Kilka uwag o tendencjach leksykalnych 
w nauczaniu języka polskiego jako obcegoAbstrakt

The article presents the most important language rules and tendencies in teaching Polish as a foreign language. The author fully discusses word lists that are obligatory on different levels of proficiency in Polish language, pointing out to their advantages and disadvantages. She reminds about the necessity of completing such lists caused by intensive globalization and computerization. The article presents also problems concerning language used by young people nowadays, that is not only under the process of constant changes but it also becomes ‘out of date’ very quickly. Using fashionable words and words that have become commonly used as an example the author of the article proves the importance of language intuition while preparing lists of vocabulary for a certain level of language proficiency. The author concentrates also on describing problems concerning methods of teaching Polish as a foreign language that are connected with the rapid evolution of the language.


Słowa kluczowe

Polish as a foreign language; evolution of Polish language; teaching Polish language; lexicon; inflexion

Janowska A., 2007, O swoistości derywacji na tle innych sposobów nominacji, w: Achtelik A., Tambor J., red., Sztuka czy rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, Katowice: Gnome.

Markowski A., 1999, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Miodunka W., 1992, Język polski jako obcy: programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Zbiór materiałów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sawicka G., 1999, Zapożyczenia a (nie)świadomość językowa (na przykładzie zapożyczeń angielskich), w: Miodek J., red., Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno­stylistyczna współczesnych Polaków, przy współpr. M. Zaśko­-Zielińskiej, I. Borkowskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Seretny A., 2011, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sokołowska K., 2012, Polszczyzna lektorów uczących języka polskiego jako obcego – wybrane zagadnienia, „Kwartalnik Polonicum”, nr 12.

Tokarski J., 1993, Schematyczny indeks „a tergo” polskich form wyrazowych, oprac. i red. Z. Saloni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Waszakowa K., 1994, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne obce, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-13


TamborJ. (2020). Kilka uwag o tendencjach leksykalnych 
w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 41-54. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10581

Jolanta Tambor  jolanta.tambor@us.edu.pl
prof. dr hab., Instytut Języka Polskiego im. I. Bajerowej, Wydział Filologiczny; Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0801-3821

Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień: fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, język artystyczny (szczególnie prozy science fiction), sytuacja językowa na Śląsku, nauczanie języka polskiego obcokrajowców. Jest wiceprezeską Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, członkinią m.in. Komisji Socjolingwistyki i Komisji Kontaktów Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Autorka książek: Język polskiej prozy fantastyczno­-naukowej (1991), Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna (2006, 2008), Oberschlesien – Sprache und Identität (2011), kilkakrotnie wznawianego podręcznika Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego (wspólnie z Danutą Ostaszewską, 2000 i wyd. następne) oraz autorką zbioru zadań do tegoż podręcznika Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia (2007); jest też redaktorką wielu prac naukowych i popularnonaukowych.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).