Z tradycją w przyszłość. Pedagogika społeczna wobec przemian cywilizacyjno-kulturowych. Czterdziestolecie Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ewa Jarosz
https://orcid.org/0000-0002-3207-0148
Ewa Syrek
https://orcid.org/0000-0002-9560-627X

Abstrakt

The article presents the development, directions and areas of scientific research conducted by scholars at the Department of Social Pedagogy at the University of Silesia in Katowice from the beginning of the Department’s existence (1980/1981) until 2018. The conducted analyses emphasize first of all the expansion of research areas and the successive formation of the so-called “school” of social pedagogy characteristic of our academic centre. The areas of interest of the Department’s research staff correspond to the cognitive and research needs resulting from the current socio-cultural transformations that are significant for the course of socialization and upbringing processes. The results of scientific research have been reflected, among others, in scientific publications (monographs and articles), and the titles of the most important ones are given in the article.


Słowa kluczowe

social pedagogy; environment; social capital; socialization; upbringing; rehabilitation; prevention; family; education; culture; health; health promotion

Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej. Wybrane konteksty. Red. M. W a l a n c i k. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2009.

A n d r a s z c z y k W., G i e r c z y k M.: Physical and Relational Aggression. An Introduction to Gender Differentiation. „Studia Edukacyjne” 2017, T. 46.

Andrzej Radziewicz-Winnicki. Twórczość naukowa, bibliografia prac, działalność badawcza, praca dydaktyczna w latach 1970–2005. Oprac. E. S y r e k, A. R o t e r. Katowice: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2005.

B a l i ń s k a K.: Wpływ środowiska rodzinnego na przestępczość nieletnich. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1986.

B e r n a s i e w i c z M.: Dobre praktyki w zakresie sprawiedliwości naprawczej w USA i Europie. W: Współczesne modele i strategie resocjalizacji. Red. R. O p o r a et al. Warszawa: Difin, 2017.

B e r n a s i e w i c z M.: Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.

B e r n a s i e w i c z M.: Młodzież i popkultura. Dyskursy światopoglądowe, recepcja i opór. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.

B e r n a s i e w i c z M.: Obszar „międzyludzkiego” jako miejsce kształtowania tożsamości. Metodyka resocjalizacji w świetle interakcjonizmu symbolicznego. W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Red. A. K i e s z k o w s k a. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.

B e r n a s i e w i c z M.: Pojęcie resocjalizacji (treatment, social rehabilitation) w perspektywie międzynarodowej i interdyscyplinarnej. „Nauki o Wychowaniu. Studia interdyscyplinarne” 2015, nr 1 (1).

B e r n a s i e w i c z M.: Resocjalizacja. W: Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Red. A. W e i s s b r o t- - K o z i a r s k a, I. D ą b r o w s k a - J a b ł o ń s k a. T. 4. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016.

B e r n a s i e w i c z M.: Streetworking (praca uliczna) wśród dzieci ulicy jako forma zapobiegania przestępczości nieletnich. W: Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym. Red. B. U r b a n, M. K o n o p c z y ń s k i. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

B e r n a s i e w i c z M.: A Symbolic Interactionism Perspective in the Social Rehabilitation Theory and Clinical Social Work. „The New Educational Review” 2012, vol. 29, no. 3.

B e r n a s i e w i c z M.: Środowisko i biologia – dylematy proporcji w kryminogenezie. W: Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup (doświadczenia socjalizacyjne i biograficzne). Red. J. M o d r z e w s k i, A. M a t y s i a k - B ł a s z c z y k, E. W ł o d a r c z y k. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.

B e r n a s i e w i c z M.: Środowiskowe uwarunkowania przestępczości w brytyjskich badaniach kryminologicznych. „Forum Pedagogiczne” 2017, nr 1.

B e r n a s i e w i c z M.: Teoria kognitywno-behawioralna i interakcjonizm symboliczny w teorii resocjalizacyjnej. „Resocjalizacja Polska” 2011, nr 2.

B e r n a s i e w i c z M.: Yuppie oraz squatter. Globalne style życia w lokalnych środowiskach wychowawczych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

B e r n a s i e w i c z M.: Working with Children at Risk in the Perspective of Symbolic Interactionism (IS) and Situational Action Theory (SAT). „The New Educational Review” 2017, vol. 48, no. 2.

B e r n a s i e w i c z M., C z e r k a w s k i A.: Rozmiary wypalenia zawodowego kadry wybranych placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. W: Wypalenie zawodowe pracowników placówek resocjalizacyjnych. Zjawisko, zagrożenia, wsparcie. Red. E. B i l s k a. Warszawa: PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2010.

B e r n a s i e w i c z M., N o s z c z y k - B e r n a s i e w i c z M.: Anglosaskie doświadczenia w realizacji programów resocjalizacyjnych (correctional treatment) a polski IPR (indywidualny program resocjalizacji). „Resocjalizacja Polska” 2012, nr 3.

