PROCES RECENZJI

Proces recenzji

  • recenzentami są pracownicy samodzielni, za wyjątkiem sytuacji, kiedy tekst wymaga kompetencji specjalisty spoza dziedzin akademickich lub specjalisty wieloobszarowego, gdzie niemożliwe jest wskazanie osoby posiadającej stopień lub tytuł naukowy w dziedzinie obejmującej oba lub więcej obszarów.
  • do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji, 
  • autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
  • pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,
  • kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,
  • nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane zgodnie z zasadą "double-blind reference" (podwójnie ślepej recenzji), jednak -- zgodnie z wymogami punktacyjnymi -- listy recenzentów publikowane są raz do roku na stronach internetowych "Er(r)go" pod nagłówkiem "Zespół recenzencki".