„Biblia w przekładzie”. Bułgarska narracja o św. Klemensie z Ochrydy w okresie międzywojennym a transfer idei nowoczesnych

Ewelina Drzewiecka
https://orcid.org/0000-0001-7092-3140

Abstrakt

W artykule poruszono kwestię roli tradycji biblijnej w transferze i adaptacji idei nowoczesności na gruncie kultur prawosławnych. Przedmiotem namysłu jest narracja o św. Klemensie z Ochrydy, najsłynniejszym uczniu św. św. Cyryla i Metodego, oraz jej literackie parafrazy z okresu międzywojennego w Bułgarii — rozpatrywane w kontekście modernistycznego odczyt(yw)ania Biblii, a także ambiwalentnego doświadczenia sekularyzacji ze strony lokalnych elit intelektualnych.


Słowa kluczowe

Biblia; modernizm; przekład; kultura współczesna; św. Klemens z Ochrydy; Bułgaria; okres międzywojenny

Breck, J. Scripture in Tradition: The Bible and its Interpretation in the Orthodox Church. Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2001.

Chaves, M. “Secularization as Declining Religious Authority.” Social Forces, vol. 72, no. 3 (1994): 749—774.

Clark, J. Bible Societies, American Missionaries, and the National Revival of Bulgaria. New York: Arno Press, 1971.

Drzewiecka, E. “Reception of the Bible in modern Bulgarian culture: The (post)secular and the national.” In The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the Context of Postsecular Thought, edited by D. Sosnowska, E. Drzewiecka, 144—164. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

Dunn, J.D.G. et al. eds. Auslegung der Bibel in orthodoxer und westlicher Perspektive. Tübingen: Mohr Siebeck, 2000.

Florovsky, G. Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox Perspective. Nordland: Belmont, 1972.

Greenfeld, L. Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge: Harvard University Press, 1992.

“Life of St. Clement by Theophylact of Ohrid.” S. Nikolov, trans. In Kiril and Methodius: Founders of Slavonic writing, edited by I. Duichev, 93—126. Sofia—New York: Boulder, 1985.

Solak, E. Nowo-bułgarska Biblia i jej język. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997.

Taylor, Ch. Modern Social Imaginaries. Durham: Duke University Press, 2003.

Taylor, Ch. A Secular Age. Cambridge: Harvard University Press, 2007.

Аретов, Н. “Парадоксалната българска рецепция на Библията през епохата на Възраждането.” Slavia Meridionalis, vol. 16 (2016), DOI: 10.11649/sm.2016.005.

Войтчак, М. “Свети Климент Охридски в следосвобожденския и междувоенния период на българска литература.” Научни трудове на Пловдивския университет, vol. 40, no. 1 (2002): 413—421.

Джевиецка, Е. “Българската реформация? За хибридизацията на идеите в процеса на модернизацията на културата.” Slavia Meridionalis, vol. 17 (2017), DOI: 10.11649/sm.1370.

Джевиецка, Е. “Първоучителят и покровителят. Образът на св. Климент Охридски в българската проза в периода между двете световни войни и въпросът за “симфонията на властта.” In А на жената бяха дадени

крила. Сборник в чест на професор Светлина Николова / And Wings Were Given to the Woman. In Honour of Professor Svetlina Nikolova, 999—1026. София: КМНЦ-БАН (= Palaeobulgarica, 46/4. Special edition), 2022.

Желев, И. “Преводите на Библията на съвременен български език.” In Библията в Българи. Сборник с доклади от научни конференции в София и Велико Търново, 86—98. София: Българско библейско дружество и др., 2007.

Живот, деяния, изповедания и кратко изложение за чудесата на св. отец наш Климент, български архиепископ. Д. Матов, trans. Средец: Българско книжовно дружество, 1885.

Животопис на св. Климента, български архиепископ. Д. Матов, trans. Пловдив: Хр. Г. Данов, 1896.

Житие на Св. Климента Охридски. Д. Ласков, trans. София: Св. Синод на Българска православна църква, 1916.

Златарски, В. История на българската държава през средните векове. Т. 1. Ч. 2. Първо българско царство — От славянизацията на държавата

до падането на Първото царство 852—1018. София: Държавна печатница, 1927.

Златинчев, Х. Климент Охридски. София: Хемус, 1935.

Ласков, Д. Живот и дейност на св. Климент Охридски с една негова проповед. София: Св. Синод на Българска православна църква, 1915.

Марковски, И. “История на българския синодален превод на Библията (с оглед към българските преводи в миналото).” Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, vol. 4 (1926—1927): 1—58.

Марчевски, Д. Първоучителят. София: Древна България, 1928.

Милев, А. Гръцките жития на Климент Охридски: Увод, текст и обяснителни бележки. София: БАН, 1966.

Минков, Ц. Първите учители. София: Древна България, 1934.

Мутафчиев, П. “Поп Богомил и Свети Иван Рилски. Духът на отрицанието в нашата история.” Философски преглед, vol. 4, no. 2 (1934): 97—112.

Найденова, Д. “Кирило-Методиевото дело и българският национален идеал (1878—1944).” Кирило-Методиевски студии, vol. 20 (2011): 266—276.

Никитов, Н. Първоучителят. София: Ново училище, 1935.

Пастухов, И. Българска история. Т. 1. Предисторическо време. Древност. Средновековие. София: Хемус, 1945.

Попова-Мутафова, Ф. “В начало бе словото.” Братско слово, no. 9 (1943): 172—174.

Снегаров, И. Св. Климент Охридски. София: Държавна печатница, 1927.

Снегаров, И. “Българският първоучител Св. Климент Охридски — живот и дейност.” Годишник на Софийския университет. Богословски факултет, vol. 4 (1927—1928): 19—334.

Станев, Н. “Цар Симеонови срещи с Климента Охридски.” Венец, no. 2 (1932): 246—258.


Opublikowane : 2023-08-09


DrzewieckaE. (2023). „Biblia w przekładzie”. Bułgarska narracja o św. Klemensie z Ochrydy w okresie międzywojennym a transfer idei nowoczesnych. Przekłady Literatur Słowiańskich, 13, 1-22. https://doi.org/10.31261/PLS.2023.13.06

Ewelina Drzewiecka  ewelina.drzewiecka@gmail.com
Polska Akademia Nauk  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7092-3140

EWELINA DRZEWIECKA | PhD in cultural studies and MA in theology; Assistant Professor at the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences; Associate Professor at the Cyrillo-Methodian Research Centre, Bulgarian Academy of Sciences. Author of the following books: Śmierć Judasza w Biblii i tradycji chrześcijańskiej [The Death of Judas in the Bible and Christian Tradition, 2012], Herezja Judasza w kulturze (po) nowoczesnej: Studium przypadku [Judas’ Heresy in (Post)modern Culture: A Case Study, 2016], Юбилейно и модерно. Кирило-методиевският разказ през социализма в България [Jubilee and Modern: The Cyrillo-Methodian Narrative During Socialism in Bulgaria, 2020], and Leksykon tradycji bułgarskiej [Lexicon of Bulgarian Tradition, co-authored, 2011]. Research interests: Bulgarian culture, Judeo-Christian tradition, history of ideas, relation between religion and Modernity, postsecularism.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).