Gimnazjalista czyta Redutę Ordona. 
O utworach z kontekstem historycznym 
w kształceniu polonistycznymAbstrakt

The article raises an issue of students’ cognition of literary texts from the nineteenth century included in the core curriculum. The author draws attention to the difficulties associated with understanding the literal and metaphorical language that varies from the everyday language of the students. The author also introduces methods to mitigate these problems and proposes a form of classroom exercises which facilitate the analysis and interpretations of literary works.


Słowa kluczowe

literature of the nineteenth century; comprehension; methods of work at school

Domagała A., 2011, Trudność jako wyzwanie. Lektura szkolna w czasach płynnej rzeczywistości, praca magisterska, promotor: dr hab. A. Janus­Sitarz, (maszynopis), Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Dziak A., Żurek S.J., red., 2009, E­polonistyka, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

(Dz. U. 2009) Dziennik Ustaw 2009, nr 4, poz. 17.

Horwath E., Kiełb G., 2010, Bliżej słowa, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Janus­Sitarz A., red., 2004, Polonista w szkole, Kraków: Universitas.

Janus­Sitarz A., red., 2005, Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, Kraków: Universitas.

Janus­Sitarz A., red., 2007, Szkolne spotkania z literaturą, Kraków: Universitas.

Janus­Sitarz A., red., 2010, Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, Kraków: Universitas.

Janus­Sitarz A., red., 2011, Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, Kraków: Universitas.

Kwiatkowska D., Lewandowska M., 2003, WebQuest: metoda pracy z uczniami, http://gazeta­it.pl/pl/edukacja/5059, dostęp: 9.09.2011.

(Prezi) http://prezi.com, dostęp: 9.09.2011.

Szczęsna E., 2004, Wprowadzenie do poetyki intersemiotycznej, w: Balbus S., Hejmej A., Niedźwiedź J., red., Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), Kraków: Universitas.

Żylińska M, 2010, Szkoła szkodzi na mózg, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1508366,1,szkola­oglupiania.read, dostęp: 9.09.2011.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-13


HorwathE. (2020). Gimnazjalista czyta Redutę Ordona. 
O utworach z kontekstem historycznym 
w kształceniu polonistycznym. Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 231-240. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10594

Ewa Horwath  ewa.horwath@uj.edu.pl
dr, Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.  Polska

Interesuje się przede wszystkim dydaktyką języka oraz integracją nauki o języku z nauką o literaturze i kulturze. Jej ważniejsze publikacje to: cykl podręczników języka polskiego do gimnazjum Bliżej słowa i poradników metodycznych dla nauczycieli Lekturowe karty pracy; scenariusze lekcji do cyklu podręczników gimnazjalnych Świat w słowach i obrazach, artykuły metodyczne w cyklu Edukacja nauczycielska polonisty (Kształcenie językowe. Od wiedzy do kompetencji; Kiedy ocenia uczeń – kształcenie uczniowskich umiejętności oceniania i wartościowania; Radość czytania, radość omawiania. Literatura fantasy na lekcjach języka polskiego).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).