Redakcja „Logopedii Silesiany” zachowuje poufność informacji zgromadzonych na każdym etapie procesu oceny i publikacji artykułu, za wyjątkiem informacji zawartych w artykułach, które zostały opublikowane w czasopiśmie. Redakcja nie będzie wymagała od autorów danych innych niż te ujęte w formularzu rejestracyjnym.

Klauzula informacyjna RODO Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, e-mail: administrator.danych@us.edu.pl.
  2. Powołano inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować listownie pod adresem, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice lub elektronicznie, e-mail: iod@us.edu.pl.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest – na mocy art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – konieczność dysponowania danymi dla potrzeb wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, celem realizacji procesu wydawniczego; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe zrealizowanie procesu wydawniczego.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających, w szczególności z kodeksu cywilnego.
  6. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać podmiotom zaangażowanym w realizację procesu wydawniczego oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Aktualne informacje o polityce prywatności w serwisach internetowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu (przejdź do strony).