The objectives and legal instruments of Municipal Waste Management in the Slovak Republic

Martin Dufala
http://orcid.org/0000-0001-6065-0548

Abstrakt

Artykuł dotyczy analizy gospodarki odpadami komunalnymi w Republice Słowackiej. Autor ocenia stan realizacji celów gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, zajmuje się rolą podmiotów zaangażowanych w gospodarkę odpadami komunalnymi oraz analizuje możliwe metody i instrumenty, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia wyznaczonych celów.


Słowa kluczowe

Odpady komunalne; hierarchia postępowania z odpadami; cele gospodarowania odpadami

Cepek, B. et al.: Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť. Plzeň 2015.

Čerňanová, L., Dufala, M., Michalovič, M.: Current Trends in the Slovak Legal System in the Area of Waste Management. “Acta Universitatis Carolinae” 2019, vol. 3, pp. 85—92.

Dufala, M., Šmelková, J.: Dobré nariadenie o odpade. In: Dobré všeobecne záväzné nariadenie. Bratislava 2018.

Takáč, P.: Zákon o odpadoch. Praktický komentár. Bratislava 2016.

Vrabko, M. et al.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava 2012.

The Waste Management Programme of the Slovak Republic for 2016—2020 [online], https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf [accessed 31.03.2020].


Opublikowane : 2020-12-30


DufalaM. (2020). The objectives and legal instruments of Municipal Waste Management in the Slovak Republic. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (1-2), 29-40. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2020.01-02.03

Martin Dufala 
Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie  Słowacja
http://orcid.org/0000-0001-6065-0548
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).