O czasopiśmie

Cele i profil tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest prezentacja dokonań i przemyśleń wszystkim zainteresowanym logopedią jako nauką o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych oraz opisem relacji między mową, myśleniem a rzeczywistością wyrażaną językiem. „Logopedia Silesiana” obejmuje tematykę związaną z mową, jej rozwojem i zaburzeniami, zagadnieniami ważnymi społecznie, bo wskazującymi na praktyczne i teoretyczne aspekty komunikowania się z osobami w różnym wieku. Artykuły ukazują interdyscyplinarność postępowania logopedycznego i obejmują perspektywę medycznego, lingwistycznego, psychologicznego oraz pedagogicznego opisu mowy w rozwoju i w zaburzeniach. W periodyku prezentowane są rezultaty ważnych projektów badawczych, materiały i pomoce przydatne w praktyce logopedycznej. W założeniu periodyk ma być naukowym forum, które będzie sprzyjało zarówno rozwijaniu logopedycznej nauki, jak i upowszechnianiu logopedycznej kultury.

Krąg odbiorców

Przedstawiciele międzynarodowej humanistyki uniwersyteckiej oraz krąg odbiorców interdyscyplinarnych: pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, w szczególności zaś specjaliści i czytelnicy przejawiający zainteresowania kulturą języka i biologicznymi uwarunkowaniom rozwoju i zaburzeń mowy,  językoznawstwem oraz logopedią i jej perspektywą medycznego, lingwistycznego, psychologicznego oraz pedagogicznego opisu mowy w normie i w zaburzeniach.