Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był uprzednio publikowany i nie został złożony do innych czasopism do recenzji (lub, jeżeli sytuacja jest inna, odpowiednie wyjaśnienia zostały przekazane Redaktorowi w sekcji "Uwagi dla Redaktora").

  The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

 • Tekst został przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autorów. Tekst został przygotowany w formacie Microsoft Word (*.doc, *.docx), Open Office, RTF lub Word Perfect.

  The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.

 • Tam, gdzie to możliwe, podane zostały hiperłącza do cytowanych tekstów.

  Where available, URLs for the references have been provided.

 • Stopień pisma wynosi 12 punktów, interlinia podwójna, a wszystkie ilustracje zostały umieszczone w odpowiednim miejscu tekstu tak, żeby redaktor nie miał wątpliwości. Wszystkie elementy graficzne są przygotowane osobno do umieszczenia w systemie jako materiały dodatkowe. Grafika jest w wysokiej rozdzielczości (300 dpi) dla tekstów ukazujących się zarówno online jak i drukiem

  The text is double-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The graphics are high resolution (min. 300 dpi) for titles published both online and in print.

 • Tekst zgodny jest z zasadami opisanymi w sekcji Wytyczne dla Autorów, znajdującej się w części "O czasopiśmie".

  The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.

 • Jeżeli składasz tekst do recenzowanej sekcji czasopisma, dokument, jaki przekazujesz pozbawiony jest wszelkich cech, które mogą Ciebie zidentyfikować jako Autora: Twoje imię ani nazwisko nie pojawia się w żadnym miejscu tekstu ani w jego metadanych (wyczyść je przed przesłaniem tekstu wchodząc we "właściwości" dokumentu w programie MS Word).

  If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.Wymogi techniczne:


Edytor tekstu Word
.


Ustawienia strony
:

- marginesy (lewy i prawy) – 2,5 cm
- zaznaczyć opcję: marginesy lustrzane.


Tekst główny
:

- czcionka Times New Roman, 12 pt,
- wyjustowany,
- interlinia: 1,5.


Tytuły
:

- tytuł opracowania: wyśrodkowany, pogrubiony, czcionka Times New Roman, 16 pt, 
- tytuły podrozdziałów: wyrównane do lewej strony, pogrubione, czcionka Times New Roman, 12 pt, 


Przypisy zamieszczone pod tekstem właściwej strony – zob. szczegółowe wskazówki.


Wykaz literatury na końcu opracowania w porządku alfabetycznym z zakresami stron

- czcionka Times New Roman, 12 pt,
- tekst wyjustowany

- książki

Nazwisko I.: Tytuł. Miejsce wydania, wydawca i rok wydania. np.:
Kowalski J.: Historia Górnego Śląska. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy 2008, s. 35.

- publikacje zwarte

Nazwisko I.: Tytuł opracowania. W: Tytuł książki. Red. I. Nazwisko. Miejsce wydania, wydawca i rok wydania, s. od-do.

Kowalski J.: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś; Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy 2008, s. 35-48.

- artykuły w czasopismach

Nazwisko I.: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma” rok wydania, nr, s. od-do.

Kowalski J.: Historia Górnego Śląska. „Górny Śląsk – wczoraj i dziś” 2008, nr 4 (120), s. 35-45.


Tabele i wykresy:

- tabele i wykresy należy opatrzyć osobną numeracją (liczby arabskie), np.

Tabela 1. Tytuł tabeli
Wykres 1. Tytuł wykresu

- zawartość tabeli – czcionka Times New Roman 10 pt
- pod tabelą/pod wykresem należy umieścić źródło danych
- wykresy należy dodatkowo przesłać w oddzielnych plikach razem z danymi (np. w formacie MS Excel)
- w przypadku zamieszczania/załączania w artykule tabeli, schematów, diagramów, fotografii, rysunków/prac plastycznych wymagana  jest zgoda na przedruk (w przypadku, gdy materiały były już wcześniej opublikowane/ ew. zgoda autora na ich opublikowanie (Wydawnictwo UŚ akceptuje wersje potwierdzone e-mailowo).