B e r n a s i e w i c z M., N o s z c z y k - B e r n a s i e w i c z M.: Family Life and Crime. Contemporary Research and Essays. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.

B e r n a s i e w i c z M., N o s z c z y k - B e r n a s i e w i c z M.: Nadmiernie liberalna matka i niedostatecznie kontrolujący (kochający) ojciec – rzeczywistość rodzinna nieletnich przestępców. W: Uwarunkowania i przebieg procesów resocjalizacji, readaptacji i inkluzji społecznej. Red. M.H. K o w a l c z y k. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2017.

B e r n a s i e w i c z M., N o s z c z y k - B e r n a s i e w i c z M.: Nieobecny ojciec – casus rodzin nieletnich przestępców. „Studia Edukacyjne” 2017, T. 44.

B e r n a s i e w i c z M., N o s z c z y k - B e r n a s i e w i c z M.: Poziom zadowolenia z pracy w percepcji kadry resocjalizacyjnej polskich zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. W: Wypalenie zawodowe pracowników placówek resocjalizacyjnych – zjawisko, zagrożenia, wsparcie. Red. E. B i l s k a. Warszawa: PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2010.

B e r n a s i e w i c z M., N o s z c z y k - B e r n a s i e w i c z M.: Punkty zwrotne (turning points) w przestępczej karierze. Szansa dla resocjalizacji/rewitalizacji nieletnich przestępców. „Chowanna” 2015, T. 1 (44).

B i e l s k a E.: Koncepcje oporu we współczesnych naukach społecznych. Główne problemy, pojęcia, rozstrzygnięcia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

B i e l s k a E.: Nauki społeczne w perspektywie nowoczesnej biurokracji i ponowoczesnej refleksyjności, wybrane konteksty parametryzacji nauki. „Rocznik Lubuski” 2018, T. 44, cz. 2.

B i e l s k a E.: Niewrażliwe państwo, wrażliwa literatura. Prace Swietłany Aleksijewicz jako egzemplifikacje traumy (nie)wypowiedzianej. „Kultura Współczesna” 2018, T. 103, nr 4.

B i e l s k a E.: Ponowoczesne konteksty liberalizmu a preferencje młodzieży akademickiej wobec wybranych aspektów stylu życia. Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii (studium teoretyczno-badawcze). Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, 2006.

B i e l s k a E., R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A., R o t e r A.: Social and Educational Problems in Poland. Essays and Chosen Conceptions at the Background of the EU Accession. Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2005.

B o r z u c k a - S i t k i e w i c z K.: Kształtowanie zachowań zdrowotnych w procesie socjalizacji a styl życia młodzieży (w regionie górnośląskim). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.

B o r z u c k a - S i t k i e w i c z K.: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Przewodnik dla edukatorów zdrowia. Kraków: „Impuls”, 2006.

B o r z u c k a - S i t k i e w i c z K.: Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

B o r z u c k a - S i t k i e w i c z K., Kowalczewska-Grabows k a K.: Health Promoting Schools in Poland: an Evaluation of Health Promotion Implementation at Schools with a National Certificate. „The New Educational Review” 2018, vol. 53, no. 3.

B o r z u c k a - S i t k i e w i c z K., L e k s y K.: Ekshibicjonizm społeczny w Internecie. Motywy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.

B o r z u c k a - S i t k i e w i c z K., L e k s y K.: Social Exhibitionism Online – a Threat to Children and Youths. W: Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa. Red. H. K r a u z e - S i k o r s k a, M. K l i c h o w s k i. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017.

B o r z u c k a - S i t k i e w i c z K., S a s - N o w o s i e l s k i K.: Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół śląskich – zasięg, skutki i przeciwdziałanie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007.

B u l s k a J.: Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia. Propozycje metodyczne dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla nauczycieli. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2008.

B u l s k a J.: Środowisko rodzinne w trosce o zdrowie dziecka. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2012.

„Chowanna” 2008, T. 2 (31): Psychospołeczne konteksty problemów zdrowia rodziny w perspektywie edukacji zdrowotnej [red. E. S y r e k].

„Chowanna” 2010, T. 1 (34): Dzieciństwo – witraż bolesny [red. E. J a r o s z].

„Chowanna” 2017, T. 2 (49): Zagadnienie oporu w perspektywie interdyscyplinarnej – między emancypacją a stagnacją [red. E. B i e l s k a].

C z e r k a w s k i A.: Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy województwa katowickiego w latach dziewięćdziesiątych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003.

C z e r k a w s k i A.: Wykluczenie edukacyjne niedostosowanych społecznie. „Chowanna” 2011, T. 1 (36).

D o b o s z D.: Intymny portret – społeczno-kulturowe konteksty seksualności kobiet w okresie wczesnej dorosłości. Badania z wykorzystaniem metody Photovoice. W: Rozważania na temat kondycji polskiego społeczeństwa. Red. A. P y t k a, K. M a c i ą g. Lublin: Tygiel, 2018.

