Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był uprzednio publikowany i nie został złożony do innych czasopism do recenzji (lub, jeżeli sytuacja jest inna, odpowiednie wyjaśnienia zostały przekazane Redaktorowi w sekcji "Uwagi dla Redaktora").
 • Zgłoszenie zawiera WSZYSTKIE poniższe elementy:
  -- manuskrypt tekstu (min. 25 i max. 40 tysięcy znaków ze spacjami)
  -- tytuł artykułu po polsku i po angielsku (max 120 znaków ze spacjami)
  -- bibliografia w formacie Chicago Humanities (zob. instrukcja poniżej)
  -- streszczenia po polsku i po angielsku (min. 600 i max. 800 znaków ze spacjami)
  -- słowa klucze w języku polskim i angielskim (max. 75 znaków ze spacjami)
  -- nota biograficzna o autorze po polsku i angielsku (min. 600 i max. 800 znaków ze spacjami)
  -- numer ORCID autora
  -- afiliacja autora
  -- oficjalne licencje lub zgody na reprodukcję materiałów cudzego autorstwa
  -- źródła i typy licencji dla materiałów na licencjach otwartych
 • Tam, gdzie to możliwe, podane zostały hiperłącza do cytowanych tekstów.
 • Stopień pisma wynosi 12 punktów, interlinia podwójna, wyróżnienia oznaczone są kursywą (nie podkreśleniem i nie pogrubieniem), a wszystkie ilustracje zostały umieszczone w odpowiednim miejscu tekstu tak, żeby redaktor nie miał wątpliwości. Wszystkie elementy graficzne są przygotowane osobno do umieszczenia w systemie jako materiały dodatkowe. Grafika jest w wysokiej rozdzielczości (300 dpi) dla tekstów ukazujących się zarówno online jak i w druku.
 • Tekst zgodny jest z zasadami opisanymi w sekcji Wytyczne dla Autorów.
 • Artykuł zawiera wszystkie treści i nie jest zanonimizowany: anonimizacja tekstu na potrzeby podwójnie ślepej recenzji jest zadaniem Redaktora Numeru.
 • Załączasz na piśmie wszystkie licencje i oficjalne zgody na wykorzystanie materiału graficznego i wszelkiego innego, właścicielem praw do którego jest osoba trzecia.
 • Klauzula informacyjna RODO Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,
  40-007 Katowice, e-mail: administrator.danych@us.edu.pl.
  2. Powołano inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować listownie pod adresem,
  ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice lub elektronicznie, e-mail: iod@us.edu.pl.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – konieczność
  dysponowania danym dla potrzeb wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed
  zawarciem umowy, celem realizacji procesu wydawniczego; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze, w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe
  zrealizowanie procesu wydawniczego.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, jak również przez okres
  trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających, w szczególności z
  kodeksu cywilnego.
  6. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać podmiotom zaangażowanym w realizację procesu
  wydawniczego oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
  obowiązujących przepisów prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do
  ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 • Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nadesłaniem tekstu do "Er(r)go", gorąco polecamy, abyście zapoznali się Państwo z treścią strony O czasopiśmie aby dowiedzieć się o zasadach wedle których zorganizowane są kolejne sekcje czasopisma. Prosimy także o uważne przeczytanie poniższych Przewodników oraz Informacji dla Autorów. Uwaga: informacje dotyczące tekstów anglojęzycznych znajdują się na anglojęzycznej stronie Er(r)go: aby je przeczytać należy zmienić język interfejsu. Należy pamiętać, że zasady formatowania są nieco inne dla każdego z języków. Należy pamiętać, że zasady formatowania są nieco inne dla każdPodczas zgłaszania tekstu, Autorzy proszeni są o to, by wejść w zakładkę "Lista współautorów", kliknąć "Dodaj współautora" (nawet, jeżeli autor jest tylko jeden) i przejść do uzupełnienia szczegółowych danych (ORCID, afiliacja, biogram). Prosimy o nie pomijanie tego etapu podczas zgłaszania tekstu.


