ETYKA PUBLIKACYJNA

W czasopiśmie „Logopedia Silesiana” obowiązują zasady etyczne i dobre praktyki, w szczególności zasady zgodne z wytycznymi COPE – Committee on Publication Ethics (Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej).

 

Zasady obowiązujące redakcję

Redakcja stosuje jednolitą procedurę oceniania, recenzowania i wydawania nadesłanych artykułów.

Redakcja dba o jakość merytoryczną artykułów. Przed wysłaniem artykułu do recenzji zapoznaje się z nim i w razie zauważenia istotnych braków lub mankamentów zwraca się do autora z prośbą o uzupełnienie i poprawę tekstu. Redakcja nie przesyła do recenzji tekstów, które jej zdaniem nie spełniają wymogów i kryteriów, jakie powinien spełniać artykuł naukowy.

W ocenie zgłoszonych artykułów Redakcja uwzględnia następujące kryteria: oryginalność, wartość dla rozwoju dziedziny, zgodność z profilem i polityką wydawniczą pisma, z wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego, z przepisami prawa dotyczącymi zniesławienia, praw autorskich i pokrewnych, ochrony wizerunku, jak również zgodność z zasadami edytorskimi obowiązującymi w czasopiśmie.

W ocenie zgłoszonego artykułu Redakcja nie może kierować się względami rasy, płci, tożsamości seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego, obywatelstwa ani przekonań politycznych i światopoglądowych Autora, chyba że te przekonania naruszają obowiązujące przepisy prawa.

Ostateczną decyzję w sprawie skierowania do recenzji, przyjęcia do publikacji lub odrzucenia artykułu podejmuje Redaktor Naczelny.

W procesie oceniania nadsyłanych artykułów członek Redakcji ma obowiązek uprzedzić o ewentualnym konflikcie interesów między nim a autorem ocenianego artykułu. W takiej sytuacji dany członek Redakcji nie uczestniczy w ocenianiu artykułu.

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby zapobiegać zjawiskom typu plagiat, ghostwriting i guest authorship.

W procesie recenzji Redakcja stosuje procedurę obustronnie anonimowej recenzji (double-blind review).

Do oceny zgłoszonego artykułu Redakcja powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów z Polski lub zza granicy, spoza Redakcji, spoza ośrodka wydającego publikację oraz spoza ośrodka, z którego pochodzi autor.

Redakcja upewnia się, że wszystkie ustalenia i oceny w procesie recenzowania są obiektywne.

Redakcja szczególnie o to, by nie doszło wystąpienia konfliktu interesów między autorem a recenzentem (np. zależność służbowa, bliskie stosunki osobiste, stosunki pokrewieństwa).

Redakcja czasopisma zachowuje poufność informacji zgromadzonych na każdym etapie procesu publikacji, za wyjątkiem informacji zawartych w artykułach, które zostały zgłoszone do publikacji i opublikowane w czasopiśmie.

Nieopublikowany, oryginalny materiał badawczy nadesłany do Redakcji nie będzie nigdy wykorzystywany przez członka Redakcji ani inną osobę mającą dostęp do nadesłanego materiału dla własnych celów badawczych bez wyraźnej pisemnej zgody Autora.

 

Zasady obowiązujące recenzentów

Recenzent ujawni Redakcji wystąpienie konfliktu interesów. Recenzent odmówi oceniania nadesłanego tekstu w przypadku wystąpienia dowolnego konfliktu interesów i poinformuje o tym Redakcję.

Recenzent dostarczy recenzję terminowo lub poinformuje Redakcję o okolicznościach uniemożliwiających dotrzymanie terminu złożenia recenzji.

Oceniając nadesłany tekst, Recenzent będzie się kierował zasadą bezstronności. 

Recenzent będzie formułował swoje uwagi w sposób klarowny i jednoznaczny, popierając je argumentami. Recenzent nigdy nie będzie stosował argumentacji ad-hominem.

Recenzent dostarczy Redakcji informacji na podstawie których możliwe będzie podjęcie świadomej decyzji o przyjęciu nadesłanego materiału do publikacji.

Recenzent dostarczy autorowi istotnych informacji, które umożliwią mu wprowadzenie do tekstu niezbędnych poprawek, co pozwoli twórcy artykułu spełnić najwyższe standardy jakości naukowego wywodu lub ułatwi mu tworzenie tekstów akademickich w przyszłości.

Recenzent, z uwzględnieniem całej swojej wiedzy, ma obowiązek wskazać występujące w recenzowanym artykule: braki w dokumentacji źródeł, potencjalny plagiat, istotne podobieństwa stwierdzeń lub badań między rozpatrywanym artykułem a jakąkolwiek inną publikacją, naruszenia zasad etycznych.

Recenzent nie będzie wykorzystywał recenzji w celu umocnienia swego własnego statusu akademickiego lub pozycji zawodowej.

Recenzowane artykuły są traktowane jako dokumenty poufne. Recenzentowi nie wolno udostępniać recenzji ani informacji o recenzowanym artykule.

