalsponsorship/projects/welcometochechnya.

Thompson, Anne. “Sundance 2020: How VFX Pulled ‘Welcome to Chechnya’ Out of the Shadows — Exclusive.” IndieWire, July 4, 2022. https://www.indiewire.com/video/sundance–2020-vfx-hbo-welcome-to-chechnya-documentary-david-france–1202204703/.

Thomson, Patricia. “How hidden cameras captured a daring rescue in ‘Welcome to Chechnya’.” documentary. Accessed July 4, 2022. https://www.documentary.org/column/how-hidden-cameras-captured-daring-rescue-welcome-chechnya.

Welker, Christopher, France, Christopher, Henty, Alice, and Wheatley, Thalia. “Trading faces: Complete AI face doubles avoid the uncanny valley.” Accessed July 4, 2022. https://psyarxiv.com/pykjr/.


Opublikowane : 2022-11-16


PisarskaJ. (2022). Wroga kultura homofobiczna. Welcome to Chechnya Davida France’a jako forma zachowania pamięci o ofiarach. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 32, 1-15. https://doi.org/10.31261/RSL.2022.32.10

Justyna Pisarska 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1884-7125




Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).