  INFORMACJE DLA AUTORÓW

  Problematyka czasopisma
  Kultura i jej wytwory; ontologia artefaktów; metodologia badań literaturoznawczych i kulturoznawczych; teoria; literaturoznawstwo porównawcze; tendencje w kulturze/literaturze; związki interdyscyplinarne; pogranicza kultury/literatury i filozofii, antropologii, socjologii etc.; zmiany paradygmatów; trendy i konteksty; syntezy teoretycznoliterackie i kulturoznawcze – oraz obszary zbliżone.

  Polityka wydawnicza
  Z wyjątkiem tekstów zamawianych oraz nowych i pierwszych tłumaczeń tekstów obcojęzycznych Er(r)go nie drukuje tekstów uprzednio publikowanych. Przedruki są dopuszczalne w numerach tematycznych, jeżeli tekst jest szczególnie istotny merytorycznie dla całościowej koncepcji numeru. Nadesłane teksty podlegają procedurze podwójnie anonimowej recenzji (double-blind peer review), której wynik decyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu tekstu do publikacji.

  W nadesłanym pliku muszą znaleźć się następujące dokumenty (bez nich zgłoszenia będą odrzucane)

  • manuskrypt tekstu (min. 25 i max. 40 tysięcy znaków ze spacjami)
  • tytuł artykułu po polsku i po angielsku (max 120 znaków ze spacjami)
  • bibliografia w formacie Chicago Humanities (zob. instrukcja poniżej)
  • streszczenia po polsku i po angielsku (min. 600 i max. 800 znaków ze spacjami)
  • słowa klucze w języku polskim i angielskim (max. 75 znaków ze spacjami)
  • nota biograficzna o autorze po polsku i angielsku (min. 600 i max. 800 znaków ze spacjami)
  • numer ORCID autora
  • afiliacja autora
  • oficjalne licencje lub zgody na reprodukcję materiałów cudzego autorstwa
  • źródła i typy licencji dla materiałów na licencjach otwartych

  Standardy językowe
  Nadesłane teksty artykułów i streszczeń muszą spełniać międzynarodowe standardy akademickiej angielszczyzny (poziom językowy wykształconego native-speakera języka angielskiego) oraz akademickiej polszczyzny.

  Zastrzeżenia
  Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania pewnych modyfikacji tekstu nienaruszających merytorycznej strony opracowania. Teksty niekompletne oraz teksty opisane niekompletnymi metadanymi będą odrzucane. Redakcja zastrzega sobie prawo do przedruków tekstu w numerach rocznicowych Er(r)go .

  Forma tekstu
  1. Teksty wraz z należy nadsyłać przez system OJS w edytowalnym formacie (DOC, DOCX lub RTF – nie: PDF). W tym celu należy wejść na stronę www.errgo.pl, zalogować się do systemu jako “Autor” , a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.

  2. Tekst polskojęzyczny należy formatować zgodnie ze zmodyfikowanym stylem Chicago Humanities:

  • interlinia: podwójna
  • marginesy: 3 cm (lewy, prawy, górny i dolny)
  • font: Times New Roman, stopień pisma: 12 punktów
  • wcięcie akapitu: 1,25 cm; justowanie: obustronne
  • tytuł artykułu: maksimum 120 znaków ze spacjami
  • motto: do 250 znaków ze spacjami, wyłącznie pod głównym tytułem, stopień pisma 10 pkt.
  • śródtytuły: maksimum 70 znaków ze spacjami, nagłówki nienumerowane
  • cytat blokowy: minimum trzy linie lub 50 słów, interlinia pojedyncza, bez cudzysłowu,
  • wcięcie bloku – 1,25 cm, odstęp od tekstu głównego – jedna linia z góry i z dołu, stopień pisma 10 punktów (nie: kursywa!)
  • cytat w cytacie blokowym: cudzysłów podwójny górny (“Tekst” )
  • cytat w tekście: maksimum trzy linie – cudzysłów podwójny (“Tekst” )
  • cytat w cytacie w tekście: cudzysłów pojedynczy (“Tekst ‘tekst’ tekst” .)
  • wyrazy użyte w specjalnym sensie: cudzysłów podwójny (“Tekst” )
  • wyróżnienia: wyłącznie kursywą (nie: rozstrzelenie, nie: pogrubienie)
  • elipsa: […]
  • przecinki i kropki: za cudzysłowem (“Tekst ‘tekst’ tekst” .)
  • odsyłacze przypisu: przed znakiem przestankowym (“Tekst ‘tekst’ tekst”   1.)

