Błędy fleksyjne w tekstach pisanych 
przez słoweńskich studentów polonistyki w LublanieAbstrakt

The aim of the article is to analyse the inflectional errors in texts written by Slovenian students of Polish Studies in Ljubljana. The collision of two grammatical systems (in this case: Polish and Slovenian) leads to numerous mistakes. As a result the inflectional errors appear in both spoken and written texts. The incorrect forms have been analysed in the article and the reason for their occurance described. Special attention was paid to mistakes that can result from the influence of the Slovenian language. The analysed material was gathered by the author of the article herself and it comes from the written works of the Polish language students from Ljubljana. The analyses aim to explain the reasons for the errors. This should result in reflection on the effective methods of teaching that could prevent the occurance of such errors.


Słowa kluczowe

language mistakes; inflection errors; interferences; Polish language; Slovenian language

Burzyńska A.B., 1999, Świadomość normy i błędu w dydaktyce języka polskiego jako obcego, w: Miodek J., red., Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno­stylistyczna współczesnych Polaków, Wrocław.

Dąbrowska A., Pasieka M., 2006, Błąd językowy – niedostatek kompetencji, luka w sprawności czy niewłaściwa strategia, w: Seretny A., Lipińska E., red., Sprawność przede wszystkim, Kraków.

Dąbrowska A., Pasieka M., 2008, Błędy językowe w tekstach pisanych przez cudzoziemców – wybrane problemy związane z klasyfikacją i oceną, w: Seretny A., Lipińska E., red., Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, Kraków.

Jadacka H., Markowski A., Zdunkiewicz­Jedynak D., 2008, Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe, Warszawa.

Kurcz I., 2000, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.

Lipińska E., 2003, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków.

Marjanovič Umek L., Kranjc S., Fekonja U., 2006, Otroški govor: razvoj in učenje, Domžale.

Markowski A., 2005, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.

Markowski A., red., 2003, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa.

Markowski A., red., 2012, Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa.

Miodek J., 2001, O normie językowej, w: Bartmiński J., red., Współczesny język polski, Lublin.

Mizerski W., red., 2000, Język polski. Encyklopedia w tabelach, Warszawa.

Porayski­-Pomsta J., 1994, Błędy językowe i ich rodzaje, w: Handke K., Dalewska­-Greń H., red., Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, Warszawa.

Zawilska D., 1999, Błąd stylistyczny w świetle badań stylistyki lingwistycznej a praktyka szkolna, w: Miodek J., red., Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno­stylistyczna współczesnych Polaków, Wrocław.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-02


WtorkowskaM. (2020). Błędy fleksyjne w tekstach pisanych 
przez słoweńskich studentów polonistyki w Lublanie. Postscriptum Polonistyczne, 16(2), 125-139. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10217

Maria Wtorkowska  mwtorkowska@yahoo.com
dr, docent, Instytut Slawistyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia.  Słowenia
https://orcid.org/0000-0001-9317-2490

Związana z Uniwersytetem Łódzkim, w latach 19992005 pracowała jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Lublanie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół współczesnego języka polskiego i słoweńskiego, nauczania języka polskiego jako obcego, frazeologii porównawczej oraz bilingwizmu dziecięcego. Z tego zakresu opublikowała wiele artykułów, np. Problemy fonetyczne Słoweńców uczących się języka polskiego (Łódź 2011), Fleksja czasownika u dziecka dwujęzycznego (Lublana 2011), Sposoby wzbogacania słownictwa przez dziecko dwujęzyczne (Monachium 2012), Usvajanje pregibnostnih vzorcev izbranih imenskih besednih vrst pri dvojezičnen otroku (Lublana 2012). Była organizatorem międzynarodowej konferencji Dwujęzyczność indywidualna i grupowa (Lublana, listopad 2011) oraz Sympozjum Jubileuszowego z okazji 10. rocznicy utworzenia lublańskiej polonistyki, które odbyło się w Lublanie w maju 2015 roku.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).