Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu w sprawach z zakresu ochrony środowiska


Abstrakt

Możliwość udziału organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym wypełnia zasadę wolności zrzeszania się zawartą w Konstytucji RP. Tematem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z ogólnymi zasadami udziału zrzeszeń, zwłaszcza organizacji ekologicznych, w postępowaniu administracyjnym oraz charakterystyka regulacji szczególnych wprowadzonych w tym zakresie przez ustawodawcę.


Słowa kluczowe

organizacje ekologiczne; stowarzyszenia; ochrona środowiska

Literatura

Adamiak B., Podmioty na prawach strony, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. 15, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 173–184.

Biskup K., Administracyjnoprawny status stowarzyszeń, w: Prawne aspekty aktywności obywatelskiej. Wybrane zagadnienia, red. Z. Bukowski, M. Masternak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2021, s. 13–29.

Gruszecki K., Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyd. 3, Wolters Kluwer, LEX/el. 2020.

Hadrowicz E., Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis/el. 2020.

Jacyno W., Rewkowska J., w: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, red. T. Filipowicz, A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis/el. 2020.

Jandy-Jendrośka K., Jendrośka J., System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, w: System prawa administracyjnego, T. 3, red. T. Rabska, J. Łętowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, s. 130–243.

Krajewski D., Kompensacja przyrodnicza realizowana w toku procesu inwestycyjnego, cz. IV – udział społeczeństwa w postępowaniu, „Nieruchomości”, 2013, nr 12, Legalis/el.

Opaliński B., w: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, red. B. Opaliński, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis/el. 2021.

Przybysz P.M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, Wolters Kluwer, LEX/el. 2022.

Radziwon-Kamińska I., Organizacja ekologiczna jako podmiot w postępowaniu administracyjnym. Wybrane zagadnienia, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2019, T. 22, nr 40, s. 127–135.

Ruczkowski P., Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, w: Prawo administracyjne, red. M. Zdyb, J. Stelmasiak, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 518–539.

Rzetecka-Gil A., Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Wolters Kluwer, LEX/el. 2017.

Sarnecki P., Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, wyd. 3, Wolters Kluwer, LEX/el. 2007.

Siwkowska A., Decyzje środowiskowe. Opinie i uzgodnienia, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis/el. 2020.

Siwowski M., Zmiany w budowlanym procesie inwestycyjnym po implementacji przez Polskę dyrektywy EIA, „Monitor Prawniczy” 2021, nr 19, Legalis/el.

Tuleja P., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, wyd. 2, Wolters Kluwer, LEX/el. 2021.

Wróbel A., w: M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, Wolters Kluwer, LEX/el. 2022.

Zieliński A., w: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, red. B. Opaliński, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis/el. 2021.

Źródła internetowe

Statut Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „EKOklub” z siedzibą w Wielowsi, http://ekoklub.org.pl/statut-stowarzyszenia/ [dostęp: 7.02.2022].

Pobierz

Opublikowane : 2022-05-25


Biskup-GrabowskaK. (2022). Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-15. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2022.02.03

Katarzyna Biskup-Grabowska  k.biskup@ukw.edu.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6963-1837
Copyright (c) 2022 Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).