  3. Wszelkie ryciny i ilustracje cudzego autorstwa zamieszczone w tekście należy nadesłać także przez system OJS jako “pliki pomocnicze” , w rozdzielczości minimum 300 dpi. Do ilustracji należy dołączyć licencję właściciela praw autorskich na wykorzystanie materiału w druku i w wersji online lub, w przypadku materiałów na licencjach otwartych, określenie typu licencji i wskazanie źródła.

  4. Przypisy należy przygotować w formie przypisów dolnych, wedle niżej podanych wskazówek i przykładów (Chicago style):
  Książka
  Imię Nazwisko autora, Tytuł, przeł. Imię Nazwisko tłumacza (miejsce wydania: wydawca, rok wydania), strona lub strony.

  Rozdział w książce zbiorowej
  Imię Nazwisko autora, “Tytuł rozdziału”, w: Tytuł książki lub tomu zbiorowego, red. Imię Nazwisko redaktora (miejsce wydania: wydawca, rok wydania), strona lub strony.

  Artykuł w periodyku
  Imię Nazwisko autora, “Tytuł artykułu”, Tytuł czasopisma, tom, numer (rok wydania), strona lub strony.

  Artykuł ze strony internetowej, forum dyskusyjnego lub czasopisma online
  Imię Nazwisko autora, “Tytuł artykułu lub postu”, Tytuł czasopisma  tom, numer (rok wydania), http://www.xxx.xxxx.xxx (data dostępu w postaci: dd.mm.rrrr.

  Hasło encyklopedyczne lub słownikowe
  “Hasło” , w: Tytuł encyklopedii lub słownika, red. Imię Nazwisko redaktora (miejsce wydania: wydawca, rok wydania), strona lub strony.

  Hasło z encyklopedii lub słownika internetowego
  “Hasło” , w: Tytuł encyklopedii lub słownika, http://www.xxx.xxxx.xxx (data dostępu w postaci dd.mm.rrrr).

  Wiersz lub rozdział w książce jednego autora
  Imię Nazwisko autora, “Tytuł wiersza lub rozdziału”, w: Tytuł tomu lub książki (miejsce wydania: wydawca, rok wydania), strony.

  Film
  Tytuł filmu, reż. Imię Nazwisko reżysera, Nazwa dystrybutora lub producenta, kraj, rok premiery.

  Cytat za innym autorem
  Imię Nazwisko autora cytowanego tekstu, Tytuł, przeł. Imię Nazwisko tłumacza (miejsce wydania: wydawca, rok wydania), strony, cyt. za: Imię Nazwisko autora cytowanego tekstu, Tytuł, przeł. Imię Nazwisko tłumacza (miejsce wydania: wydawca, rok wydania), strona lub strony.

  Kolejne przypisy
  Nazwisko autora, skrócony “Tytuł artykułu…” lub Książki…, strona.

