Od romanov do teoloških esejev: pregled slovenskih prevodov poljske literature v letu 2017

Jana Unuk
https://orcid.org/0000-0003-3649-0323

Abstrakt

The article deals with translation choices by Slovene translators from Polish literature in 2017, on the presumption that both literatures, that of source and that of the target language, perceive each other as peripheral in terms of Even-Zohar’s theory of literary polysystems. Nevertheless, as much as 14 Polish books of different genres were translated into Slovene language in 2017, among them novels, poetry, a play, and theological essays.


Słowa kluczowe

peripheral literatures; Polish-Slovene translations in 2017; translation choices; genre diversity

Blatnik A., 2011: Bo še šlo brez Nobelove? »Pogledi«, 23. Dostopno na: http://pogledi.delo.si/knjiga/bo-se-slo-brez-nobelove [obiskano: 1.10.2018].

Blatnik A., 2017a: Prevodno leposlovje v sodobni Sloveniji. »Knjižnica«, 61 / 4, str. 47—57.

Blatnik A., 2017b: Vredno je, čeprav je brezplačno. »Literatura«, 316 / XXIX, str. 116—130.

Bucka-Kustec K., 2018: Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2017 roku. Tipkopis. Even-Zohar I.: 2009: Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim. V: P. Bukowski, M. Heydel, ur.: Współczesne teorie przekładu: Antologia. M. Heydel, prev. Krakov, Znak, str. 197—203.

Heydel M., 2009: Itamar Even-Zohar (ur. 1939). V: P. Bukowski, M. Heydel, ur.: Współczesne teorie przekładu: Antologia. M. Heydel, prev. Krakov, Znak, str. 196—196.

Izpis iz poljščine prevedenih izdaj iz sistema Cobiss, 2017. Dostopno na: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=la%3Dslv+and+lo%3Dpol+and+py%3D2017*&db=cobib&mat=allmaterials&start=10 [obiskano: 20.09.2018].

Jež N., 2017: Nova dinamika slovenskega prevajanja iz poljske književnosti v zadnjih desetletjih. »Jezik in slovstvo«, 2—3 / LXII, str. 67—75.

Rugelj S., 2018: Postkrizna knjižna produkcija na Slovenskem. »Bukla«, 14 / 144, str. 3.

Muszyńska Vizintin A., 2016: Przekłady literatury polskiej w Słowenii w 2015 roku. »Przekłady Literatur Słowiańskich«, zv. 7, 2. del, str. 187—198.

Pobierz

Opublikowane : 2019-10-31


UnukJ. (2019). Od romanov do teoloških esejev: pregled slovenskih prevodov poljske literature v letu 2017. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), 241-256. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.23

Jana Unuk 
https://orcid.org/0000-0003-3649-0323

tłumaczka, redaktorka, autorka licznych posłowi i innych tekstów o literaturze polskiej. Zajmuje się polską poezją XX i XXI wieku, współczesną polską prozą i twórczością Virginii Woolf. Przetłumaczyła 65 książek dla dorosłych i 47 dla dzieci, w tym pięć antologii baśni ludowych, z literatury polskiej m.in. poezję C. Miłosza, W. Szymborskiej, T. Różewicza, A. Świrszczyńskiej, A. Wata, Z. Herberta, M.B. Kielar, E. Sonnenberg, prozę B. Schulza, O. Tokarczuk, M. Tulli, J. Bator, P. Huellego, S. Chwina, A. Stasiuka, I. Karpowicza, J. Dehnela, M. Łozińskiego, H. Krall, I. Fink, M. Szczygła, G. Herlinga-Grudzińskiego, dramat P. Demirskiego, z angielskiego powieści i opowiadania V. Woolf i I.B. Singera, z bośniackiego D. Karahasana, z serbskiego F. Davida i V. Stevanovicia. W 2006 roku dostała nagrodę im. Antona Sovrè, jest członkinią jury międzynarodowej nagrody literackiej Vilenica.


Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).