Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Zapoznałem się z treścią zakładek: Cele i profil tematyczny czasopisma (zobacz), Harmonogram publikacji (zobacz), Etyka publikacyjna (zobacz), Proces recenzji (zobacz), Otwarty dostęp i archiwizacja (zobacz), Ochrona danych osobowych (zobacz), Prawa autorskie (zobacz), Zasady kwalifikowania tekstu do publikacji (zobacz), Proces publikacji po zakwalifikowaniu tekstu (zobacz), zgadzam się z podanymi tam stwierdzeniami i przystaję na podane tam warunki.
 • Tekst jest moim utworem oryginalnym i nie narusza niczyich praw (w tym praw intelektualnych, praw autorskich, praw do wizerunku).
 • Tekst nie był uprzednio publikowany ani nigdzie indziej niż do „Logopedii Silesiany” nie został złożony do publikacji (albo, jeżeli sytuacja jest inna, odpowiednie wyjaśnienia zawarłem w sekcji „Wiadomość dla Redaktora”).
 • Wyrażam zgodę na opublikowanie zgłoszonego tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Międzynarodowe CC BY-SA 4.0 (więcej).
 • Przyjmuję do wiadomości, że każdy tekst polskojęzyczny jest publikowany także w wersji angielskojęzycznej; obie wersje są opatrzone jednym DOI. Jeśli zgłaszam tekst polskojęzyczny, zobowiązuję się, że jeśli tekst zostanie zakwalifikowany do publikacji, dostarczę we wskazanym czasie angielskojęzyczną wersję tekstu, przygotowaną na podstawie wersji polskojęzycznej powstałej po redakcji i autoryzacji.
 • Tekst liczy minimalnie 20 000, maksymalnie 40 000 znaków (w tym spacje).
 • Tekst zawiera następujące elementy:
  1) informacje o autorze: imię i nazwisko, afiliacja (w wypadku uczelni: katedra,
  instytut lub inna podjednostka, wydział, uczelnia), ORCID;
  2) tytuł publikacji;
  3) jako przypis do tytułu publikacji: informacja o źródle finansowania badań będących podstawą publikacji (lub informacja, że badania zostały przeprowadzone w ramach pracy własnej);
  4) tytuł publikacji w języku angielskim (nie dotyczy tekstów napisanych po angielsku);
  5) abstrakt w języku angielskim (do 1000 znaków, licząc ze spacjami);
  6) słowa kluczowe w języku angielskim (ang.: Keywords);
  7) streszczenie w języku polskim (do 1000 znaków, licząc ze spacjami); jeśli publikacja jest napisana w języku innym niż polski, przed streszczeniem należy zamieścić tytuł w języku polskim;
  8) słowa kluczowe w języku polskim;
  9) wprowadzenie (wprowadzenia nie opatruje się tytułem);
  10) zasadnicza część artykułu, podzielona na rozdziały;
  11) podsumowanie (ang.: Conclusion);
  12) bibliografia (ang.: References);
  13) naukowe dossier w języku publikacji (do 850 znaków, licząc ze spacjami) oraz
  adres e-mail.
 • Tekst jest zapisany w pliku edytowalnym (program np. MS Word, LibreOffice Writer). Strony są w formacie A4. Tekst główny jest sformatowany następująco: czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5, wyjustowany, wcięcia akapitowe 1 cm.
 • Tam, gdzie to możliwe, zostały podane hiperłącza do cytowanych tekstów. Dotyczy to między innymi artykułów opatrzonych DOI (DOI należy podać w postaci hiperłącza: https://doi.org/...).
 • Odsyłacze bibliograficzne i bibliografia są sporządzone według zasad APA.
 • Tekst spełnia pozostałe wymogi zawarte zakładce Zasady edytorskie (zobacz).
 • Jeśli tekst zawiera materiały objęte majątkowymi prawami autorskimi, załączam stosowne zgody na ich publikację w „Logopedii Silesianie”, na licencji CC BY-SA 4.0, a w zgłaszanym tekście zamieściłem szczegółowy opis źródła i inne wymagane zapisy w przypadku każdego takiego materiału.
 • Jeśli tekst zawiera materiały udostępniane na licencjach otwartych, w zgłaszanym tekście zamieściłem szczegółowy opis źródła, informację o typie licenji i inne wymagane zapisy w przypadku każdego takiego materiału.Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i innymi informacjami znajdującymi się w zakładkach: O czasopiśmie, Polityka wydawnicza i Przesyłanie tekstów.

Przewodnik dla autorów, zawierające ogólne informacje dla autorów dotyczące wybranych funkcji platformy Open Journal System: pobierz PDF.