  5. Przykłady
  Książka
  Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, przeł. Renata Lis (Warszawa: Wydawnictwo KR, 1996), 30–31.
  Rozdział w książce zbiorowej
  Robert Cieślak, “Od Grünewalda do Bacona. Gra o tożsamość w poezji Tadeusza Różewicza”, w: Ponowoczesność a tożsamość, red. Bożena Tokarz, Stanisław Piskor (Katowice: Wydawnictwo OK SPP, 1997), 86–87.
  Artykuł w periodyku
  Ewa Szczęsna, “Tożsamość hybrydyczna”, Er(r)go, 9, 2 (2004), 10–11.
  Artykuł ze strony internetowej, forum dyskusyjnego lub czasopisma online
  Artur Wolski, “Nauka i przemyślenia”, Forum Akademickie, 1 (2006), http://forumakademickie.pl/fa/2006/01/nauka-i-przemyslenia (12.02.2007).
  Hasło encyklopedyczne lub słownikowe
  “Rozum” , w: Słownik synonimów, red. Andrzej Dąbrówka, Ewa Geller, Ryszard Turczyn (Warszawa: Wydawnictwo MCR, 1993), 115–116.
  Hasło z encyklopedii lub słownika internetowego
  “Absolut”, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, http://www.ptta.pl/pef/pdf/a/absolut.pdf (10.10.2007).
  Wiersz lub rozdział w książce jednego autora: Maria Korusiewicz, “Vermeer (1658)”, w: Majolika (Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2012), 5.
  Film
  The Pillow Book, reż. i scen. Peter Greenaway, Lions Gate Films, Francja–Holandia–Wielka Brytania, 1996.
  Cytat za innym autorem
  Kurt Vonnegut, Jr., Rzeźnia numer pięć, przeł. Lech Jęczmyk (Warszawa: Wydawnictwo Da Capo, 1996), 14, cyt. za: Jolanta Misiarz, “Jeszcze kilka słów na temat masakry. Filozofia egzystencjalna w Rzeźni numer pięć”, w: Szkice o literaturze i kulturze amerykańskiej, red. Teresa Pyzik (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001), 71.
  Kolejne przypisy
  Vonnegut, Rzeźnia…, 132–133.

  6. Nie stosujemy skrótów: “ibid./ibidem” ; “op. cit.” ; “tamże” ; “tegoż” .

  7. Skrót: “Zob.” stosujemy wtedy, kiedy naszą intencją jest poszerzenie podawanych informacji. Skrót “Por.” stosujemy wtedy, kiedy naszą intencją jest komparatywne lub kontrastywne zestawienie podawanych informacji z innym źródłem.

  8. W tekście nie stosujemy pogrubień ani podkreśleń. Wyłączną formą zaznaczenia emfazy powinna być kursywa. Nie stosujemy także żadnych znaków niestandardowych ani ozdobników graficznych.

  9. W wypadku cytatów w językach stosujących fonty nieeuropejskie lub zapis od prawej do lewej, uprzejmie prosimy o uprzednią konsultację z Redakcją Er(r)go.

  10. Bibliografię prosimy konstruować według następujących wytycznych:

  Książka
  Nazwisko, Imię autora. Tytuł, przeł. Imię Nazwisko tłumacza, zakres stron. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania.
  Przykład: Saunders, George. Lincoln w bardo, przeł. Michał Kłobukowski. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2018.

  Rozdział w książce zbiorowej
  Nazwisko, Imię autora. “Tytuł rozdziału”. W: Tytuł książki lub tomu zbiorowego, red. Imię Nazwisko redaktora, zakres stron. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania.
  Przykład: Sendyka, Roma. “Miejsca, które straszą (afekty i nie-miejsca pamięci)”. W: Pamięć i afekty, red. Zofia Budrewicz, Roma Sendyka, Ryszard Nycz, 15–22. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2014.

  Artykuł w periodyku
  Nazwisko, Imię autora. “Tytuł artykułu”. Tytuł czasopisma, tom, numer (rok wydania), zakres stron.
  Przykład: Szczęsna, Ewa. “Tożsamość hybrydyczna”. Er(r)go, 9, 2 (2004), 10–11.

  Artykuł ze strony internetowej, forum dyskusyjnego lub czasopisma online
  Nazwisko, Imię autora. “Tytuł artykułu lub postu”. Tytuł czasopisma, tom, numer (rok wydania). https://www.xxx.xxxx.xxx (data dostępu w postaci: dd.mm.rrrr).
  Przykład: Sankaran, Chitra. “Apocalyptic Vision in the Laotian Short Story ‘The Roar of a Distant War’ by Viliya Ketavong”. Journal of Ecocriticism, 8, 1 (2018). https://ojs.unbc.ca/index.php/joe/article/view/1692 (10.02.2021).

  Hasło encyklopedyczne lub słownikowe
  “Hasło”. W: Tytuł encyklopedii lub słownika, red. Imię Nazwisko redaktora, zakres stron. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania.
  Przykład: “Rozum.” W: Słownik synonimów, red. Andrzej Dąbrówka, Ewa Geller, Ryszard Turczyn, 115–116. Warszawa: Wydawnictwo MCR, 1993.

