Macedoński fenomen wzrostu liczby tłumaczeń z języka polskiego w latach 1990-2020


Abstrakt

This article presents the rise of translated Polish literature to the Macedonian language in the thirty years period since Macedonia gained independence from Yugoslavia and transformed from a socialist to a capitalist system. The rise of private publishing houses automatically meant the rise of translating from other languages; in addition, the rise of foreign funds and especially the financial support by the EU in culture was a relevant factor for developing literary translations from Polish to the Macedonian language. The main part of this article is about the works which have been translated, their importance and the methods used in making the choices on what to translate.


Słowa kluczowe

Polish literature; translating; publishing; Macedonian language; reception

Танушевска Л., 2009: Преводи на литературни дела — библиографија. W: Педесет години на полонистиката во Македонија 1959—2009. Универзитет „Св. Кирил и Методиј”/Филолошки факултет „Блаже Конески”, Skopje, s. 119—126.

Танушевска Л., 2014: 25/5 — Книжевниот превод од полски јазик како позитивен феномен во преведувачката дејност во поново време. W: Годишен зборник бр. 39—40. Универзитет „Св. Кирил и Методиј”/Филолошки факултет „Блаже Конески”, Skopje, s. 655—659.

Танушевска Л., 2017: Јазичната норма во книжевниот превод од полски на македонски јазик. W: Г. Цветановски, ред.: Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици. Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција одржана на 21 и 22 ноември 2013 година во Скопје. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков”, Skopje, s. 529—536.

Pobierz

Opublikowane : 2022-10-06


TanuševskaL., & ŁukomskaN. (2022). Macedoński fenomen wzrostu liczby tłumaczeń z języka polskiego w latach 1990-2020. Przekłady Literatur Słowiańskich, 12, 1-11. https://doi.org/10.31261/PLS.2022.12.01.14

Lidija Tanuševska  lidkapol@yahoo.com
Uniwersytet w Skopju  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5465-960X

LIDIJA TANUŠEVSKA | prof. dr hab., pracuje w Katedrze Slawistyki na Wydziale Filologicznym im. Blaże Koneskiego Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Skopju w Macedonii; prowadzi zajęcia z literatury polskiej, praktyki przekładu z języka polskiego na język macedoński oraz z przekładoznawstwa. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na zagadnieniach przekładoznawstwa, ale również językoznawstwa porównawczego i literaturoznawstwa. Jest wybitną tłumaczką literatury polskiej na język macedoński. Została wyróżniona nagrodami translatorskimi za przekłady Prawieku i innych czasów
Olgi Tokarczuk oraz opowiadań Brunona Schulza, a także Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego za przekład Imperium na nowy język (2015). W 2017 roku wydała monografię Przyczynek do gramatyki konfrontatywnej języka macedońskiego i języka polskiego. Przełożyła książki: Bieguni, Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk, Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza, Gottland Mariusza Szczygła, a także opowiadania i nowele Cypriana Kamila Norwida, Stefana Grabińskiego, Mikołaja Grynberga i in.


Natalia Łukomska 
Uniwersytet w Skopju  Macedonia

NATALIA ŁUKOMSKA | dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, polonistka i slawistka, tłumaczka z języka macedońskiego, lektorka języka polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Skopju.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).