Klimat i środowisko naturalne w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego przeznaczonych dla Słowaków


Abstrakt

Niniejszy tekst stanowi pokłosie konferencji zorganizowanej w ramach projektu VF pt. The V4 Humanities Education for the Climate, która odbyła się 11 marca 2021 r. online. W obliczu coraz gwałtowniejszych zmian klimatu wpływających na życie nas wszystkich również glottodydaktyka polonistyczna nie może pozostać obojętna. Aktualnym problemem staje się to, w jaki sposób zaangażować ją do celów humanistyki ekologicznej. Autorka artykułu próbuje znaleźć odpowiedź na to pytanie na płaszczyźnie lokalnej, analizując materiały przeznaczone do nauczania języka polskiego jako obcego powstałe z myślą o odbiorcach uczących się tego języka na Słowacji. W drugiej części tekstu formułuje rekomendacje dotyczące wzbogacenia wspomnianych pomocy o dalsze treści środowiskowe. Podstawę dla powyższych badań stanowi przede wszystkim Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego, a pod względem identyfikacji treści leksykalnych – Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych. Aneks 2 (Seretny, 2011).


Słowa kluczowe

glottodydaktyka polonistyczna; humanistyka ekologiczna; polonistyczna dydaktyka środowiskowa; glottodydaktyka dla klimatu

Cel 13. https://www.gridw.pl/cele-zrownowazonego-rozwoju/cel-13 [dostęp: 11.04.2021].

Cudak R., 2020: Glottodydaktyka polonistyczna w perspektywie przemian. „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2(26), s. 11–29, https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.01.

Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu, https://www.hec.us.edu.pl/home-page/ [dostęp: 5.04.2021].

Gatti M., 2019: I’m Honestly Fed Up With All The Bad News So I Illustrated The Best News Of 2018 (And Recent Years), https://www.boredpanda.com/illustration-good-positive-news-2018-mauro-gatti/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic [dostęp: 5.12.2021].

Krzempek M., 2014: Polski na A. Podręcznik języka polskiego dla Słowaków. Część 2, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava.

Majewska-Wójcik A. i in., 2016: Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Obertová Z., 2021: Polski na A. Zeszyt ćwiczeń. Język polski dla Słowaków. Część 1, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava.

Pančíková M., Stefańczyk W.T., 1998, 2003: Po tamtej stronie Tatr. Učebnica pol’štiny pre Slovákov, Wydawnictwo Universitas, Kraków.

„Postscriptum Polonistyczne: Glottodydaktyka wśród dzieci i młodzieży wobec wyzwań wielo-, transkulturowości i ruchów migracyjnych”, 2018, nr 2 (22).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego, https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.061.0000405,rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.html [dostęp: 6.04.2021].

Seretny A., 2011: Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych. Aneks 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Sokolová M. i in., 2021, Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov.

Wawrzyniak K., 2014: Polski na A. Podręcznik języka polskiego dla Słowaków. Część 1, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava.

Zakrzewska-Verdugo M., 2020: Polski na A. Podręcznik języka polskiego (nie tylko) dla Słowaków. Część 3, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-21


Zakrzewska-VerdugoM. (2021). Klimat i środowisko naturalne w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego przeznaczonych dla Słowaków. Postscriptum Polonistyczne, 28(2), 1-14. https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.28.05

Magdalena Zakrzewska-Verdugo  mgd.zakrzewska@gmail.com
Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie  Słowacja

Tytuł doktora porównawczej filologii słowiańskiej uzyskała na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w 2016 r. Od roku 2017 pracuje jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Jej zainteresowania naukowe to: glottodydaktyka polonistyczna i przekładoznawstwo. Najważniejsze publikacje: Przekład literacki jako problem filologiczno-kulturowy (na podstawie analizy tłumaczeń tekstów D. Masłowskiej, M. Witkowskiego i S. Shutego na język rosyjski) (Ołomuniec 2017); Полонистиката в чуждестранните университети през погледа на лектора по полски език и литература, „Чуждоезиково обучение” (2020), Polski na A. Część III. Podręcznik języka polskiego (nie tylko) dla Słowaków (Bratysława 2020).


Copyright (c) 2021 Postscriptum Polonistyczne

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).