Performance of a picture description by ten-year-olds with fetal alcohol syndrome


Abstract

Alcohol consumption by a woman during pregnancy may result in a number of developmental disorders in her offspring, known as (fetal alcohol syndrome – FAS). They relate to, among others, acquisition of language and communication competence problems, manifested, among others, by incorrect articulation, deficits in inflection and syntax, and irregularities in creating narrative forms of expression. The subject of this paper is describing of a picture by ten-year-olds with fetal alcohol syndrome and their peers from a control group. Findings indicate that children with FAS have difficulty using the following procedures: generalization of events, spatiality of description, presentability of events, and characterization of elements of reality. These people, while creating descriptions of pictures, usually do not use formulas that allow to begin a statement and present the content of the described events, introduce individual space plans in a disorderly manner, do not use the right wording, omit many important details related to the characteristics of individual elements of reality and the relationships that occur between them. The abnormalities mentioned above are related to the poverty of content and the abnormal structure of texts constructed by ten-year-olds with FAS.


Keywords

fetal alcohol syndrome; FAS; language and communication competence; narrative skills,; picture description; language and communication difficulties

Brimacombe, M., Fry-Johnson, Y., Bertrand, J., Fuller, T., Levine, R., Venable, C. L. (2009). Basic biomedical foudation. W: Fetal alcohol spectrum disorders. Competency – based curriculum development guide for medical and allied health education and practice (s. 2–7). Departament of Health and Human Services USA.

Coles, C. (1998). Krytyczne okresy narażenia płodu na działanie alkoholu. Wyniki badań na modelach zwierzęcych i na ludziach. W: M. Ślósarska (red.), Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem (tłum. A. Basaj; s. 35–50). Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Eggins, S., Martin, J. R. (2001). Gatunki i rejestry dyskursu. W: T. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces (tłum. G. Grochowski; s. 153–181). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grabias, S. (2001). Podstawy opisu zaburzeń mowy. W: S. Grabias (red.), Zaburzenia mowy (s. 11–43). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Grabias, S. (2014). Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego. W: S. Grabias, Z. M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Podręcznik akademicki (s. 15–71). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Grabias, S. (2019). Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Grabias, S. (2021). Wypowiedź jako narzędzie w diagnozie i terapii logopedycznej. Dialog, opowiadanie, opis. W: A. Maciejewska (red.), Narracja w diagnozie i terapii logopedycznej (s. 13–29). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

Gray, D. D. (2010). Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Horecka-Lewitowicz, A., Lewitowicz, P., Adamczyk-Gruszka, O., Skawiński, D., Szpringer, M. (2013). Objawy, przebieg i postępowanie w alkoholowym zespole płodowym. Studia Medyczne, 29(2), 195–198. https://doi.org/10.5114/ms.2013.36893

Jadczak-Szumiło, T. (2008). Dlaczego jest potrzebna wczesna diagnoza dla dzieci z FAS? Świat Problemów, 12, 8–11.

Jadczak-Szumiło, T. (2009). Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD. Studium przypadku. Parpamedia.

Klecka, M. (2004). Alkoholowy zespół płodowy FAS. Zaburzenia pierwotne i wtórne. Bliżej Przedszkola, 4(31), 26–27.

Klecka, M. (2007). FAScynujące dzieci. Wydawnictwo św. Stanisława BM.

Klecka, M. (2009). Ciąża a alkohol. W trosce o dziecko. FAS. Parpamedia.

Komorowska, M. (2007). Diagnoza FAS w praktyce. Remedium, 11, 6–7.

Krakowiak, M. (2021). Opóźnienie rozwoju mowy u dzieci z płodowym zespołem alkoholowym. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich.

Liszcz, K. (2011). Dziecko z FAS w domu i w szkole. Rubikon.

Masgutova, S. (2008). Neurosensomotoryczna integracja odruchów u dzieci niepełnosprawnych jako skuteczna pomoc w ich codziennym funkcjonowaniu. Diagnozowanie i korekcyjna praca z dziećmi z MPD, autyzmem i FAS. Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów.

Niccols, A. (2007). Fetal alcohol syndrome and the developing socio-emotional brain. Brain and Cognition, 65(1), 135–142.

Okulicz-Kozaryn, K., Borkowska, M. (2015). Diagnoza FASD dla celów edukacyjnych i wychowawczych. Przegląd Pedagogiczny, 1, 168–183.

Palicka, I., Śmigiel, R. (2017). Walidacja narzędzia diagnostycznego „Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (IDS-P)” z udziałem grupy dzieci z rozpoznanym płodowym zespołem alkoholowym wg kryteriów waszyngtońskich. Pediatria Polska, 92(5), 525–537. https://doi.org/10.1016/j.pepo.2017.05.001

Pawłowska-Jaroń, H. (2011). Sfery zaburzonego rozwoju u dzieci z FASD. W: M. Michalik (red.), Biologiczne uwarunkowania rozwoju mowy (t. 2, s. 123–139). Collegium Columbinum.

Polański, K., (red.). (1999). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Ossolineum.

Rozpoznawanie spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Zalecenia opracowane przez interdyscyplinarny zespół polskich ekspertów (2020). Pediatria, 1 (wydanie specjalne), 1–44.

Sierotwiński, S. (1986). Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury. Ossolineum.

Sławiński, J. (red.). (1988). Słownik terminów literackich. Ossolineum.

Trzaskalik, J., Pyttel, J. (2017). Dziecko z FAS (płodowy zespół alkoholowy) w edukacji. Nauczyciel i Szkoła, 1(61), 11–25.

Weinberg, J., Sliwowska, J. H., Lan, N., Hellemans, K. G. C. (2008). Prenatal alcohol exposure: Foetal programming, the hypothalamic – pituitary – adrenal axis and sex differences in outcome. Journal of Neuroendocrinology, 20(4), 470–488. https://doi.org/10.1111/j.1365-2826.2008.01669.x

Zimbardo, P. G., Gerrig, R. J. (2012). Psychologia i życie. Przeł. E. Czerniawska [i in.]. Wydawnictwo Naukowe PWN.


Published : 2022-12-29


KrakowiakM. (2022). Performance of a picture description by ten-year-olds with fetal alcohol syndrome. Logopedia Silesiana, 11(2), 1-52. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2022.11.02.05

Marta Krakowiak 
Institute of Linguistics and Literary Studies, Faculty of Humanities, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce  Poland
https://orcid.org/0000-0002-6404-0832

Marta Krakowiak, dr n. hum., absolwentka filologii polskiej i logopedii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, nauczycielka dyplomowana języka polskiego i logopeda pracująca w szkołach podstawowych w Radzyniu Podlaskim. Pracę doktorską poświęciła problematyce opóźnienia rozwoju mowy u dzieci z alkoholowym zespołem płodowym (Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS). Zainteresowania naukowe skupia wokół zagadnień związanych z zaburzeniami komunikacji językowej.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.