D o b o s z D.: Ślub, rozwód, kohabitacja – w opinii Polek i Brytyjek. „Pedagogika Społeczna” 2012, nr 4.

D o b o s z D., G i e r c z y k M.: Funkcjonowanie Polek w związkach binacjonalnych – analiza zjawiska tle problematyki migracji. V: Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení. Eds. S. N e s l u š a n o v á, M. N i k l o v á, E. J a r o s z. Brno: Institut Mezioborových Studií, 2015.

Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce. Red. M. B e r n a s i e w i c z, M. N o s z c z y k- B e r n a s i e w i c z. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.

D r a m s k a D.: Proces instytucjonalizacji zawodu logopedy w Polsce. Zarys problemu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001.

D r a m s k a D.: Profesjonalna tożsamość logopedów w Polsce w świetle przeprowadzonych badań. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001.

D w o r a k A.: Cele i zakres edukacji zdrowotnej rodziny z dzieckiem chorym przewlekle. W: Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy. Red. I. G e m b a l c z y k, B. F e d y n. Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2013.

D w o r a k A.: Cybertechnologie – o potrzebie działań kompensacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych. „Wychowanie na co Dzień” 2017.

D w o r a k A.: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia jako nabywanie kompetencji zdrowotnych przez kobiety. W: Kobieta – zdrowie – ciało. Perspektywa biopsychospołeczna. Red. A. D w o r a k, K. L e k s y. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.

D w o r a k A.: Jakość życia dziecka z alergią – uwarunkowania środowiska rodzinnego. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2010.

D w o r a k A.: Konieczność edukacji zdrowotnej w systemie zagrożeń zdrowia dzieci i młodzieży. „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2018, nr 99 (2).

D w o r a k A.: Physical Activity as a Challenge for the Education and the Promotion of Women’s Health. „Chowanna” 2017, T. 2 (49).

D w o r a k A.: W trosce o zdrowie kobiet – edukacja i promocja zdrowia kobiet. W: Kobieta w mozaice kulturowej. Red. E. Z a w i s z a, M. L u b i ń s k a - B o g a c k a. Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”, 2014.

D w o r a k A.: Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży a środowisko rodzinne. W: Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Red. W. D a n i l e w i c z, W. T h e i s s. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014.

D w o r a k A.: Zdrowie i zachowania zdrowotne kobiet. Perspektywa społeczno-pedagogiczna. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2018.

D w o r a k A.: Zdrowie prokreacyjne fundamentem rodzicielstwa. W: Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny. Red. J. B r ą g i e l, B. G ó r n i c k a. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017.

D y r d a B.: Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych – studium społeczno-pedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2012.

Educational Democratization in Poland. Tradition and Post-Communist Transformation. Eds. D.K. M a r z e c, A. R a d z i e w i c z - W i n n i c k i. Częstochowa–Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998.

Educational and Social Transformation in Poland and other Post-Communist Countries. Eds. E. G ó r n i k o w s k a - Z w o l a k, A. Ra d z i e w i c z - W i n n i c k i. Katowice–Dąbrowa Górnicza: LW-Press, 1992.

Edukacja a życie codzienne. T. 1–2. Przygot. materiałów do dr. i red. nauk. A. R a d z i e w i c z - W i n n i c k i. Przy współudz. E. B i e l s k i e j. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002.

Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja. Red. A. R z y m e ł k a - F r ą c k i e w i c z, T. W i l k. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.

F r o n t - D z i u r k o w s k a K.: Kobieta – matka i pracownik. Trudności w realizacji ról społecznych. W: Problemy nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych. Konteksty i wyzwania. Red. K. P u j e r. Wrocław: Exante Wydawnictwo Naukowe Klaudia Pujer, 2017.

F r o n t - D z i u r k o w s k a K.: Macierzyństwo jako niejawne oblicze wykluczenia społecznego. W: Pedagogika wobec problemów życia w społeczeństwie ryzyka. Diagnoza, terapia, profilaktyka / Pedagogy and the Challenges of Living in a Risk Society. Diagnosis, Therapy, Prevention. Red. M. O r ł o w s k a, B. M a r z e c. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2017.

F r o n t - D z i u r k o w s k a K.: Uzależnienie a wzory komunikowania w Internecie (rozmiary, uwarunkowania i konsekwencje). W: Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych. Studia i refleksja socjopeagogiczna. Red. A. R z y m e ł k a - F r ą c k i e w i c z. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2014.

F r o n t - D z i u r k o w s k a K., D o b o s z D.: Czy istnieje problem seksualizacji chłopców i mężczyzn? „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” 2017, vol. 16, nr 3.

G i e r c z y k M.: The Contribution of Gifted Individuals and Nonconformist Behaviours to Virtues in the Public Sphere. „Studia Edukacyjne” 2018, T. 47.

G i e r c z y k M.: Pojęcie „zdolność” w narracji studentów angielskich i polskich: ujęcie kognitywne. „Studia Edukacyjne” 2017, T. 45.

