Planowanie jednostek lekcyjnych i metodycznych – 
modele i schematyAbstrakt

The aim of the article is to point out the risk that lies in the uncontrolled freedom of choosing methods and techniques of teaching foreign languages. The author also tries to find solutions to this problem. In the first part of the article the main methodological conceptions are presented. The need to remain coherent is underlined here. Some of the most commonly used schemas of foreign language lessons are presented by the author. Characteristics of CEFR concludes the first part of the article. CEFR is regarded as an element, which links past and present in glottodidactics. The second part of the article contains hints and remarks on planning lessons and methodological units. The author concentrates on task­oriented teaching, she explains the specific character of task­based lessons and suggests how to keep such lessons coherent.


Słowa kluczowe

teaching methods; taskbased teaching; planning lessons

Anthony E.M., 1963, Approach, method and technique, „ELT Journal”, No. 17 (2).

Beacco J.C., 2007, L’approche par compétences dans l’enseignement des langues: enseigner à partir du Cadre européen de référence pour les langues, Paris.

Canale M., Swain M., 1980, Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing, „Applied Linguistics”, No. 1.

Defays J.M., 2003, Le français langue étrangère et seconde. Enseignement et apprentissage, Spirmont.

Droździał­Szelest K., Pawlak M., 2007, When I think about grammar… Exploring English department students’ beliefs about grammar, grammar learning and grammar teaching, w: Pawlak M., red., Studies in Pedagogy and Fine Arts. Special issue: Exploring focus on form in language teaching, Poznań–Kalisz.

Ellis R., 2003, Task­Based Language Learning and Teaching, Oxford.

Estaire S., 2009, El aprendizaje de lenguas mediantetareas: de la programación al aula, Madrid.

Harmer J., 2001, The Practice of English Language Teaching, London.

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych, Kraków.

Komorowska H., 1999, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.

Krajka J., 2009, Lekcja a metoda nauczania. Modele lekcji języka obcego, w: Komorowska H., red., Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Warszawa.

Nunan D., 1989, Designing Tasks for the Communicative Classroom, Cambridge.

Pfeiffer W., 2001, Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań.

Puren Ch., 2005, Domaines de la didactique des langues­cultures: entrées libres, „Les Cahiers Pédagogiques”, No 437.

Puren Ch., 2006, L’évolution historique des approches en didactique des langues­cultures, ou comment faire l’unité des ‘unitésdidactiques’, http://www.tesol­france.org/articles/Colloque05/Puren05.pdf [dostęp: 24.04.2014].

Robert J.P., Rosen E., Reinhardt C., 2011, Faire classe en FLE. Une approche actionnelle et pragmatique, Paris.

Rada Europy: Coste D., North B., Sheils J., Trim J., 2003, Europejski system opisu kształcenia językowego: nauczanie, uczenie się, ocenianie, przeł. Martyniuk W., Warszawa.

Seretny A., 2006, Metody nauczania języków obcych a nauczanie języka polskiego – zarys, w: Lipińska E., Seretny A., red., Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Kraków.

Skehan P., 1996, A Framework for the Implementation of Task­based Instruction, „Applied Linguistics”, No. 17.

Węglińska M., 2009, Jak przygotować się do lekcji?, Kraków.

Willis J., 1996, A Framework for Task­Based Learning, London.

Woodward T., 2001, Planning Lessons and Courses. Designing sequences of work for the language classroom, Cambridge.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-02


JanowskaI. (2020). Planowanie jednostek lekcyjnych i metodycznych – 
modele i schematy. Postscriptum Polonistyczne, 16(2), 63-88. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10213

Iwona Janowska  iwona.janowska@uj.edu.pl
dr hab., Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5133-2660

W swojej pracy badawczej zajmuje się zastosowaniem podejścia ukierunkowanego na działanie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych. Jest autorką wielu artykułów z zakresu glottodydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, programów nauczania języka francuskiego i języka polskiego jako obcego, zbiorów zadań do nauczania języka francuskiego i polskiego jako obcego oraz monografii Planowanie lekcji języka obcego (2010) i Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych (2011). Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych na Wydziale Polonistyki UJ oraz warsztaty szkoleniowe w kraju i za granicą dla nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).