DLA RECENZENTÓW

PRZEWODNIK DLA RECENZENTA

Proces recenzji

 • recenzentami są pracownicy samodzielni
 • do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji, 
 • autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
 • pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,
 • kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,
 • nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane zgodnie z zasadą "double-blind reference" (podwójnie ślepej recenzji), jednak -- zgodnie z wymogami punktacyjnymi -- listy recenzentów publikowane są raz do roku na stronach internetowych "Er(r)go" pod nagłówkiem "Zespół recenzencki".

Obowiązki Recenzenta

 1. Recenzent dostarczy Redakcji informacji na podstawie których możliwe będzie podjęcie świadomej decyzji o przyjęciu nadesłanego materiału do publikacji.
 2. Recenzent dostarczy Autorowi istotnych informacji, które umożliwią mu wprowadzenie do tekstu niezbędnych poprawek, co pozwoli twórcy artykułu spełnić najwyższe standardy jakości naukowego wywodu lub ułatwi mu tworzenie tekstów akademickich w przyszłości.
 3. Recenzent dostarczy recenzję terminowo lub poinformuje Redakcję o okolicznościach uniemożliwiających dotrzymanie terminu złożenia recenzji.
 4. Oceniając nadesłany tekst, Recenzent będzie kierował się zasadą bezstronności. 
 5. Recenzent będzie formułował swoje uwagi w sposób klarowny i jednoznaczny.
 6. Recenzent nigdy nie będzie stosował argumentacji ad-hominem.
 7. Recenzent nie będzie wykorzystywał recenzji w celu umocnienia swego własnego statusu akademickiego lub pozycji zawodowej.
 8. Recenzent ujawni Redakcji wystąpienie konfliktu interesów (W celu określenia możliwości wystąpienia sprzeczności interesów, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka PLoS). Recenzent odmówi oceniania nadesłanego tekstu w przypadku wystąpienia dowolnego konfliktu interesów i poinformuje o tym fakcie Redakcję.
 9. Recenzent będzie traktował otrzymane dokumenty jako poufne.
 10. Recenzent ma obowiązek wskazać braki w dokumentacji źródeł w tekście lub potencjalny plagiat, o wystąpieniu których poinformuje niezwłocznie Redakcję.

Polityka prywatności
Do chwili przyjęcia artykułu do publikacji, Redaktor ani żaden z członków zespołu redakcyjnego nie ujawni żadnych informacji dotyczących nadesłanego tekstu osobom trzecim za wyjątkiem:

 • Autora/Współautora tekstu
 • Recenzentów
 • Członków zespołu redakcyjnego
 • Wydawcy
 • Redaktorów wydawniczych, korektorów, operatorów składu komputerowego, biorących udział w przygotowaniu numeru do publikacji.

Naruszenie zasady poufności i konflikt interesów 
(W celu określenia możliwości wystąpienia sprzeczności interesów, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka PLoS)

Niepublikowany, oryginalny materiał badawczy nadesłany do Redakcji nie będzie nigdy wykorzystywany przez Redaktora lub inną osobę mającą do tego materiału dostęp przed jego publikacją (lista osób przestawiona jest w dziale "Polityka prywantości" niniejszego dokumentu) dla własnych celów badawczych bez wyraźnej pisemnej zgody Autora.

 

FORMULARZ RECENZENCKI // DOUBLE-BLIND PEER-REFERENCE FORM

 Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystki pól poniższego formularza:

Please, fill in all of the fields of the evaluation form below:

 1) Jak ocenia Pan(i) ogólny poziom merytoryczny tekstu?

What is your assessment of the general quality of the submission? 

*

 
 
 
 

 2) Jak ocenia Pan(i) poziom językowy i stylistyczny tekstu? Jak ocenia Pan(i) poziom komunikatywności tekstu?

What is your assessment of the style and intellegibility/comprehensibility of the submission?

*

  
 
 
 

 3) Czy przedstawiony do recenzji tekst wnosi wkład w rozwój badań naukowych nad zagadnieniami omawianymi w tekście?

Does the submission truly contribute to the development of the field of research it addresses?

  
 
 
 

 4) Jakie grono odbiorców może zainteresować tekst przedstawiony tu do recenzji?

What, in your opinion, would be the profile of the readers interested in the submission?

*

  
 
 

 8) W podsumowaniu prosimy o jednoznaczną rekomendację:

Please, state your non-ambivalent recommendation:

*

  
 
 

 7) Jeżeli tekst wymaga nieznacznych rewizji, to jakie elementy tekstu należy skorygować, zrewidować, poprawić, uzupełnić?

If the submission requires small revisions, then which elements need to be corrected, revised, complemented, etc.? 

*