G i e r c z y k M.: Segregacja uczniów w perspektywie uzdolnień. W: Edukacja i społeczeństwo. Dynamika socjopedagogicznych konstrukcji. Red. A. G r o m k o w s k a - M e l o s i k et al. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.

G i e r c z y k M.: Uczeń zdolny w polskiej i angielskiej przestrzeni szkolnej. Studium komparatystyczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

G ó r n i k o w s k a - Z w o l a k E. przy współpracy T o b o r A.: Szkic do portretu Ślązaczki. Refleksja feministyczna. Katowice: „Śląsk”, 2000 (wyd. 2. popr. i uzup. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004).

G u z y - S t e i n k e H., W i l k T.: Uczeń i teatr: realia a poszukiwania możliwości realizacji edukacji teatralnej w szkole. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2009.

Jakość życia w chorobie. Społeczno-pedagogiczne studium indywidualnych przypadków. Red. E. S y r e k. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001.

J a r o s z E.: Badania dotyczące dzieciństw(a) – perspektywa praw dziecka. „Problemy Wczesnej Edukacji” 2018, nr 4 (43).

J a r o s z E.: Dom, który krzywdzi. Katowice: Śląsk, 2001.

J a r o s z E.: Dzieci i ryby głosu nie mają? Kontestacja przedmiotowego statusu dziecka – w kierunku uczestnictwa społecznego. „Studia Edukacyjne” 2011, T. 15.

J a r o s z E.: Dziecko i dzieciństwo – dialektyka konstruktów w dyskursie społecznym i naukowo-badawczym. „Studia Edukacyjne” 2018, T. 50.

J a r o s z E.: Dziecko i dzieciństwo – pejzaż współczesny. Rzecz o badaniach nad dzieciństwem. „Pedagogika Społeczna” 2017, nr 2.

J a r o s z E.: Jakość dzieciństwa w Polsce – diagnoza krytyczna i rekomendacje. „Pedagogika Społeczna” 2014, nr 1 (51).

J a r o s z E.: Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008.

J a r o s z E.: „Nic o was bez was” – obywatelstwo dzieci i młodzieży – rekomendacje globalne i rzeczywistość. W: Młodzież w dobie przemian

kulturowych. Red. K. S e g i e t. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015.

J a r o s z E.: Obywatelstwo dzieci – oblicza dyskursu. „Pedagogika Społeczna” 2014, nr 3 (53).

J a r o s z E.: Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008 (wyd. 2. – 2009).

J a r o s z E.: Partycypacja dzieci a rozwój zaangażowania obywatelskiego. „Pedagogika Społeczna” 2016, nr 2 (60).

J a r o s z E.: Partycypacja społeczna dzieci – współczesna odsłona dyskursu. Kontestacja i kontrdziałanie wobec społecznej ekskluzji dzieci. „Kultura i Edukacja” 2019, nr 1.

J a r o s z E.: Przemoc wobec dzieci. Reakcje środowisk szkolnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998.

J a r o s z E.: Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją. Monitoring Rzecznika Praw Dziecka. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015.

J a r o s z E.: Społeczne wykluczenie i dyskryminacja dzieci – marginalizowany obszar nierówności społecznych. „Studia Edukacyjne” 2013, T. 24.

J a r o s z E.: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001 (kolejne wydania co roku, do wyd. 7. w roku 2007).

J a r o s z E., G i e r c z y k M.: Photovoice w badaniach i działaniach społecznych. „Pedagogika Społeczna” 2016, nr 2.

J a r o s z E., M i c h a l a k M.: Bicie dzieci… czas z tym skończyć! Kontestacja kar cielesnych we współczesnym świecie. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018.

J a r o s z E., N o w a k A.: Dzieci – ofiary przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka: Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2012.

J a r o s z E., S y r e k E.: Działalność naukowo-badawcza i organizacyjna Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w latach 1980/81– 2009/10. Wokół szkoły naukowej Profesora Andrzeja Radziewicza-Winnickiego. W: Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society. Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin. Red. E. S y r e k. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

J a r o s z E., W y s o c k a E.: Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006.

J a s i ń s k i W.: Aby wychowanie mogło służyć rozwojowi. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994.

J a s i ń s k i W.: Od konieczności do podmiotowości. Jastrzębie Zdrój: [s.n.], 1993.

K a m i ń s k a U.: Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002 (do wyd. 4. w roku 2005).

K a m i ń s k a U.: Zranione dzieciństwo. Wychowankowie Domu Dziecka mówią. Katowice: Śląsk, 2000.

K o w a l c z e w s k a - G r a b o w s k a K.: Funkcja koordynatora ds. promocji zdrowia w opinii szkolnych koordynatorów należących do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. „Chowanna” 2016, T. 2 (47).