  Hasło z encyklopedii lub słownika internetowego
  “Hasło”. W: Tytuł encyklopedii lub słownika. https://www.xxx.xxxx.xxx (data dostępu w postaci dd.mm.rrrr).
  Przykład: “Folblut”. W: Encyklopedia PWN. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/folblut;3901746.html (10.02.2021).

  Wiersz lub rozdział w książce jednego autora
  Nazwisko, Imię autora. “Tytuł wiersza lub rozdziału”. W: Tytuł tomu lub książki, zakres stron. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania.
  Przykład: Snyder, Gary. “The Elwha River”. W: Mountains and Rivers Without End, 32–38. Berkeley: Counterpoint, 1996.

  Film
  Tytuł filmu, reż. Imię Nazwisko reżysera. Nazwa dystrybutora lub producenta, kraj, rok premiery.
  The Pillow Book, reż. Peter Greenaway. Lions Gate Films, France–The Netherlands–United Kingdom, 1996.

  Kontakt z redakcją
  Korespondencję należy kierować pod adresem errgo@us.edu.pl

  Aby nadesłać tekst
  Autor musi zarejestrować się na stronie, lub -- jeżeli posiada już konto -- zalogować się i nadesłać tekst wraz z niezbędnymi metadanymi (streszczenia w językach polskim i angielskim, dyscyplina naukowa, słowa kluczowe w językach polskim i angielskim, afiliacja, bio w językach polskim i angielskim, numer ORCID, dokumentację praw autorskich do wykorzystywanego materiały obcego),  postępując zgodnie ze wskazówkami prostego, pięcioelementowego formularza. Redakcja zachęca do nadsyłania tekstów zarówno zgodnych z tematyką numeru, jak i tekstów wykraczających poza jego ramy tematyczne, jednocześnie przypominając, że warunkiem przyjęcia tekstu do kolejnych etapów procesu redakcyjengo jest wypełnienie wszystkich pól formularza (podane pełnych metadanych) oraz załączenie skanów wszystkich zgód i licencji na wykorzystanie materiału obcego. Objętość artykułu badawczego w Er(r)go to od min. 25 do max. 40 tysięcy znaków ze spacjami. Teksty bez kompletnych metadanych będą odrzucane. Złożenie tekstu do Redakcji Er(r)go jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe

   KLIKNIJ TU, ABY NADESŁAĆ TEKST.

  Autor jest w pełni odpowiedzialny za treść artykułu. Zgodnie z formułą "Quod scripsi, scripsi" artykuł opublikowany w czasopiśmie jest ostateczny zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej: nie podlega ani odwołaniu, ani poprawkom. Ponieważ każdy opublikowany artykuł jest automatycznie umieszczany w licznych bazach danych z indywidualnym numerem DOI, to nie ma możliwości zmiany treści tekstu.

   