 

Zasady obowiązujące autorów

Autorzy będą nadsyłać do Redakcji wyłącznie prace oryginalne, wcześniej nie publikowane (poza określonymi wyjątkami – zobacz dalej), spełniające wymogi rzetelnego cytowania i dokumentowania materiałów źródłowych, wraz z uwzględnieniem wszystkich naukowców i autorów, których praca umożliwiła powstanie nadesłanego artykułu.

Wszyscy autorzy opracowania powinni zostać wymienieni. Autorstwo artykułu obejmuje wszystkich, którzy wykonali pracę niezbędną do przeprowadzenia badań będących podstawą artykułu lub inaczej przyczynili się powstania artykułu, w szczególności mieli swój udział w zakresie zbierania i przygotowania danych, pracy koncepcyjnej, metodologii badań, przeprowadzenia badań, analizy źródeł lub uzyskanych danych. Wszystkie takie osoby, bez wyjątku, zostaną wymienione jako autorzy (a więc bez względu na przykład na status w strukturach akademickich).

Osoby, które wkładu w powstanie pracy nie wniosły, nie zostaną pod żadnym pozorem włączone w listę autorów pracy.

Autor powinien zamieścić w zgłaszanym artykule informację o wszystkich osobach i instytucjach, które przyczyniły się do powstania artykułu w zakresie merytorycznym, rzeczowym, finansowym etc.

Autor zobowiązani są ujawniać Redakcji wszelkie przypadki zajścia konfliktu interesów, szczególnie interesów finansowych, lub innych istotnych czynników, które mogłyby mieć wpływ na wyniki badań lub interpretację danych.

Autorzy przedstawią: rzetelny i szczegółowy opis zastosowanych procedur badawczych, wiarygodne i intersubiektywnie weryfikowalne dane, bezstronne, oparte na solidnym fundamencie metodologicznym, omówienie zgromadzonych danych.

Autorom nie wolno przedstawiać informacji fałszywych, niesprawdzonych, zniekształcających wypowiedzi innych autorów, łamiących zasady etyczne, naruszających prawa osób trzecich.

Autorom nie wolno nadesłać do Redakcji pracy noszącej znamiona plagiatu bez względu na to, czy plagiat będzie polegał na nieudokumentowanym przekładzie, nieudokumentowanej cytacji czy też nieoznaczonym odwołaniu do niepublikowanych prac innych osób lub nieoznaczonym wykorzystaniu idei świadomie zaczerpniętych z prac innych badaczy, włączając w tę grupę studentów, których nieopublikowane prace pozostają ich własnością intelektualną.

Nadsyłający prace Autorzy uznają, że plagiat i fałszerstwo są nie tylko przestępstwami, ale także najbardziej niegodnymi aktami, jakich można dopuścić się w przestrzeni badań akademickich. Dlatego też Autorzy wykażą się szczególną troską o to, by żaden element ich pracy nie pozostawiał najmniejszych wątpliwości co do akademickiej uczciwości ich pracy.

Autorzy nie będą nadsyłać do Redakcji materiałów publikowanych uprzednio, za wyjątkiem materiałów zamówionych przez Redakcję, jeżeli ta uzna, że przedruk publikowanego już wcześniej materiału jest istotny z punktu widzenia merytorycznej koncepcji danego numeru.

Dopuszcza się możliwość przyjęcia już opublikowanego tekstu, jeżeli jest to pierwsze tłumaczenie innojęzycznego oryginału na język polski lub na jeden z języków kongresowych.

Artykułu zgłoszonego do „Logopedii Silesiany”, który nie został jeszcze opublikowany, autor nie może zgłosić do publikacji w żadnym innym miejscu.

Na żądanie redakcji, Autorzy dostarczą surowe dane w celu dokonania oceny ich rzetelności przez członków Rady Naukowej czasopisma, wspieranych przez eksperta w tej dziedzinie, w którą wpisuje się nadesłany tekst. W razie konieczności, Autorzy będą gotowi upublicznić te dane (pod warunkiem, że takie upublicznienie nie będzie naruszało przepisów prawa i o ile nie naruszy to indywidualnych praw Autora do zachowania własności ani nie zagrozi bezpieczeństwu danych poufnych).

Jeśli autor zauważy istotne błędy w swojej publikacji, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Redakcję, dołączając tekst erraty.

 

Źródła

Przedstawione tu zasady i praktyki zostały opracowane na podstawie: Core practice (przejdź do strony), Guidelines on good publication practice (pobierz PDF), Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, oprac. W. Marciszewski et al., Warszawa 2011 (pobierz PDF), Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej, oprac. J. Hartman et al., Warszawa 2012 (pobierz PDF).

 

System antyplagiatowy

„Logopedia Silesiana” korzysta z usługi identyfikowania podobieństwa tesktów oferowanej przez stowarzyszenie Crossref – Similarity Check (przejdź do strony), opartej na oprogramowaniu iThenticate. System ten pozwala na sprawdzenie podobieństwa zgłoszonego artykułu do dowolnego z miliardów źródeł internetowych i tekstów udostępnionych przez innych wydawców, którzy również korzystają z usługi Similarity Check.