K o w a l c z e w s k a - G r a b o w s k a K.: Prokreacyjny aspekt zdrowia kobiet (na przykładzie społeczności lokalnych na Śląsku). „Nowiny Lekarskie” 2012, nr 3 (81).

K o w a l c z e w s k a - G r a b o w s k a K.: Promocja zdrowia w środowisku lokalnym. Założenia teoretyczne i praktyczne egzemplifikacje (perspektywa pedagogiczna). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

K o w a l c z e w s k a - G r a b o w s k a K.: Zagrożenia społeczne w dobie transformacji w miastach średniej wielkości województwa śląskiego. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007.

K o w a l c z e w s k a - G r a b o w s k a K., G ó r s k a M., Kot-Rado j e w s k a M.: Niedostosowanie społeczne w percepcji i doświadczeniach uczniów i nauczycieli różnych typów szkół. Analiza porównawcza. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2009.

K o w a l c z e w s k a - G r a b o w s k a K., Świątkiewicz-Moś n y M.: Youth and Cancer Prevention (with the Example of Cervical Cancer). „The New Educational Review” 2017, vol. 50, no. 4.

K o w a l c z e w s k a - G r a b o w s k a K. et al.: Teachers’ Opinions on Health Education Implementation in Polish Lower and Upper Secondary Schools. „The New Educational Review” 2017, vol. 47, no. 1.

K o w a l s k a - K a n t y k a M.: Sytuacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w okresie transformacji systemowej. (Na przykładzie byłego województwa katowickiego). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.

K r a s o ń K., C z e r k a w s k i A.: Skłonność emergencyjna dzieci i adolescentów. Utopia socjoempatycznej podmiotowości, zachowania ryzykowne a potencjał ekspresyjny spotkania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.

L e k s y K.: Kobieta „menedżerem” codzienności – wielość pełnionych ról a zdrowie. W: Kobieta w mozaice kulturowej. Red. E. Z a w i s z a, M. L u b i ń s k a - B o g a c k a. T. 1: Rola stereotypów i kultury w kreacji kobiecości. Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”, 2014.

L e k s y K.: Kobieta wobec wyzwań życia codziennego – konsekwencje dla zdrowia. W: Kobieta – zdrowie – ciało. Perspektywa biopsychospołeczna. Red. A. D w o r a k, K. L e k s y. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.

L e k s y K.: Nadmierna masa ciała – konteksty psychospołeczne i pedagogiczno-edukacyjne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

L e k s y K.: Rola rodziny w kształtowaniu prozdrowotnych postaw wobec własnego ciała i zdrowia dziewcząt. W: Kobieta – zdrowie – ciało. Perspektywa biopsychospołeczna. Red. A. D w o r a k, K. L e k s y. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.

L e k s y K.: Świat wirtualny jako przestrzeń życia współczesnego człowieka. Implikacje dla stanu zdrowia. W: Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby. Red. K. B o r z u c k a - S i t k i e w i c z. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.

L e k s y K.: Zdominowani przez technologię informatyczno-komunikacyjną – o konsekwencjach naznaczenia cyfrowym dzieciństwem. „Chowanna” 2018, T. 2 (51).

L e k s y K.: Znaczenie szkolnej edukacji zdrowotnej w kreowaniu jakości zdrowia dzieci i młodzieży. W: Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych. Studia i refleksje socjopedagogiczne. Red. A. R z y m e ł k a - F r ą c k i e w i c z. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2014.

L e k s y K., D w o r a k A.: Possibilities of Shaping Health-Seeking Behaviours Among Children and Teenagers of the „Digital Natives” Generation. „Studia Edukacyjne” 2018, T. 50.

M a l o r n y I.: Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków. Strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.

Między rezygnacją a wyzwaniem. Czyli Jak pomóc sobie i swojemu umysłowo upośledzonemu dziecku. Aut. J. K a m i ń s k a - R e y m a n, K. K u c y p e r. Katowice: Wydawnictwo „Wieczorek-Press”, 1994.

Model kształcenia kadr dla potrzeb kształcenia specjalnego – pedagogiki resocjalizacynej. Red. H. G ą s i o r. Warszawa: TWWP, 1983.

Nauczanie społecznie niedostosowanych. Red. H. G ą s i o r. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1992.

Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły i środowiska lokalnego. Red. T. W i l k. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007.

N i e z g o d a M.: Szkoła i skolaryzacja. W: Encyklopedia socjologii. T. 4: S–Ż. Kom. red. Z. B o k s z a ń s k i et al. Red. nauk. K.W. F r i e s k e et al. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002.

N o s z c z y k - B e r n a s i e w i c z M.: Niedostosowanie społeczne. W: Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Red. A. W e i s s b r o t - K o z i a r s k a, I. D ą b r o w s k a - J a b ł o ń s k a. T. 4. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016.

N o s z c z y k - B e r n a s i e w i c z M.: Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

N o s z c z y k - B e r n a s i e w i c z M.: Pedagogika resocjalizacyjna. W: Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Red. A. W e i s s b r o t - K o z i a r s k a, I. D ą b r o w s k a - J a b ł o ń s k a. T. 4. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016.

