Jak twórczość mistrza polskiego reportażu stała się „peryferyjną”? O recepcji Jeszcze dzień życia R. Kapuścińskiego w kulturze macedońskiej

Lidija Tanuševska
https://orcid.org/0000-0001-5465-960X

Abstrakt

This article is about the reception of Kapuściński’s book Another Day of Life which was translated and published in Macedonia in 2017. This text explains the reasons of the delayed translation of Kapuściński’s book and the social environment
surrounding its reception, as well as the reception of the reportage as a literary genre in Macedonia. Those are part of the reasons why this literary master has passed by almost unnoticed in this culture and his works are pushed aside from the main literary streams. The article also deals with translating problems concerning the alienation / otherness and the way foreign realities are transferred from Polish to Macedonian language.


Słowa kluczowe

reception; reportage; Kapuściński; realities; translation

Horodecka M., 2010: Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego. Gdańsk, Słowo / obraz / terytoria.

Kapuściński R., 2008: Jeszcze dzień życia. Warszawa, Biblioteka Gazety Wyborczej.

Kuprel D., 2009: Współczesny Hermes. W: Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Cz. 2: Opowieści czternastu tłumaczy. Kraków, Znak, s. 59—71.

Sławomirski J., 2009: Przetłumaczyć na ginący język. W: Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Cz. 2: Opowieści czternastu tłumaczy. Kraków, Znak, s. 73—87.

Капушќињски Р., 2014: Империјата. Л. Танушевска, прев. Скопје, Бегемот.

Капушќињски Р., 2017: Уште еден ден живот. Л. Танушевска, прев. Скопје, Бегемот.

Танушевска Л., 2017: Јазичната норма во книжевниот превод од полски на македонски јазик. W: Г. Цветановски, ред.: Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици. Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција одржана на 21 и 22 ноември 2013 година во Скопје. Скопје, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков”, s. 529—536.

Pobierz

Opublikowane : 2019-10-30


TanuševskaL. (2019). Jak twórczość mistrza polskiego reportażu stała się „peryferyjną”? O recepcji Jeszcze dzień życia R. Kapuścińskiego w kulturze macedońskiej. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), 123-133. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.13

Lidija Tanuševska 
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje  Macedonia
https://orcid.org/0000-0001-5465-960X

prof. dr hab., pracuje w Katedrze Slawistyki na Wydziale Filologicznym im. Blaże Koneskiego Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Skopje w Macedonii; prowadzi zajęcia z literatury polskiej, praktyki przekładu z języka polskiego na macedoński i przekładoznawstwa. Jej zainteresowania badawcze obejmują głównie zagadnienia przekładoznawstwa, ale również językoznawstwa porównawczego i literaturoznawstwa. Jest wybitnym tłumaczem literatury polskiej na język macedoński. Została wyróżniona nagrodami translatorskimi,
m.in. Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego za przekład Imperium na nowy język (2015). W 2017 roku wydała monografię Przyczynek do gramatyki konfrontatywnej języka macedońskiego i języka polskiego. Przełożyła książki: Bieguni, Prawiek i inne czasy oraz E.E. Olgi Tokarczuk, a także opowiadania i nowele Cypriana Kamila Norwida, Brunona Schulza, Stefana Grabińskiego i in.


Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).