O niektórych możliwościach wykorzystania mandali 
w edukacji polonistycznejAbstrakt

The article presents the possibility of using mandala during the classes with children studying Polish as a foreign language. Some particular areas of Polonistic education have been discussed here, such areas where using this technique supporting passing the knowledge and developing skills is possible. The functions of educational mandala have been described along with the most important rules of using it. Working with the picture of mandala can help to liberate a child’s creative activity.


Słowa kluczowe

mandala; Polonistic education; creative activity

Adamek I., 2011, Uczenie uczenia się – wspieranie edukacyjne ucznia, w: Adamek I., Zbróg Z., red., Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, Kraków: Libron.

Bernacka R.E., Turska D., 2011, Mandala jako forma ekspresji młodzieży. W kręgu jungowskich inspiracji, w: Krasoń K., red., Chowanna. Twórczość – ekspresja – aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bemmerlein G., 2006a, Mandale. Cztery pory roku, Kraków: WIR.

Bemmerlein G., 2006b, Mandale literowe, Kraków: WIR.

Brzezińska A., Chmielewska K., Samul B., 1987, Rozwijanie ekspresji werbalnej u uczniów klasy II i jej wpływ na poziom osiągnięć szkolnych, w: Brzezińska A., red., Czytanie i pisanie – nowy język dziecka, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Brzezińska A., 1984, O twórczej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 3.

Finscher S., 2008, Kreatywna mandala, przeł. Rossowski D., Łódź: Ravi.

Jaglarz A., 2006, Czytam z mandalą, Kraków: WIR.

Kraszewska M., 2006a, Mandale literowe. Kraków: WIR.

Kraszewska M., 2006b, Mandale przyrodnicze. Kraków: WIR.

Krzyżyk D., 2004/2005, Dyktando jako forma pracy nad ortografią, „Język Polski w Szkole. Klasy IV–VI”, nr 1.

Łuczak P., 2006, Twórcza aktywność dziecka, „Wychowawca”, nr 1.

Małasiewicz A., 2005a, Mandale kaligraficzne, Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.

Małasiewicz A., 2005b, Mandale literkowe i cyferkowe, Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.

Palka S., 1988, Innowacje dydaktyczne jako czynnik rozwoju aktywności twórczej uczniów, w: Popek S., red., Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Schaffer H.R., 2007, Psychologia dziecka, przeł. Wojciechowski A., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Semenowicz H., 1973, Poetycka twórczość dziecka, Warszawa: „Nasza Księgarnia”.

Sufa B. 2011, Wspomaganie twórczej aktywności językowej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, w: Adamek I., Zbróg Z., red., Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, Kraków: Libron.

Szmidt K.J., 2007, Pedagogika twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wojtal B., 2009, Rozwojowe i terapeutyczne znaczenie zabawy w życiu dziecka niepełnosprawnego, w: Dymara B., red., Dziecko w świecie zabawy: o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-13


KrzyżykD. (2020). O niektórych możliwościach wykorzystania mandali 
w edukacji polonistycznej. Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 149-162. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10588

Danuta Krzyżyk  danuta.krzyzyk@us.edu.pl
dr hab., Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2644-2328

Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów pragmalingwistyki, frazeologii, ortografii i dydaktyki języka, a także zaburzeń w komunikacji językowej. Opublikowała ponad 80 artykułów, jedną monografię, cztery współautorskie książki, podręcznik do nauki języka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest autorką i współautorką kilku zbiorów sprawdzianów językowych i ortograficznych, a także programu komputerowego „Dyktando”. Jest członkiem Komisji Dydaktycznej RJP, Komisji Ortograficzno-Onomastycznej RJP, członkiem Koła sympatyków Komisji Języka Religijnego RJP, a także członkiem Towarzystwa Miłośników Języka. Od 2009 roku jest rzeczoznawcą MEN.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).