Postpamięciowy dyskurs 
w literaturze dla dzieci i młodzieży . Recenzja książki Małgorzaty Wójcik­-Dudek, 2016, W(y)czytać Zagładę. 
Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieżyAbstrakt

brak


Czapliński P., 2004, Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze, „Teksty Drugie”, nr 5.

Didi­Huberman G., 2008, Obrazy mimo wszystko, przeł. Kubiak Ho­Chi M., Kraków.

Sokołowska K., 2010, „I dziś jestem widzem”. Narracje dzieci Holokaustu, Białystok.

Weil K., 2014, Zwrot ku zwierzętom. Sprawozdanie, w: Barcz A., Dąbrowska M., red., Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna, przeł. Sadzik P., Lublin

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-30


OchwatM. (2020). Postpamięciowy dyskurs 
w literaturze dla dzieci i młodzieży . Recenzja książki Małgorzaty Wójcik­-Dudek, 2016, W(y)czytać Zagładę. 
Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży. Postscriptum Polonistyczne, 19(1), 305-313. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10146

Magdalena Ochwat  magdalena.ochwat@us.edu.pl
dr, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0178-165X

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na poezji religijnej, zwłaszcza twórczości polskich kapłanów współczesnych, oraz na kategorii paradoksu. Interesuje się również związkami pomiędzy literaturą a teologią – ich miejscami wspólnymi, a także realizacją motywów biblijnych w polskiej liryce współczesnej. Ponadto bada zagadnienia związane z edukacją polonistyczną, w tym ideę wielokulturowości w przestrzeni szkolnej. Jest autorką książki Poezja paradoksów – paradoksy w poezji. Poetycka teologia Jana Twardowskiego, Janusza Stanisława Pasierba, Wacława Oszajcy (2014).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).