Odwleka spotkanie czy tylko je oddala? 
O sposobach konceptualizowania zmiany terminu 
na późniejszyAbstrakt

The article presents the differences in conceptualizing the idea of moving planned activities or events to a later time. The author of the article refers to the cognitive semantics and considers five Polish verbs: oddalić, odłożyć, odciągnąć, odsunąć and odwlec. The author uses lexicographical explanations and material gathered from the National Corpus of Polish Language and Internet.


Słowa kluczowe

verbs of movement; cognitivism

Bańko M., red., 2000, Inny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa. (ISJP)

Dubisz S., red., 2004, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa. (USJP)

Przybylska R., 2006, Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u-, Kraków.

Śmiech W., 1986, Derywacja prefiksalna czasowników polskich, Wrocław.

Taylor J.R., 2007, Gramatyka kognitywna, przeł. Buchta M., Wiraszka Ł., red. nauk. Tabakowska E., Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-29


LisczykK. (2020). Odwleka spotkanie czy tylko je oddala? 
O sposobach konceptualizowania zmiany terminu 
na późniejszy. Postscriptum Polonistyczne, 19(1), 27-39. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10113

Karolina Lisczyk  karolina.lisczyk@wp.pl
dr, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8741-1595

Adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych ze współczesnym językiem polskim, w szczególności jego gramatyką oraz semantyką. Od 2009 roku uczestniczy w pracach nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN. Jest autorką monografii Fazowość i jej wykładniki w polszczyźnie (Katowice 2015). Razem z Marcinem Maciołkiem współredagowała książki Ruch w języku – język w ruchu (2012) oraz Granice w języku – język w granicach (2014).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).