N o w a k A.: Bezrobocie wśród niepełnosprawnych. (Studium pedagogiczno-społeczne). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002.

N o w a k A.: Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1999.

N o w a k A.: Zarys postępowania z nieletnimi dla pedagogów. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998 (wyd. 2. popr. i uaktual. – 1999).

N o w a k A.: Zarys prawa dla pedagogów społecznych. Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, 2005.

N o w a k A., W y s o c k a E.: Problemy i zagrożenia we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej i kryminologii. Katowice: „Śląsk”, 2001.

Obecność sztuki teatralnej w codzienności życia społecznego. Nowe obszary zainteresowań pedagogiki społecznej. Red. T. W i l k. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.

O potrzebie edukacji zdrowotnej kobiet w świetle badań społeczno-pedagogicznych. Red. J. B u l s k a. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

Paedagogica societatis. Przedmiot, zadania a współczesność. Red. A. R a d z i e w i c z - W i n n i c k i. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1985.

Pedagogika a socjologia wychowania. (Szkice socjopedagogiczne). Red. A. R a d z i e w i c z - W i n n i c k i. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1986.

Pedagogika społeczna u schyłku XX wieku. (Zagadnienia wybrane). Praca zbiorowa wraz z wyborem tekstów. Red. A. R a d z i e w i c z - W i n n i c k i. Katowice: ZSPM-Press, 1992.

Pedagogika społeczna w perspektywie przemian gospodarczych. Red. A. R a d z i e w i c z - W i n n i c k i. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1987.

Pedagogika społeczna w Polsce – między stagnacją a zaangażowaniem. Red. E. G ó r n i k o w s k a - Z w o l a k, A. R a d z i e w i c z - W i n n i c k i, przy współpracy A. C z e r k a w s k i e g o. T. 1–2. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999.

Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku (przemiany w nauce, obecność międzynarodowa, kręgi tematyczne prac badawczych). Red. A. R a d z i e w i c z - W i n n i c k i, M. N o s z c z y k - B e r n a s i e w i c z. Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, 2007.

Problemy i tendencje rozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce. Red. A. R a d z i e w i c z - W i n n i c k i. Katowice: „Śląsk”, 1995.

R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A.: Essays in Social Pedagogy. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1988.

R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A.: Methodological Solutions in the Pedagogical Research on Identification Processes. Joensuu: University of Joensuu, Faculty of Education, 1984.

R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A.: Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji. Katowice: „Śląsk”, 1995.

R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A.: Modernization and Democratization of Extramural Areas: the Case of Poland. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994.

R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A.: Oblicza zmieniającej się współczesności (szkice z pedagogiki społecznej, etnografii edukacyjnej i socjologii transformacji). Kraków: Impuls, 2001.

R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A.: Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A.: Tradition and Reality in Educational Ethography of Post-Communist Poland. Essays in Sociology of Education and Social Pedagogy. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1998.

R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A.: W poszukiwaniu homo oeconomicus. Szkice polemiczne o wychowaniu. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1989.

R a ś D.: O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005 (wyd. 2. uzup. – 2006, wyd. 3 – 2007).

R a ś D.: Przestępczość i wychowanie w dwudziestoleciu międzywojennym. Wybór tekstów. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.

R a ś D.: Rodziny ubogie i przestępczość od XVI do XX wieku. Warunki życia, badania psychologiczno-społeczne dobroczynność i wychowanie młodzieży. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.

R a ś D.: Skarby cieszyńskiej trówły: Zakład Wychowawczy w Cieszynie (1912–1937). Historia, ludzie, praca. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

R a ś D.: Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży. Wybór tekstów z XV–XX w. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.

R a ś D., K o s e k - N i t a B.: „Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne”. Analiza zawartości pisma 1997–2007. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 2007.

Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Red. B. K o s e k - N i t a, D. R a ś. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999.

Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie – wybrane konteksty. Red. A. N o w a k. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.

R o t e r A.: Proces socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społecznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.

R z y m e ł k a - F r ą c k i e w i c z A.: Obniżenie wieku szkolnego – sukces czy porażka reformy edukacyjnej? Na podstawie opinii rodziców dzieci szkolnych – sześciolatków. W: Codzienność szkoły. Uczeń / The Everyday Life at School. The Apprentice. Red. E. B o c h n o, I. N o w o s a d, M.J. S z y m a ń s k i. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014.

R z y m e ł k a - F r ą c k i e w i c z A.: Politycy wobec przemian edukacyjnych. Studium odpowiedzialności społecznej. Katowice: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

R z y m e ł k a - F r ą c k i e w i c z A.: Sześciolatek w szkolnej ławce – obniżenie obowiązkowego wieku szkolnego w polskim systemie edukacyjnym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.

