Podejście eklektyczne 
w nauczaniu polszczyzny za granicą 
na przykładzie wiersza 
Stanisława Barańczaka Garden partyAbstrakt

The article discusses the problem of teaching Polish as a heritage language, outside of Poland and when the number of teaching hours is limited. In such a situation it is worthwhile to integrate subsystems and language skills as well as combining the curricula of a range of subjects. This eclectic approach seems to be effective here. The approach is described not as a set of random actions, but as well­thought out and coherent procedures. The article uses the example of Barańczak’s Garden party to present how different techniques can be applied in teaching. It also underlines the necessity of using different media, which makes language education more modern and more attractive.


Słowa kluczowe

heritage language; eclectic approach; techniques of teaching; integrated interdisciplinary teaching; practical solutions

Czembor E., Rola dramy w nauczaniu zintegrowanym – opis metody kształcenia dzieci wraz z przykładowym scenariuszem, http://www.profesor.pl/publikacja,2119,Scenariusze,Rola­dramy­wnauczaniu­zintegrowanym­opis­metody­ksztalcenia­dzieci­wraz­zprzykladowym­scenariuszem [dostęp: 12.10.2015].

Gąsowska K., Mazińska­Szumska M., red., 2006, Oświata polonijna na początku XXI wieku. Stan i perspektywy. Wybór materiałów z V Forum Oświaty Polonijnej, Kraków.

Janowska I., 2010, Planowanie lekcji języka polskiego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków.

Janowska I. i in., red., 2011, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.

Janowska I., Lipińska E., Seretny A., 2006, Program autorski – wskazówki dla nauczycieli szkół polonijnych, w: Gąsowska K., Mazińska­Szumska M., red., Oświata polonijna na początku XXI wieku: stan i perspektywy. Wybór materiałów z V Forum Oświaty Polonijnej, Kraków.

Lipińska E., 2006a, Nauczanie „zintegrowane” – autorski program tematyczny, w: Lipińska E., Seretny A., red., Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Kraków.

Lipińska E., 2006b, Sposoby angażowania prawej półkuli mózgowej w proces efektywnego przyswajania materiału językowego, w: Seretny A., Lipińska E., red., Sprawności przede wszystkim. Materiały z konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol”, Kraków.

Lipińska E., Seretny A., 2012a, Szkoła polonijna czy językowa? Szkolnictwo polonijne w perspektywie dydaktycznej, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 4.

Lipińska E., Seretny A., 2012b, Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej, Kraków.

Lipińska E., Seretny A., 2013, Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce – na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego. Poradnik metodyczny z ćwiczeniami, Kraków.

Lipińska E., Seretny A., red., 2006, Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Kraków.

Rada Europy: Coste D., North B., Sheils J., Trim J., 2003, Europejski system opisu kształcenia językowego: nauczanie, uczenie się, ocenianie, przeł. Martyniuk W., Warszawa.

Rozenberg M., 2009, Metodyka nauczania języków obcych zorientowana sensorycznie, „Języki Obce w Szkole”, nr 5.

Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.

Seretny A., Lipińska E., 2006, Sprawności przede wszystkim. Materiały z konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol”, Kraków.

Seretny A., Lipińska E., Multimedia w praktyce dydaktycznej – konieczna innowacja czy innowacyjna konieczność, w druku.

Zarzycka G., Rudziński G., red., 2010, Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 2, Łódź.

Wilczyńska W., 1999, Uczyć się czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języka obcego, Warszawa.

Zarzycka G., 2010, „Teatr czytelników” jako dialog z tekstem literackim (na przykładzie inscenizacji wiersza Wisławy Szymborskiej „Pogrzeb”), w: Zarzycka G., Rudziński G., red., Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 2, Łódź.

Żylińska M., 2007, Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych. Teoria i praktyka, Warszawa.

Żylińska M., 2013, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-02


LipińskaE. (2020). Podejście eklektyczne 
w nauczaniu polszczyzny za granicą 
na przykładzie wiersza 
Stanisława Barańczaka Garden party. Postscriptum Polonistyczne, 16(2), 141-154. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10218

Ewa Lipińska  ewa.anna24@gmail.com
dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9260-4885

Autorka licznych podręczników, artykułów i monografii z zakresu glottodydaktyki oraz emigracji i Polonii. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z dwujęzycznością oraz metodyką nauczania języka polskiego jako drugiego, obcego i odziedziczonego, a w szczególności sprawności pisania.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).