Herbert 
i jego tłumaczAbstrakt

The article presents literary friendship between the poet and Karl Dedecius – the first and most important translator of his poetry into German. The article is an introduction into their voluminous correspondence. Letters that present Dedecius’ efforts aimed at anchoring Herbert’s creativity into German language and rising in it related literature, reveal for us the figure of the poet and his half­emigrant condition. The article discusses Herbert’s poem Colantonio – S. Gierolamo e il Leone, poem dedicated to his German translator. Saint Jerome presented in the poem is a patron and a symbol of perfection for translators. He is distinguished not only through his titanic work, but above all through his attitude based on openness and courage.


Słowa kluczowe

Zbigniew Herbert; Karl Dedecius; Saint Jerome; translation; reception; Polish poetry of 20th century; Poles and Germans

Dedecius K., 2008, Europejczyk z Łodzi. Wspomnienia, przeł. Lisiecka S., Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Herbert Z., 1999, Colantonio – S. Gierolamo e il Leone, „Dekada Literacka”, nr 2.

Herbert Z., 2011, List do Karla Dedeciusa, „Topos”, nr 1–2 [do druku podał W. Kudyba].

Höllerer W., red., 1997, Ein Gedicht und sein Autor. Lyrik und Essay, Berlin: Literarisches Colloquium.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-15


ChojnowskiP. (2020). Herbert 
i jego tłumacz. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 235-241. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10678

Przemysław Chojnowski  pch@amu.edu.pl
dr, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska.  Polska

Pracuje na pograniczu polsko-niemieckim w Collegium Polonicum w Słubicach. Tytuł naukowy doktora filozofii otrzymał na Viadrinie na podstawie rozprawy Zur Strategie und Poetik des Übersetzens. Eine Untersuchung der Anthologien zur polnischen Lyrik von Karl Dedecius (Strategia i poetyka przekładu. Analiza niemieckich antologii poezji polskiej Karla Dedeciusa) (Berlin, 2005). Książkę przygotował w oparciu o prywatne zbiory tłumacza – Archiwum Karla Dedeciusa w Collegium Polonicum (AKD). Naukowy opiekun AKD (2001–2003), lektor języka polskiego na Uniwersytecie Viadrina (2006–2008), Visiting Fulbright Lecturer of Polish Studies w University of Washington Seattle, USA (2008–2010). Ostatnio wydał dwujęzyczną książkę Dedecius-Miłosz. Listy / Briefe 1958–2000 (Łódź, 2011).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).