R z y m e ł k a - F r ą c k i e w i c z A., W i l k T.: Logic of Some – Selected – Concepts in Contemporary Education (Between Education and Perception of Committed Art/Theatre). Przekł. T. S i o b o w i c z. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2014.

S e e b a u e r R., R a d z i e w i c z - W i n n i c k i A., Górnikowska - Z w o l a k E.: Podręczny słownik terminów z zakresu nauk o wychowaniu: angielsko-niemiecko-polski. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2001.

S t a n k o w s k i A.: Determinanty środowiskowe niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Katowice: Gnome, 2002.

S t a n k o w s k i A.: Elementy terapii pedagogicznej w pracy nauczyciela-wychowawcy (skrypt przeznaczony dla studentów kierunków pedagogicznych). Katowice: Uniwersytet Śląski, 1986.

S t a n k o w s k i A.: Narkomania – narkotyki – narkomani. Wybrane zagadnienia. (Skrypt dla studentów kierunków pedagogicznych). Katowice: Uniwersytet Śląski, 1988.

S t a n k o w s k i A.: Negatywizm szkolny młodzieży niedostosowanej społecznie. Przyczyny, profilaktyka. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1991.

S t a n k o w s k i A., S t a n k o w s k a N.: Wybrane problemy patologii społecznej i resocjalizacji. Szkice pedagogiczne. [Žiar nad Hronom: Aprint], 2002.

S u c h o d o l s k i B.: Opinia o działalności naukowej i dydaktycznej doc. dr. hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego w związku z wystąpieniem Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego o nadanie tytułu profesora. Warszawa. 1987. Archiwum domowe prof. A. Radziewicza-Winnickiego. Maszynopis.

S y r e k E.: Aspiracje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1986.

S y r e k E.: Pomoc rodzinie z dzieckiem przewlekle chorym. W: Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Red. M. P i o r u n e k. T. 1: Koncepcje – dyskursy – inspiracje. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2018.

S y r e k E.: Przemoc w rodzinie – wybrane konteksty zaniedbywania dziecka chorego. W: (Prze)moc w rodzinie. Instytucjonalne formy (po)mocy. Red. M. O r ł o w s k a, M. G o ś c i n i e w i c z, G. P i s a r c z y k. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2014.

S y r e k E.: Społeczne nierówności w zdrowiu – znaczenie edukacji zdrowotnej w jej ograniczaniu. W: Ku życiu wartościowemu. Idee, koncepcje, praktyki. T. 2: Koncepcje – praktyki. Red. W. D a n i l e w i c z, J. N i k it o r o w i c z, M. S o b e c k i. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018.

S y r e k E.: Subdyscypliny pedagogiki, socjologii i psychologii. Konteksty interdyscyplinarnego zainteresowania zdrowiem i chorobą w naukach społecznych. W: Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce. Red. B. Z a w a d z k a, T. Ł ą c z k a. Kielce: Wydawnictwo Naukowe UJK, 2017.

S y r e k E.: Środowisko życia człowieka – niektóre zagrożenia zdrowia publicznego. W: Środowisko uczestnictwa społecznego jednostek i grup. Red. J. M o d r z e w s k i, A. M a t y s i a k - B ł a s z c z y k. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.

S y r e k E.: Trudne rodzicielstwo w sytuacji choroby terminalnej dziecka. W: Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie. Red. J. B r ą g i e l. Opole: Wydawnictwo Uniwersytet Opolski, 2017.

S y r e k E.: Wstępy i kontynuacje obszarów badawczych Katedry Padagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. W: Pedagogika społeczna – wstępy i kontynuacje. Red. E. M a r y n o w i c z - H e t k a, E. S k o c z y l a s - N a m i e l s k a. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.

S y r e k E.: Wychowanie jako przedmiot analiz pedagogiki społecznej i socjologii wychowania. (Skrypt przeznaczony dla studentów pedagogiki wszystkich lat). Katowice: Uniwersytet Śląski, 1987.

S y r e k E.: Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008.

S y r e k E.: Zdrowie psychospołeczne młodzieży czasu współczesnych przemian – konteksty kształtowania umiejętności życiowych. W: Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych. Red. K. S e g i e t. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2015.

S y r e k E.: Zdrowie, jakość życia i promocja zdrowia seniorów. V: Seniori z pohledu socjalni pedagogiky. Eds. P. M u h l p a c h e r, M. B a r g e l. Brno: Institut Mezioborovych Studii, 2011.

S y r e k E.: Zdrowie. Szkoła i zdrowie. W: Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. V Zjazd Pedagogów Społecznych. Red. T. P i l c h, T. S o s n o w s k i. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013.

S y r e k E.: Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.

S y r e k E., B o r z u c k a - S i t k i e w i c z K.: Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

S z a c k i J.: O szkołach naukowych (zarys problematyki). „Studia Socjologiczne” 1975, nr 4.

Szanować – słuchać – wspierać – chronić: prawa dzieci w rodzinie, szkole, społeczeństwie. Red. E. J a r o s z, B. D y r d a. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

S z w e d M., W i e c z o r e k L.: Dzieciobójstwo. Od przepisu prawa do indywidualnego przypadku. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 2009.

