Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska (artykuł recenzyjny)

Monika A. Król
https://orcid.org/0000-0001-9689-2266

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest ocena monografii Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, pod redakcją Z. Bukowskiego i T. Bojar-Fijałkowskiego, która ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w 2021 r. Zawiera ona 26 rozdziałów opracowanych przez międzynarodowy zespół badawczy i koncentrujących się wokół prawnych zagadnień kontroli podmiotów korzystających ze środowiska. Książka tym bardziej zasługuje na uwagę, że w polskiej literaturze przedmiotu problematyka kontroli – czy szerzej: nadzoru – nad podmiotami korzystającymi ze środowiska jest raczej pomijana. Praca zawiera istotne elementy komparatystyki prawniczej, która współcześnie stanowi integralną część badań naukowych. Z uwagi na walory poznawcze monografia będzie przydatna badaczom zajmującym się zagadnieniami prawnej ochrony środowiska.


Słowa kluczowe

ochrona środowiska; kontrola administracji publicznej; inspekcja ochrony środowiska; podmioty korzystające ze środowiska

Barczak A., Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Bede D., Transparency in control of environmental regulations compliance, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 34–50.

Biskup-Grabowska K., Administracyjne kary pieniężne w związku z realizacją inwestycji niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 261–270.

Boć J., Kilka refleksji na temat kontroli ochrony środowiska, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1985, nr 713, s. 71–79.

Boć J., Kontrola administracji, w: A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, wyd. 3, Kolonia, Wrocław 2003, s. 321–343.

Bukowski Z., Bojar-Fijałkowski T., Słowo wstępne, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 7–8.

Buliński M., Dokumentacja przyrodnicza a konsekwencje wynikające z jej jakości dla tworzonych dokumentów związanych z przepisami ochrony przyrody i środowiska, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 319–324.

Ciechanowicz-McLean J., Kierunki rozwoju prawa ochrony środowiska w Polsce i na świecie w XXI wieku, w: Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, red. A. Barczak, A. Ogonowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 13–28.

Ciechanowicz-McLean J., Nyka M., Environmental law, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk–Warszawa 2016.

Danecka D., Organizacja inspekcji środowiska w Polsce, Czechach i Słowacji, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 53–68.

Danecka D., Radecki W., Inspekcja Ochrony Środowiska. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Dufala M., Michalovič M., Wykonywanie kontroli przez Słowacką Inspekcję Środowiska, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 108–120.

Folgier A., Zakres kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska w sprawach utrzymania czystości i porządku w gminach, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 232–247.

Franková M., Kontrola osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami w dziedzinie środowiska i jej limity, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 248–260.

Górski M., Ocena wodnoprawna, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 209–217.

Hak J., Prawo do informacji jako środek kontroli przestrzegania przepisów w dziedzinie ochrony środowiska, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 271–288.

Jarzyński M., Współdziałanie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działalności kontrolnej w ochronie środowiska, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 121–138.

Jurkianiec E.N., Kontrola sądowoadministracyjna nakładania opłat podwyższonych w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 372–383.

Kierzkowska J.S., Realizacja funkcji kontrolnej przez straże gminne (miejskie) w przedmiocie gospodarowania odpadami w świetle statystyk Straży Miejskiej w Bydgoszczy, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 325–346.

Košičiarová S., Charakter prawny i rodzaje instrumentów inspekcyjnych w ochronie środowiska na Słowacji, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 23–33.

Król M.A., Skuteczność implementacji rolnośrodowiskowych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w ocenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, „Studia Iuridica” 2018, T. 78, s. 232–253.

Król M.A., Tarno J.P., Przyznanie sumy pieniężnej jako środek dyscyplinowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, z. 1 (82), s. 9–26.

Kulbacka-Burakiewicz N., Uprawnienia kontrolne Straży Leśnej, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 191–205.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

Łętowski J., Szreniawski J., Kontrola administracji, w: System prawa administracyjnego, red. T. Rabska, J. Łętowski, T. 3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, s. 336–451.

Najwyższa Izba Kontroli, Bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii, KGP.430.014.2020, nr ewid. 90/2020/P/20/016/KGP, Warszawa 2021, NIK [online], https://www.nik.gov.pl/plik/id,24474,vp,27220.pdf [dostęp 17.03.2022].

Najwyższa Izba Kontroli, Transgraniczne przemieszczanie odpadów w świetle Konwencji Bazylejskiej. Podsumowanie wyników kontroli [w językach angielskim, słowackim, ukraińskim i polskim], NIK [online], https://www.nik.gov.pl/plik/id,24407,vp,27151.pdf [dostęp: 10.01.2022].

Nawrot F., A few remarks on the political position of the State Forests, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 179–190.

Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Branta, Bydgoszcz 2000.

Pokorný J., Urząd Regulacji Energetyki i jego rola w ochronie środowiska, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 139–151.

Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

Radecki W., Rola inspekcji środowiska w ściganiu przestępstw, wykroczeń i deliktów administracyjnych w Polsce, Czechach i Słowacji, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 69–91.

Snopková T., Rola kontrolna gminy w ochronie środowiska, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 152–163.

Stahl M., Szczególne prawne formy działania administracji, w: System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel. T. 5, Prawne formy działania administracji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 315–402.

Stejskal V., Wprowadzenie do mechanizmów kontroli w prawie środowiska, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 11–22.

Stelmasiak J., Kontrola zarządzenia pokontrolnego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 349–357.

Szuma K., Dowodzenie faktu naruszenia prawa ochrony środowiska przy wymierzaniu opłat za korzystanie ze środowiska, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 358–371.

Trzcińska D., The control of economic utilization of natural resources executed by regional directors of environmental protection, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 218–231.

Vícha O., Dozór zwierzchni organów państwowej administracji górniczej nad przestrzeganiem przepisów górniczych w Republice Czeskiej, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 164–178.

Vomáčka V., Prowadzenie kontroli postępowania z odpadami w Republice Czeskiej, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 289–309.

Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, wyd. 7, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Wójcicka M., Impact Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on crime policy in Poland, „Journal of Modern Science” 2015, T. 2 (25), s. 427–439.

Zębek E., Rola i kompetencje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przyrody na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 92–107.

Zicha J., Wdrażanie standardów ochrony środowiska za pośrednictwem prawa karnego: przykład przestępstw przeciwko przyrodzie w Europie, w: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 310–317.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, wyd. 8, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Pobierz

Opublikowane : 2022-07-20


KrólM. (2022). Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska (artykuł recenzyjny). Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-17. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2022.02.06

Monika A. Król 
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9689-2266
Copyright (c) 2022 Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).