Po polsku nie tylko się mówi! 
Metodyka nauczania kultury 
w dydaktyce polonistycznej w ChinachAbstrakt

The article presents experiences that result from teaching Polish culture at the Chair of Polish Language at Beijing Foreign Studies University and the author’s idea concerning practical usage of knowledge about Poland during language classes. The author has described methods of teaching Polish culture in Polonistic didactics according to the theory of teaching foreign languages and the differences between Polish and Chinese culture. The article consists of four parts: justification of the necessity of introducing information about Poland, an image of the culture in teaching language skills, popularizing knowledge about Poland and recapitulation. This description is of scientific and analytical character.


Słowa kluczowe

culture; traditions; culture differences; Poland; Polish language

Bańko M., red., 2000, Inny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gang Z., 2010, Polonista chiński wobec rynku pracy i struktury języka polskiego, w: Miodunka W., red., Polonistyka bez granic, t. 2, Glottodydaktyka polonistyczna − współczesny język polski − językowy obraz świata, Kraków: Universitas.

Jelonkiewicz M., 2004, Wiedza o Polsce jako element nauczania cudzoziemców języka polskiego – Przegląd wybranych materiałów dydaktycznych i pomocnych, w: Miodunka W., red., Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Kraków: Universitas.

Malejka J., 2010a, Baranek wśród smoków, w: Włodarski J., Zeidler K., Burdelski M., red., Chiny w oczach Polaków, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Malejka J., 2010b, Na głęboką wodę – o zaletach (i wadach) komunikowania się z Chińczykami wyłącznie po polsku, w: Sekiguchi T., red., Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia. Międzynarodowa Konferencja Akademicka w Tokio, rocznik 2009, Tokio: Tōkyō Gaikokugo Daigaku Pōrandogo Senkō, Pōrando Bunka Kenkyūshitsu.

Malejka J., Gang Z., 2010, Good morning, China! – czyli o dzień dobry po chińsku oraz o niektórych formach adresatywnych, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2.

Miodunka W., 2004, red., Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego: stan obecny − programy nauczania − pomoce dydaktyczne, Kraków: Universitas.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-13


YinanL. (2020). Po polsku nie tylko się mówi! 
Metodyka nauczania kultury 
w dydaktyce polonistycznej w Chinach. Postscriptum Polonistyczne, 10(2), 263-273. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10597

Li Yinan  liyinan@bfsu.edu.cn
dr, kierownik Katedry Języka Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych.  Chiny
https://orcid.org/0000-0002-5777-6622

W latach 2012–2015 pracowała jako dyplomatka w Ambasadzie ChRL w Polsce. Od 10 lat zajmuje się literaturą polską oraz jej recepcją w Chinach i chińsko-polskim dialogiem międzykulturowym. Autorka kilkunastu prac poświęconych przede wszystkim zagadnieniom recepcji literatury polskiej.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).