Principle of permanent sovereignty over natural resources in rulings of international courts

Filip Nawrot
https://orcid.org/0000-0002-7963-959X

Abstrakt

Celem tego artykułu jest przedstawienie zasady stałej suwerenności nad zasobami naturalnymi w orzecznictwie sądów międzynarodowych. Opracowanie to jest kontynuacją zagadnień omówionych w poprzednich artykułach dotyczących górnictwa transgranicznego i tzw. zasobów naturalnych dzielonych. Do opracowania tego tematu wykorzystano literaturę polską i zagraniczną, a przede wszystkim orzecznictwo sądów międzynarodowych. W pierwszej części niniejszego artykułu przedstawiono teoretyczne podstawy konieczne do dalszych rozważań. Zawiera ona definicje oraz podstawy zasady stałej suwerenności nad zasobami naturalnymi. Druga część opisuje najbardziej istotne prawa i obowiązki wynikające z omawianej zasady. Na koniec zaprezentowano analizę orzeczeń sądów międzynarodowych w odniesieniu do zasady stałej suwerenności nad zasobami naturalnymi oraz wnioski wynikające z tej analizy.


Słowa kluczowe

zasada stałej suwerenności; zasoby naturalne; orzecznictwo sądów międzynarodowych

Andrzejczuk R.: Stała suwerenność nad zasobami i bogactwami naturalnymi. ‟Roczniki Nauk Prawnych” 1998 T. VIII.

Antonowicz L.: Podręcznik prawa międzynarodowego. Warszawa 2011.

Barrera-Hernández L.: Sovereignty over Natural Resources under Examination: The Inter-American System for Human Rights and Natural Resource Allocation. “Annual Survey of International & Comparative Law” 2006, V. 12, Issue 1.

Bernhardt R.: Encyclopedia of Public International Law, 12 Instalments. Amsterdam 1981—1990.

Brower C.: The Iran-United States Claims Tribunal. In: Recueil des Cours (1990-V), t. 224. Dordrecht 1993.

Ciechanowicz-McLean J.: Międzynarodowe prawo ochrony środowiska. Warszawa 2001.

Dixon M., McCorquodale R.: Cases and Materials on International Law. London 1995.

Higgins R.: The taking of property by the state: recent developments in international law (T.176). In: Collected Courses of the Hague Academy of International Law. The Hague Academy of International Law, 1982.

Makarczyk J.: Principles of a New International Order: A Study of International Law in the Making. Dordrecht 1988.

Makarczyk J.: Zasady Nowego Międzynarodowego Ładu Gospodarki Światowej. Wrocław 1988.

Mouri A.: The International Law of Expropriation as Reflected in the Work of the Iran-US Claims Tribunal. Dordrecht 1994.

Osiejewicz J.: Globalne zarządzanie zasobami ropy i gazu w perspektywie prawnomiędzynarodowej. Warszawa 2018.

Rosicki R.: Ogólna charakterystyka międzynarodowego prawa ochrony środowiska. ‟Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2010.

Schrijver N.: Self-determination of peoples and sovereignty over natural wealth and resources. In: Realizing the Right to Development. United Nations Publication, New York 2013.

Schrijver N.: Sovereignty over Natural Resources. Cambridge 2008.

Wiśniewski A.: Zasady prawa międzynarodowego. In: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć. Eds. A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć. Warszawa 2012.


Opublikowane : 2020-12-30


NawrotF. (2020). Principle of permanent sovereignty over natural resources in rulings of international courts. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (1-2), 97-109. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2020.01-02.07

Filip Nawrot 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7963-959X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).