Prawny model postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Michał Wojtanek
http://orcid.org/0000-0003-4051-8560

Abstrakt

Niniejszy artykuł powstał w celu wyjaśnienia ogólnych zagadnień związanych z wprowadzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek oraz dalszym postępowaniem, kwalifikowanym już jako odpad. Temat ten jest warty podjęcia z uwagi na ciągle rosnący popyt na sprzęt użytkowany w różnych dziedzinach życia człowieka oraz idącą za tym podaż, przejawiającą się poprzez szeroką dostępność i ilość wszelkich kategorii sprzętu. Istotne jest zatem, aby regulacje dotyczące sprzętu elektrycznego oraz wiążący się z nimi system gospodarowania były znane, a wątpliwości pojawiające się podczas stosowania tych regulacji, sukcesywnie wyjaśniane. Pierwszy merytoryczny rozdział pracy zawiera ogólny opis problemu, jakim jest rozwój technologii oraz idąca z nim w parze potrzeba wymiany urządzeń na takie, które odpowiadają najnowszym trendom technologicznym. W rozdziale drugim, zostało wyjaśnione pojęcie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie nieodzownej definicji odpadu, funkcjonującej w polskim porządku prawnym. W trzecim rozdziale omówiono regulacje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, obowiązujące na poziomie Unii Europejskiej. Czwarty rozdział zawiera charakterystykę krajowego systemu związanego ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym stworzoną na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W piątym rozdziale pomieszczono ocenę funkcjonującego w Polsce systemu związanego ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, ze wskazaniem pozytywnych oraz negatywnych aspektów jego funkcjonowania. W ostatnim rozdziale zostały natomiast opisane koncepcje rozwoju obowiązującego systemu w zakresie dalszego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Artykuł powstał w głównej mierze na podstawie analizy treści stworzonych w ramach doktryny prawa ochrony środowiska i orzecznictwa oraz własnych spostrzeżeń formułowanych podczas analizy aktów prawnych. Stan prawny, w oparciu o który został sporządzony niniejszy artykuł, został przyjęty na dzień 3 lipca 2020 r.


De Clercq O., Sponar M.: Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR). Final Report. European Commission — DG Environmen 2014.

Draniewicz B.: Pojęcie „odpadu” w prawie europejskim i prawie polskim — wybrane zagadnienia. „Prawo i Podatki UE” 2006, nr 3, s. 2—9.

Dubisz S.: Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa 2003, s. 814.

Foks R., Styś T.: Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Perspektywa 2030. Warszawa, 2016.

Lew-Gliniecka K.: Pojęcie i rodzaje odpadów w prawie polskim. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2010, nr 2, s. 77—87.

Ochrona środowiska 2019. Red. W. Domańska. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 2019, s. 166.

Prawo ochrony środowiska. Red. M. Górski. Warszawa 2014. s. 235—356.

Ustawa o odpadach. Komentarz. Red. J. Jerzmański. Wrocław 2002, s. 51 i n. Ustawa o odpadach. Komentarz. Red. B. Rakoczy. Warszawa 2013.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Komentarz. Red. M. Duczmal. Warszawa 2009.

Źródła internetowe

Factsheets on the circular economy. https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-circular-economy_pl [dostęp: 3.07.2020].

Gospodarka o obiegu zamkniętym. https://www.gov.pl/web/klimat/goz [dostęp: 3.07.2020].

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-30


WojtanekM. (2020). Prawny model postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (1-2), 142-159. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2020.01-02.10

Michał Wojtanek 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach  Polska
http://orcid.org/0000-0003-4051-8560
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).