Komentarz do art. 22—23 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Aleksander Lipiński
http://orcid.org/0000-0002-9947-0007

Abstrakt

According to art. 22 of the GMA mining and geological licences, depending on the kind and place of the activity, are granted by the minister in charge of the environment, the head of the poviat or the marshal of the voivodship. The grant of the licence always must be preceded by cooperation with the authorities determined in art. 23 (like the President of National Atomic Energy Agency, the head of the local community, authorities responsible for the water management etc.). Depending on the kind of the licence or place of the activity, the „cooperating authorities” are consulting the draft of the licence (opinion) or the draft has to be agreed with them. Unfortunately, in most situations the premises determining results of such cooperation are very unclear. The result of such cooperation may be controlled by the administrative court.


Agopszowicz A.: Zarys systemu prawnego górnictwa. Przejrzał i uzupełnił Aleksander Lipiński. Katowice 1991.

Dobrowolski G.: Współdziałanie z organem wykonawczym gminy w postępowaniu koncesyjnym (na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze). „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2011, nr 10, s. 14—22.

Jaśkowak M., Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A.: Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. System Informacji Prawnej LEX, 2019 (wersja elektroniczna).

Kaczmarski L.: Instytucja zajęcia stanowiska przez inny organ przy wydawaniu decyzji administracyjnej przez organ właściwy w sprawie. „Casus” zima 2018, nr 91, s. 27—41.

Lipiński A.: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródło prawa. „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2017, nr 1, s. 34—54.

Lipiński A.: Niektóre problemy planowania przestrzennego w związku z działalnością regulowaną prawem geologicznym i górniczym. „Studia Iuridica Agraria” 2012, nr 10, s. 170—184.

Lipiński A.: Niektóre problemy współuczestnictwa organów administracji w procedurach regulowanych prawem geologicznym i górniczym. „Finanse Komunalne” 2013, nr 9, s. 64—68.

Lipiński A.: Ochrona złóż kopalin w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. W: Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 6.—7. september 2016 Bojnice, Slovenská republika. Red. S. Košičiarová. Trnave 2016.

Lipiński A.: Prawne podstawy geologii i górnictwa. Warszawa 2019.

Lipiński A.: Współdziałanie w postępowaniu koncesyjnym prowadzonym na podstawie prawa geologicznego i górniczego. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2005, nr 1, s. 2—12.

Lipiński A., Mikosz R.: Komentarz do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Warszawa 2003.

Mikosz R.: Granice koncesjonowania działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2009, nr 2, s. 39—58. Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Red. B. Rakoczy. Warszawa 2015.

Murzydło J.: Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w świetle zmian wprowadzonych art. 7 ustawy z 9.06.2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze. „Finanse Komunalne” 2013, nr 3.

Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Red. A. Pietrzak. Warszawa 2019.

Schwarz H.: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. T. 1. Wrocław 2013.

Szydło W.: Zakres władzy dyskrecjonalnej i współdziałania organów samorządu terytorialnego przy udzielaniu koncesji geologicznych i górniczych. „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 11, s. 45—60.

Wojtulek P., Kocowski T., Małecki W.: Prawo geologiczne i górnicze. Warszawa 2020.

Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego. Red. B. Rakoczy. Warszawa 2016.

Wyszomirski Ł.M.: Glosa do wyroku NSA z dnia 22 października 2013 r., II GSK 1818/12. „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, nr 3, s. 167—176.

Źródła internetowe

Goss M.: Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu. Warszawa 2016.

https:// geoportal.pgi.gov.pl/geosam/ekspert_odpowiada/prawo_geologiczne_i_gornicze3 [dostęp: 31.03.2020].

Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska. Red. G. Dobrowolski. Katowice 2018. https://www.kpgios.us.edu.pl/attachments/article/231/Dobrowolski_Gospodarowanie_geologicznymi_zasobami_srodowiska_w_swietle_zasady.pdf

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-30


LipińskiA. (2020). Komentarz do art. 22—23 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (1-2), 41-61. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2020.01-02.04

Aleksander Lipiński 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie  Polska
http://orcid.org/0000-0002-9947-0007
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).