Własność kopalin i własność wód — kilka uwag o konstrukcji prawnej

Ryszard Mikosz
http://orcid.org/0000-0002-6588-1000

Abstrakt

The subject of the considerations contained in the article is the analysis of the legal structure used in the Act of 9 June 2011 in relation to the ownership of minerals and in the Act of 20 July 2017 on Water Law in relation to waters. This analysis covered the determination of the subject
of ownership, right holders, the content of ownership and protection instruments of the owner. It showed a lot of significant shortcomings in legal regulation, especially that concerning water properties. This regulation is in fact incomplete, and, moreover, dispersed and devoid of a clearer idea.


Kilka uwag o wzajemnych relacjach między własnością górniczą a własnością gruntową. W: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. Red. M. Pazdan, M. Jagielska, M. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar. Warszawa 2017.

Klein A.: Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego. Wrocław 1976.

Lipiński A.: Komentarz do art. 6—9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. „Problemy Prawne Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2017, nr 1, s. 11—31.

Lipiński A.: Prawne podstawy geologii i górnictwa. Warszawa 2019.

Lipiński R., Mikosz A.: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Warszawa 2003.

Mikosz R.: Własność górnicza — ewolucja stanu prawnego. W: Rozważania o… Red. G. Dobrowolski. Katowice 2018.

Pańko W.: Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej. Katowice 1978.

Rakoczy B.: Prawo wodne. Praktyczny przewodnik. Warszawa 2018.

System Prawa Prywatnego. T. 3: Prawo rzeczowe. Red. E. Gniewek. Wyd. 4. Warszawa 2020.

System Prawa Prywatnego. T. 4: Prawo rzeczowe. Red. E. Gniewek. Warszawa 2005.

Wojtulek P., Kocowski T., Małecki W.: Prawo geologiczne i górnicze. Warszawa 2020.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-30


MikoszR. (2020). Własność kopalin i własność wód — kilka uwag o konstrukcji prawnej. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (1-2), 63-79. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2020.01-02.05

Ryszard Mikosz 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
http://orcid.org/0000-0002-6588-1000
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).