Ś w i ą t k i e w i c z - M o ś n y M., Kowalczewska-Grabows k a K.: Występowanie raka szyjki macicy u mieszkanek Tychów – rozpoznanie problemu oraz opinii na temat działań profilaktycznych podejmowanych w społeczności lokalnej (perspektywa socjopedagogiczna). „Chowanna” 2018, T. 2 (51).

Teacher Strategies. A Review and Critique of Chosen Conceptions. Ed. A. R a d z i e w i c z - W i n n i c k i. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1991.

Vybrané problemy slovenskej a pol’skej socjálnej pedagogiky. Eds. J. H r o n c o v á, M. W a l a n c i k. Banská Bystrica: UMB, 2009.

W a l a n c i k M.: Fenomen stanu życia wojskowego a stan oczekiwań młodzieży współczesnej. Tradycja a ponowoczesność w eksplikacjach socjopedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008.

W a l a n c i k M.: Zamiana społeczna a opinie poborowych o zasadniczej służbie wojskowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007.

W i e c z o r e k L.: Diagnoza społeczna w zakresie zagrożeń patologiami na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Listopad 2008. Katowice: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2008.

W i e c z o r e k L.: Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Katowice: „Śląsk”, 2005.

W i e c z o r e k L., S o s n o w s k i M.: Skazani na rynku pracy. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 2007 (wyd. 2. – 2008).

W i l k T.: Bukowno – między Małopolską a Górnym Śląskiem. Przestrzeń egzystencji i aktywizacji społeczności lokalnej. (Studium socjopedagogiczne). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006.

W i l k T.: Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych. Kraków: „Impuls”, 2003.

W i l k T.: Możliwości zaspokojenia potrzeb edukacyjnych młodzieży w warunkach zmiany społecznej w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002.

W i l k T.: Oswajanie przestrzeni czyli O odpowiedzialności jako kategorii rewitalizującej przestrzeń życia społecznego. „Pedagogika Społeczna” 2016, R. 15, nr 3.

W i l k T.: Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

W i l k T.: Spotkania ze sztuką – przestrzeń wychowania i socjalizacji człowieka. „Pedagogika Społeczna” 2018, R. 17, nr 1.

Wokół problematyki upośledzenia i wsparcia społecznego. Red. A. C z e r k a w s k i, A. R o t e r, A. R a d z i e w i c z - W i n n i c k i. Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2007.

W ó j c i k M.: Kształtowanie się polskiej pedagogiki rodzinnej w latach 1918–1939. Podstawy teoretyczne, kierunki rozwoju, praktyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998.

Współczesna kobieta – szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych. Red. D. D o b o s z, K. J o n i e c. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.

Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych. Studia i refleksje socjopedagogiczne. Red. A. R z y m e ł k a - F r ą c k i e w i c z. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2014.

Współczesne zagrożenia w strukturach społecznych. Szkice badawcze z pedagogiki społecznej. Red. E. S y r e k. Katowice: Wieczorek-Press, 1993.

Współcześni socjologowie o wychowaniu. (Zarys wybranych koncepcji). Red. A. R a d z i e w i c z - W i n n i c k i. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1993.

Wybrane społeczno-socjalne aspekty marginalizacji. Red. A. N o w a k. Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka, 2005.

Wybrane zagadnienia patologii społecznej – implikacje empiryczne. Red. A. C z e r k a w s k i, A. N o w a k. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008.

Wybrane zagadnienia patologii społecznej i resocjalizacji. Red. A. N o w a k, A. C z e r k a w s k i. Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2007.

Wybrane zagadnienia z metodyki wychowania resocjalizującego. Materiały do ćwiczeń dla studentów III i IV roku pedagogiki resocjalizacyjnej studiów dziennych i zaocznych. Red. H. G ą s i o r. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1980.

W y s o c k a E.: Człowiek a środowisko życia – podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007.

W y s o c k a E.: Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

W y s o c k a E.: Doświadczenie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.

W y s o c k a E.: Młodzież a religia. Społeczny wymiar religijności młodzieży. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.

W y s o c k a E.: Religijność a tolerancja. Obszary zależności. Kraków: „Nomos”, 2000.

Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi. Pedagogiczne konteksty badawcze. Red. J. B u l s k a. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008.

Z n a n i e c k i F.: Społeczne role uczonych. Wybór, wstęp, przekł. tekstów ang. i red. nauk. J. S z a c k i. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.

Pobierz

Opublikowane : 2019-09-25

Share |

JaroszE., & SyrekE. (2019). Z tradycją w przyszłość. Pedagogika społeczna wobec przemian cywilizacyjno-kulturowych. Czterdziestolecie Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Chowanna, 231-276. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.S.13

Ewa Jarosz 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3207-0148
Ewa Syrek 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9560-627X




Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).