Wybrane zagadnienia z czeskich regulacji prawnych dotyczących stacjonarnych źródeł zanieczyszczeń powietrza

Tereza Fabšíková
https://orcid.org/0000-0002-0421-2436

Abstrakt

Regulacja prawna stacjonarnych źródeł zanieczyszczeń jest ważnym elementem prawnej ochrony powietrza. Artykuł niniejszy skupiony jest na wybranych zagadnieniach dotyczących umiejscowienia i użytkowania wszelkich stacjonarnych źródeł zanieczyszczeń powietrza w Republice Czeskiej, od tych mniejszych (umiejscowionych w domach) po większe. Prawna regulacja dokonuje się w tym zakresie głównie za pomocą wydawania wiążących opinii, pozwoleń na użytkowanie i przez określanie konkretnych limitów emisji. Na operatorów stacjonarnych źródeł nakładane są również szczegółowe zobowiązania, takie jak dostosowanie się do wymogów rozporządzenia dotyczącego użytkowania, a w wypadku niektórych źródeł zanieczyszczeń – także obowiązek uiszczania odszkodowań kompensacyjnych. W tekście niniejszego artykułu omówione zostały najważniejsze wątki prawne dotyczące stacjonarnych źródeł zanieczyszczeń powietrza.


Słowa kluczowe

ochrona powietrza; stacjonarne źródła; zanieczyszczenie powietrza; substancje zanieczyszczające; opłaty za zanieczyszczanie powietrza

Bejčková P., Zákon o ochraně ovzduší. Komentář [Act on Air Protection. Commentary], Wolters Kluwer, Praha 2018.

Damohorský et al., Právo životního prostředí [The Environmental Law], C. H. Beck, Praha 2010.

Dvořák L., Historie legislativy na ochranu ovzduší na území ČR [History of air protection legislation in the Czech Republic], “České právo životního prostředí” [Czech Environmental Law] 2012, nr 2 (32), pp. 7–16.

Hak J., Poskytování informací o životním prostředí optikou povinných subjektů [Providing environmental information through the lens of obligated entities], “České právo životního prostředí” [Czech Environmental Law] 2020, nr 3 (57), pp. 69–93, 79.

Hendrych D., Správní právo [Administrative law], C. H. Beck, Praha 2016, 3rd ed.

Morávek J., Nový přístup k imisním limitům [The new approach to the immission limits], “České právo životního prostředí” [Czech Environmental Law] 2012, nr 2 (32), pp. 40–45.

Morávek J., Tomášková V., Bernard M., Vícha O., Zákon o ochraně ovzduší. Komentář [Act on Air Protection. Commentary], C. H. Beck, Praha 2013.

Mrlina M., Jančářová I., Poplatek za znečišťování – prokazování nároku na snížení či osvobození od poplatku [Pollution charge – proving the right to a reduction or exemption from the fee], “České právo životního prostředí” [Czech Environmental Law] 2021, nr 3 (61), pp. 65–83.

Tomášková V., Nový zákon v oblasti ochrany ovzduší [The new act in the air protection area], “České právo životního prostředí” [Czech Environmental Law] 2012, nr 2 (32), pp. 17–39.

Tužinský M., Oblast teplárenství ve vztahu k ochraně ovzduší po přijetí nového zákona. [Heating industry and the environment after the adoption of the new act], “České právo životního prostředí” [Czech Environmental Law] 2012, nr 2 (32), pp. 63–70.

Vícha O., Vybrané ústavněprávní aspekty kontrol lokálních topenišť a plateb poplatků za komunální odpad [Selected constitutional aspects of inspections of local heating plants and payments of fees for municipal waste], “České právo životního prostředí” [Czech Environmental Law] 2017, nr 2 (44), pp. 122–133.

Vodička J., Jančářová I., Vozidla s alternativním pohonem. Jsme na ně připraveni? [Vehicles with alternative propulsion. Are we ready for them?], “České právo životního prostředí” [Czech Environmental Law] 2017, nr 4 (46), pp. 60–78.

Czech Hydrometeorological Institute, Preliminary version of the Report on the Air Quality 2021 (preliminary version) [in Czech, online], https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/zpravy/21_RZ_FINAL.pdf [access: 1.06.2022]

Decision of the Constitutional Court of the Czech Republic No. 2/17 from 18th July 2017.


Opublikowane : 2022-10-18


FabšíkováT. (2022). Wybrane zagadnienia z czeskich regulacji prawnych dotyczących stacjonarnych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-15. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2022.02.07

Tereza Fabšíková  fabsikot@prf.cuni.cz
Uniwerytet Karola w Pradze  Czechia
https://orcid.org/0000-0002-0421-2436
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).