Intersemiotic Modernism: Matija Ferlin’s Sad Sam Lucky between Poetry and Its Embodiment

Leo Rafolt
https://orcid.org/0000-0002-3388-5074

Abstrakt

Sad Sam Lucky is a solo performance by the choreographer and performer Matija Ferlin, conceived as part of his ongoing non-dance-like and non-theatrelike conceptual project Sad Sam, which started in January 2004 in Amsterdam, where the first part of this pseudo-durational piece was premiered. Ferlin’s performance Sad Sam Lucky is somewhat specific in the author’s oeuvre, mainly because it assays to become a physical response to the work of the Slovenian avant-garde poet Srečko Kosovel (1904—1926), translating it and transposing it at the same time, in-between languages and dialects (Slovenian, Croatian, Istrian, and/or English), and in-between performative regimes (embodied response and a pseudo-recital). Kosovel’s confessional poetry, i.e. profound, contemporary, tense in its stylistic imagery, and, at the same time, almost revolutionary in its ideas, is therefore being performed as a live matter of language, driven by Ferlin’s
main idea — not to do theatre, not to do dance, not to translate, but to trans-body Kosovel’s verses, and his melancholic prophecy, thus creating a form of a highly physical, turbulent and emotional homage to this very unique avant-garde author.


Barthes, Roland. S/Z. London and New York: Blackwell, 1990.

Deleuze, Gilles, and Félix Guattari. Kafka: Toward a Minor Literature. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 1986.

Deleuze, Gilles. Difference and Repetition. New York: Columbia University Press, 1994.

Dolar, Mladen. A Voice and Nothing More. Cambridge, MA: MIT Press, 2006.

Eco, Umberto. A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1979.

Frank, Manfred. Kazivo i nekazivo. Zagreb: Naklada MD, 1994.

Hirsch, Edward Jr. Validity in Interpretation. New Haven: Yale University Press, 1967.

Jakobson, Roman. “On linguistic aspects of translation.” In On Translation, edited by Reuben A. Brower, 232—239. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1959.

Jandl, Ernst. Otvaranje i zatvaranje usta. Zagreb: Meandarmedia, 2018.

Lepecki, André. Exhausting Dance: Performance and the Politics of Movement. New York and London: Routledge, 2006.

Lepecki, André. “Performance and Corporeality: Suspension of the ‘Human’.” In Points of Convergence: Alternative Views on Performance, edited by Marta Dziewańska and André Lepecki. Warsaw: Museum of Modern Art, 2017.

Lotman, Yuri M. Universe of the Mind: A Semiotic Theory of the Culture. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1990.

Rafolt, Leo. “Imati mesiju iza leđa nije lagodan položaj.” Treća: časopis Centra za ženske studije, 4, 2022.


Opublikowane : 2023-09-25


RafoltL. (2023). Intersemiotic Modernism: Matija Ferlin’s Sad Sam Lucky between Poetry and Its Embodiment. Przekłady Literatur Słowiańskich, 13, 1-26. https://doi.org/10.31261/PLS.2023.13.07

Leo Rafolt  lrafolt@gmail.com
Uniwersytet Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku  Chorwacja
https://orcid.org/0000-0002-3388-5074
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).