O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Ideą czasopisma jest prezentacja dokonań i przemyśleń wszystkim osobom zainteresowanym logopedią jako nauką o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych oraz opisem relacji między mową, myśleniem a rzeczywistością wyrażaną językiem. Czasopismo podejmuje problematykę związaną z mową, jej rozwojem i zaburzeniami, zagadnieniami ważnymi społecznie, bo wskazującymi na praktyczne i teoretyczne aspekty komunikowania się z osobami w różnym wieku. Artykuły ukazują interdyscyplinarny charakter postępowania logopedycznego i obejmują swym obszarem perspektywę medycznego, lingwistycznego, psychologicznego oraz pedagogicznego opisu mowy w rozwoju i w zaburzeniach. W periodyku prezentowane są rezultaty ważnych projektów badawczych, materiały i pomoce przydatne w praktyce logopedycznej. Czasopismo rejestruje i komentuje również ważne dla ogólnopolskiej społeczności logopedycznej wydarzenia naukowe (seminaria, konferencje). W swoich założeniach periodyk ma być naukowym forum, które będzie sprzyjało zarówno rozwijaniu logopedycznej nauki, jak i upowszechnianiu logopedycznej kultury.

Krąg odbiorców

Przedstawiciele humanistyki uniwersyteckiej: pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, w szczególności zaś specjaliści i czytelnicy przejawiający zainteresowania kulturą języka i biologicznymi uwarunkowaniom rozwoju i zaburzeń mowy,  językoznawstwem oraz logopedią.

Proces recenzji

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Etapy przyjmowania i procedury recenzowania artykułów:

Nadesłanie artykułu do publikacji w „Logopedii Silesianie” jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej w czasopiśmie.

Redakcja „Logopedii Silesiany” prowadzi pierwszą selekcję nadesłanych tekstów. Podstawą kwalifikacji jest zgodność z profilem pisma oraz poprawność przygotowania redakcyjnego (zgodność z zaleceniami edytorskimi). Artykuły, które wstępnie zostały zaakceptowane przez Redakcję, są przysłane do dwóch zewnętrznych recenzentów (spoza jednostki, w której afiliowany jest autor) będących uznanymi autorytetami w swoich dziedzinach (double-blind review proces).

Recenzje są obustronnie anonimowe: redakcja przekazuje do recenzji tekst bez danych osobowych i autorzy nie znają tożsamości recenzentów.

Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej, na formularzu zamieszczonym na stronie www czasopisma. Recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją, czy artykuł może być opublikowany w przedstawionej formie, wymaga poprawek i uzupełnień, czy też nie spełnia wymogów tekstu naukowego i nie nadaje się do druku.

Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane. Lista recenzentów rocznika publikowana jest na stronie www pisma.

Po zapoznaniu się z dwoma recenzjami komitet redakcyjny podejmuje decyzję co do druku:

  1.  W przypadku recenzji z konkluzją pozytywną są one kierowane do autora z prośbą o ewentualne ustosunkowanie się do uwag krytycznych. Autor ma dwa tygodnie na odesłanie poprawionego / uzupełnionego tekstu.
  2. W przypadku sprzecznych recenzji (jedna zakończona konkluzją negatywną, druga pozytywną), a także w innych uzasadnionych wypadkach decyzja o zakwalifikowaniu tekstu do druku należy do komitetu redakcyjnego.

 

Recenzenci

Jacek Błeszyński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Jolanta Bujak-Lechowicz, PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie (Polska)
Paul Corthals, University College Ghent (Belgia),
Ewa Czaplewska, Uniwersytet Gdański (Polska)
Dobrinka Georgiewa, South-West University, Department of Logopedie (Bułgaria),
Jolanta Góral-Półrola, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach (Polska)
Helen Grech, University of Malta (Malta)
Grażyna Gunia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Olga Jauer-Niworowska, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Daiva Kairienė, Siauliai University (Litwa)
Zdzisław M. Kurkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Edward Łuczyński, Uniwersytet Gdański (Polska)
Liliana Madelska, Uniwersytet Wiedeński (Austria)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
Marta Pančikova, Uniwersytet Ostrawski (Republika Czeska)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Jana Raclavská, Uniwersytet w Ostrawie (Republika Czeska)
Svetlana N. Sorokoumova, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Społeczny (Rosja)
Baiba Trinite, Uniwersytet Lipawski (Łotwa)
Tatiana Volodarovna Tumanova, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Rosja)
Kateřina Vitásková, Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec (Republika Czeska)

Harmonogram publikacji

Kolejne numery "Logopedii Silesiany" ukazują się w grudniu każdego roku. Publikowane są wyłącznie kompletne numery po przejściu pełnego procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.


Polityka otwartego dostępu

"Logopedia Silesiana" jest czasopismem dostępnym w formule Open Access Gold z zachowaniem dwunastomiesięcznego embargo umożliwiającego sprzedaż egzemplarzy drukowanych. Po upływie okresu embargo, czasopismo będzie dostępne w formie pełnotekstowej na stronach internetowych logopediasilesiana@us.edu.pl oraz w bazach danych czasopism.


Historia czasopisma

Rocznik „Logopedia Silesiana” jest czasopismem wydawanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach od 2012 roku, poświęconym kulturze języka i biologicznym uwarunkowaniom rozwoju i zaburzeń mowy. Przedmiot logopedycznych, naukowych dociekań sprawia, że periodyk ma charakter interdyscyplinarny. W opisie normy języka i zaburzeń językowych rysują się bowiem perspektywy psychologiczna, medyczna, lingwistyczna i pedagogiczna. W czasopiśmie prezentowane są dokonania i przemyślenia współczesnych terapeutów mowy i języka z kraju i zagranicy. Od lat Autorzy „Logopedii Silesiany” – reprezentujący różne dyscypliny naukowe – rozwijają stan wiedzy o języku, mowie i mówieniu w perspektywie rozmaitych koncepcji teoretycznych, z zastosowaniem odpowiednich metodologii i najnowszych instrumentariów badawczych. Z erudycją i naukowym zaangażowaniem każdorazowo dążą do tego, by przedstawiane wyniki badań, analizy i wnioski ich pracy znajdowały aplikację w ocenie, diagnozie i terapii osób z rozmaitymi trudnościami w komunikacji językowej.