Afaziologický screeningový test – ASTcz (česká verze Aphasie Schnell Test)


Abstrakt

The incidence of stroke in the Czech Republic is increasing. Approximately one-third of people after stroke develop aphasia, manifesting various symptoms in speech production, understanding, reading and writing. In acute stage of disease, screening tools are used to detect aphasia. The aim of this article is to present and describe Afaziologický screeningový test (ASTcz) to determine the presence or absence of aphasia. This Czech version is an adaptation of the original German Aphasie-Schnell-Test. In the process of validating the adapted instrument, persons without aphasia and persons with aphasia in acute and chronic stages of the disease were tested. The results of testing the psychometric properties of the test (i.e. validity, reliability and discriminatory ability) are described and commented on. They indicate a very good applicability for clinical practice.


Cséfalvay, Z. (2016). Afázia. In: A. Kerekrétiová (Ed.), Logopédia (pp. 231–248). Bratislava: Univerzita Komenského.

Hospitalizovaní 2000. „ÚZIS ČR“ 2001. Retrieved from: http://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/hospitalizovani (access: 6.10.2019).

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2017. „ÚZIS ČR“ 2017. Retrieved from: http://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/hospitalizovani (access: 6.10.2019).

Košťálová, M., & Bednařík, J. (2008). Screening afázie: MASTcz. Retrieved from: https://www.fnbrno.cz/areal-bohunice/neurologicka-klinika/screening-afazie-mastcz/t3305 (access: 10.11.2019).

Kroker, C. (2006). Aphasie-Schnell-Test. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Logan, A. et al. (2018). Standing Practice In Rehabilitation Early after Stroke (SPIRES): A Functional Standing Frame Programme (Prolonged Standing and Repeated Sit to Stand) to Improve Function and Quality of Life and Reduce Neuromuscular Impairment in People with Severe Sub-Acute Stroke-a Protocol for a Feasibility Randomised Controlled Trial. Pilot and Feasibility Studies, 4(66), 1–18. Retrieved from: http://doi.org/10.1186/s40814-018-0254-z (access: 15.10.2019).

Stevens, E. et al. (2017). The Burden of Stroke in Europe Report: Overview of stroke burden and care in each EU and SAFE member country. Stroke Alliance for Europe. Retrieved from: http://www.strokeeurope.eu/downloads/The_Burden_of_Stroke_in_Europe_Report_-_Appendix.pdf#appendix-ebook2.indd%3A01.%09%3A865 (access: 10.11.2019).

Šebková, L., & Vitásková, K. (2015). Aphasia in the Cognitive Disorders Context – Preliminary Study. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 215–221. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.17770/sie2015vol3.385 10.17770/sie2015vol3.385 (access: 15.10.2019).

Václavíková, L., & J. Kaulfuss, J. (in print). Afaziologický screeningový test (ASTcz): preliminární studie. In: K. Vitásková (Ed.), Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie. Olomouc: Univerzita Palackého 2020.


Opublikowane : 2019-12-22


VáclavíkováL., & KaulfussJ. (2019). Afaziologický screeningový test – ASTcz (česká verze Aphasie Schnell Test). Logopedia Silesiana, (8), 236-241. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.11

Lucie Václavíková  logopediasilesiana@us.edu.pl
Department of Speech and Language Therapy and Communication Ability Studies, Institute of Special Education Studies, Palacký University in Olomouc  Czechia
https://orcid.org/0000-0002-5110-3347
Jitka Kaulfuss 
Carpe diem Bohemia, s.r.o., Speech, Language and Communication Centre  Czechia
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).