Current state of ecological taxation in Ukraine and its improvement according to the EU experience

Oleksandra Oliynychuk
http://orcid.org/0000-0001-9359-7560

Abstrakt

Artykuł poświęcono różnym aspektom opodatkowania ekologicznego na Ukrainie i w UE. Dokonano podziału podatków ekologicznych na Ukrainie ze względu na podmioty opodatkowania oraz przedstawiono ich zestawienie z podatkami ekologicznymi funkcjonującymi w UE. W pracy podano niektóre najwyższe i najniższe kwoty emisji zanieczyszczeń ze stacjonarnych źródeł zanieczyszczenia. Określono także efektywność fiskalną opodatkowania ekologicznego na Ukrainie i wskazano sposoby udoskonalenia systemu opodatkowania ekologicznego na Ukrainie na podstawie doświadczeń krajów UE.


Słowa kluczowe

podatki; podatki środowiskowe; zanieczyszczenia; polityka środowiskowa; ustawodawstwo środowiskowe

Alvarez M.: Distributional effects of environmental taxation: An approximation with a meta-regression analysis. “Economic Analysis and Policy” No. 62, pp. 382‒401, https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0313592618302133?token=94D33278A393BB39A1630D9D460D4D54B9E79BA3EF2D6291F2E109CEC720AAD677951F192BF82D7860E7EFBE21C65E54 [accessed 19.07.2020].

Andersen M.S.: Environmental tax reforms in Europe, pp. 6‒7, https://www.dmu.dk/Pub/COMETR_Summary_Report.pdf [accessed 21.11.2020].

Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. “Official Journal of the European Union”, https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/tradoc_155103.pdf [accessed 16.08.2019].

Environmental taxes, https://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/environmental-taxes [accessed 3.05.2019].

Environmental tax statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental_tax_statistics [accessed 15.07.2020].

Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf. [accessed 21.07.2020].

General Union Environment Action Programme to 2020 «Living well, within the limits of our planet», https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1d861dfb-ae0c-4638-83ab-69b234bde376 [accessed 22.07.2020].

Gross Domestic Product of Ukraine, https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/ [accessed 11.08.2019].

Nischymna S.O., Anishchenko V.O.: Legal regulation of ecological taxation in Ukraine. “Науковий вісник Полісся” 2017, No. 2 (10), Ч. 1, pp. 172—177.

Sterner T., Köhlin G.: Environmental Taxes in Europe. “Public Finance and Management” January 2004, 3(1). https://www.researchgate.net/publication/228224775_Environmental_Taxes_in_Europe [accessed 23.07.2020].

Канонішева-Коваленко К.: Екологічний податок від А до Я. Київ. Фундація. “Відкрите суспільство”, 2017. 108с.

Яцишін Є.: Екологічне оподаткування: українські реалії та європейська практика. Юридична газета online, 2018, http://yur-gazeta.com/publications/practice/ekologichne-pravo-turistichne-pravo/ekologichneopodatkuvannya-ukrayinski-realiyi-ta-evropeyska-praktika.html [accessed 17.07.2020].

Пигу А.: Экономическая теория благосостояния; пер. с англ. М.: Прогресс, 1985. Т. 1. 512 с.

Варламова І.С.: Екологічне оподаткування як основа сталого розвитку національної економіки. “Глобальні та національні проблеми економіки” 2015, No 8, http://global-national.in.ua/archive/8-2015/170.pdf [accessed 10.07.2020].

Шульга Т. М.: Становлення і розвиток екологічного оподаткування в Україні. “Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція”. 2013. № 6—3, Т. 2, pp. 67—69.


Opublikowane : 2020-12-30


OliynychukO. (2020). Current state of ecological taxation in Ukraine and its improvement according to the EU experience. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (1-2), 111-126. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2020.01-02.08

Oleksandra Oliynychuk 
Uczelnia w Tarnopolu  Ukraina
http://orcid.org/0000-0001-9359-7560
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).