  Odpowiedzialność i obowiązki Autora

   1. Autorzy zgłoszą do redakcji teksty bazujące na oryginalnych badaniach.
   2. Autorzy przedstawią rzetelny i szczegółowy opis zastosowanych procedur badawczych.
   3. Autorzy przedstawią wiarygodne i intersubiektywnie weryfikowalne dane.
   4. Autorzy przedstawia pełną i rzetelna listę materiałów źródłowych i dzieł cytowanych, uwzględniają wszystkich innych badaczy i autorów, których praca umożliwiła stworzenie nadesłanego tekstu.
   5. Autorom nie wolno nadesłać pracy zawierającej fałszywe dane lub zniekształcającej wypowiedzi innych autorów.
   6. Autorzy przedstawią bezstronne, oparte na solidnym fundamencie metodologicznym, omówienie zgromadzonych danych. 
   7. Na żądanie redakcji, Autorzy dostarczą surowe dane w celu dokonania oceny ich rzetelności przez członków Rady Naukowej czasopisma, wspieranych przez eksperta w tej dziedzinie, w którą wpisuje się nadesłany tekst. W razie konieczności, Autorzy będą gotowi upublicznić te dane (pod warunkiem, że takie upublicznienie nie będzie naruszało przepisów prawa i o ile nie naruszy to indywidualnych praw Autora do zachowania własności ani nie zagrozi bezpieczeństwu danych poufnych).
   8. Autorzy będą nadsyłać do Redakcji wyłącznie prace oryginalne, spełniające wymogi rzetelnego cytowania i dokumentowania materiałów źródłowych i pracy innych badaczy, włącznie z pracami należącymi do kanonu danej dyscypliny, które wpłynęły na ogólny kształt prezentowanych badań. 
   9. Autorom nie wolno nadesłać do Redakcji pracy noszącej znamiona plagiatu bez względu na to, czy plagiat będzie polegał na nieudokumentowanym przekładzie, nieudokumentowanej cytacji czy też nieoznaczonym odwołaniu do niepublikowanych prac innych osób lub nieoznaczonym wykorzystaniu idei świadomie zaczerpniętych z prac innych badaczy, włącząjąc w tę grupę studentów, których nieopublikowane prace pozostają ich własnością intelektualną. 
   10. Nadsyłający prace Autorzy uznają, że plagiat i fałszerstwo są nie tylko przestępstwami, ale także najbardziej niegodnymi aktami, jakich można dopuścić sie w przestrzeni badań akademickich. Dlatego też Autorzy wykażą się szczególną troską o to, by żaden element ich pracy nie pozostawiał najmniejszych wątpliwości co do akademickiej uczciwości ich pracy.
   11. Autorzy będą rzetelnie cytować źródła i powoływać się na prace swoich mentorów i innych autorów, oraz dokumentować przedstawiane dane odniesieniami miarodajnych i sprawdzalnych źródeł.
   12. Autorzy nie będą nadsyłać do Redakcji materiałów publikowanych uprzednio -- za wyjątkiem materiałów obciążonych prawami autorskimi, zamówionymi przez Redakcję, jeżeli jej Członkowie uznają, iż przedruk publikowanego już wcześniej materiału jest istotny z punktu widzenia merytorycznej koncepcji danego numeru.
   13. Jednoczesne nadsyłanie tego samego materiału do redakcji różnych czasopism będzie uznane za działanie nieetyczne, dlatego Autorzy nie będą zgłaszać prac nadesłanych do "Er(r)go" do redakcji innych czasopism lub tomów. 
   14. Nadsyłając tekst do "Er(r)go", Autorzy zachowują prawa do swojego materiału.
   15. Jeżeli praca pomyślnie przejdzie proces recenzyjny, zostanie zaakceptowana i opublikowana, Autorzy zachowują prawa do materiału opublikowanego, jednocześnie udzielając prawa do korzystania z tegoż materiau osobom trzecim zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.
   16. Autorstwo pracy ogranicza się do osób, które wniosły wymierny wkład w badania i powstanie tekstu nadesłanego do redakcji "Er(r)go",  czy to w obszarze zbierania i przygotowania danych, czy w przestrzeni pracy koncepcyjnej lub sferze metodologii badań, czy też w obszarze faktycznego prowadzenia badań. Wszystkie osoby, które wniosły istotny wkład w powstanie nadesłanej pracy zostaną uwzględnione jako Współautorzy bez względu na ich status w struktuach akademickich, a więc dotyczy to również asystentów i studentów, którzy wykonali pracę niezbędną do przeprowadzenia badań i/lub powstania nadesłanego teksty.
   17. Osóby, które wkładu w powstanie pracy nie wniosły nie będą pod żadnym pozorem włączane w listę Autorów lub Współautorów pracy.
   18. Autorzy zobowiązani są ujawniać Redakcji wszelkie przypadki zajścia konfliktu interesów, szczególnie interesów finansowych lub innych istotnych czynników, które mogłyby mieć wpływ na wyniki badań lub interpretację danych.
   19. Autorzy niezwłocznie poinformują Redakcję o dostrzeżeniu poważnych błędów lub nieścisłości, których Recenzenci lub redaktorzy tomu nie mieli możliwości zweryfikować, i zażądają erraty.

   Powyższe zasady powstały w oparciu o następujący kodeks: Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors.