Punktacja MEiN:

40

ISSN: 2300-5246 (Print) ISSN: 2391-4297 (Online) DOI: https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

Półrocznik „Logopedia Silesiana” jest czasopismem elektronicznym wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od 2012 roku, poświęconym kulturze języka i biologicznym uwarunkowaniom rozwoju i zaburzeń mowy (do 2020 roku czasopismo ukazywało się jako rocznik). Przedmiot logopedycznych, naukowych dociekań sprawia, że periodyk ma charakter interdyscyplinarny. W opisie normy języka i zaburzeń językowych rysują się bowiem perspektywy psychologiczna, medyczna, lingwistyczna i pedagogiczna. W czasopiśmie prezentowane są dokonania i przemyślenia współczesnych terapeutów mowy i języka z kraju i zagranicy. Od lat Autorzy „Logopedii Silesiany” – reprezentujący różne dyscypliny naukowe – rozwijają stan wiedzy o języku, mowie i mówieniu w perspektywie rozmaitych koncepcji teoretycznych, z zastosowaniem odpowiednich metodologii i najnowszych instrumentariów badawczych. Z erudycją i naukowym zaangażowaniem każdorazowo dążą do tego, by przedstawiane wyniki badań, analizy i wnioski ich pracy znajdowały aplikację w ocenie, diagnozie i terapii osób z rozmaitymi trudnościami w komunikacji językowej.

Pragniemy też poinformować naszych Czytelników i Autorów, iż począwszy od numeru 8 (2019) „Logopedia Silesiana” jest pismem dwujęzycznym o zasięgu w pełni międzynarodowym: publikujemy artykuły w języku polskim i angielskim. Przyjmujemy także teksty we wszystkich językach kongresowych (angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski).

W zakładce Ogłoszenia jest przedstawiona tematyka najbliższych numerów. Teksty naukowe publikujemy po przeprowadzeniu podwójnie anonimowego procesu recenzyjnego z zachowaniem zasad etycznych COPE.

Realizujemy politykę otwartego, nieodpłatnego dostępu do wszystkich numerów „Logopedii Silesiany”. Znajdą je Państwo w zakładkach: Aktualny numer i Archiwum. Czasopismo jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0). Redakcja nie pobiera od Autorów żadnych opłat za przyjęcie i publikację tekstu.

Czasopismo „Logopedia Silesiana” jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

"Logopedia Silesiana" uzyskała 40 punktów parametrycznych w przeprowadzonej w 2021 roku ocenie i w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest pod pozycją 30184. Od 2016 roku, czasopismo jest indeksowane w bazie ERIH PLUS i figuruje w Index Copernicus Journal Master List ze współczynnikiem wpływu ICV 2020: 100.00. Poza tym "Logopedia Silesiana” jest indeksowana w wielu międzynarodowych bazach danych, między innymi w: CEEOL, CEJSH (pełna lista znajduje się w zakładce Indeksacja).

 
 

Call for papers

2022-06-07

Numery 1 i 2 tomu 11, publikowane w 2023 roku, będą poświęcone interdyscyplinarnemu charakterowi postępowania logopedycznego i proponujemy, by objęły szeroką perspektywę medycznego, lingwistycznego, psychologicznego oraz pedagogicznego opisu mowy w rozwoju i w zaburzeniach. Jesteśmy zainteresowani propozycjami badawczymi podejmującymi studia z zakresu kultury języka i biologicznych uwarunkowań rozwoju mowy i jej zaburzeń,  językoznawstwa oraz logopedii.

Problematyka numerów 1/2023 i 2/2023:

 • opis normy w logopedii;
 • analiza tak złożonych zjawisk jak język, jego nabywanie i funkcjonowanie w umyśle oraz zaburzone zachowania językowe człowieka: wady wymowy, jąkanie, zaburzenia mowy w głuchocie, uszkodzeniach mózgu o różnej etiologii;
 • dyskurs zaburzony;
 • dwujęzyczność i wielojęzyczność;
 • biologiczne uwarunkowania rozwoju mowy;
 • ocena i terapia głosu, mówienia;
 • terapia zaburzeń czynności połykania;
 • logopedyczna diagnoza i terapia w chorobach neurodegeneracyjnych.

Jesteśmy otwarci zarówno na teksty rozwijające logopedyczną naukę, jak i upowszechniające logopedyczną kulturę.

 

Terminarz zgłaszania tekstów

2022-06-06

Zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do kolejnych numerów. Redakcja prowadzi nabór tekstów zgodnie z następującym harmonogramem:

teksty do numeru 1/2023 – do końca września 2022

teksty do numeru 2/2023 – do końca marca 2023

teksty do numeru 1/2024 – do końca września 2023

teksty do numeru 2/2024 – do końca marca 2024

 

Artykuły są publikowane w systemie bieżącej publikacji online po przejściu pełnego procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.

Artykuły prosimy zgłaszać do publikacji za pośrednictwem platformy Open Journal System (zobacz).

Zapraszamy do współpracy i nadsyłania tekstów!

  • ERIH PLUS
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • IC Journals Master List
 • BazHum
 • FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • Arianta
 • INFONA
 • NUKAT
 • WorldCat
 • Most Wiedzy
 • ŚBC - Śląska Biblioteka Cyfrowa

MEiN
40

ICV
2020: 100.00; 2019: 87.04; 2018: 74.83; 2017: 70.58