Nauczyciel jpjo w czasach zarazy, czyli czego nauczyła nas pandemia


Abstrakt

W artykule zostały przedstawione doświadczenia nauczycieli języka polskiego jako obcego (dalej: jpjo) ze zdalnym nauczaniem oraz ich autorefleksje na temat umiejętności zdobytych w trakcie pandemii. Problem ten, ze względu na swoją aktualność, nie został jeszcze dostatecznie zbadany. Zaprezentowane dane pozyskano w ankiecie internetowej (70 uczestników) oraz dwóch wywiadach z doświadczonymi nauczycielkami jpjo. Badani dydaktycy wskazali na skok kompetencyjny, który musieli wykonać w zakresie posługiwania się technologiami teleinformatycznymi w procesie edukacyjnym po rozpoczęciu pandemii COVID-19. Choć wskazali na początkowe trudności związane z przestawieniem się na pracę zdalną, po roku funkcjonowania w takim trybie większość z nich pozytywnie ocenia swoje doświadczenia we wspomnianym zakresie. Wskazują przede wszystkim na zdobycie wielu umiejętności technologicznych, poznanie interaktywnych narzędzi oraz technik nauczania. Dodatkowo przewidują, że nauczanie jpjo pozostanie
w znacznej mierze w trybie zdalnym, a nowe podręczniki będą przygotowywane w sposób umożliwiający edukację w przestrzeni internetowej.
Artykuł sytuuje się w zakresie glottodydaktyki polonistycznej, szczególnie pedeutologii. Porusza również kwestie związane z nauczaniem jpjo z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.


Słowa kluczowe

nauczyciele jpjo; nauczyciele w pandemii; nauczanie zdalne

Chapelle C., 2005, Computer-assisted language learning, in: Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning, ed. E. Hinkel, Routledge, s. 743–755.

Dębski R., 1996, Teaching Polish with Computers: Language Processing in Educational Software, Jagiellonian University Press, Kraków.

Dębski R., 2015, Wpływ nowych technologii na dynamikę utrzymania języka polskiego w świecie. W poszukiwaniu modelu badawczego, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 61–72.

Gębal P. E., 2019, Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, PWN, Warszawa.

Gao L.X., Zhang L.J., 2020, Teacher Learning in Difficult Times: Examining Foreign Language Teachers’ Cognitions About Online Teaching to Tide Over COVID-19, “Frontiers in Psychology”, nr 11: 549653, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.549653.

Karolczuk M., 2020, Zdalnie realnie. Jak uczymy (się) języków w czasie pandemii, „Języki obce w szkole”, nr 2, s. 39–43.

Koehler M., Mishra P., 2005, What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge, “Journal of Educational Computing Research”, nr 32, 131–152, https://doi.org/10.2190/0EW7-01WB-BKHL-QDYV.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-21


KomorowskaE. (2021). Nauczyciel jpjo w czasach zarazy, czyli czego nauczyła nas pandemia. Postscriptum Polonistyczne, 28(2), 1-16. https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.28.07

Ewa Komorowska  e.komorowsk2@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4641-0828

Autorka jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, pracę doktorską przygotowywała na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierownictwem prof. W. Miodunki. Jej zainteresowania badawcze obejmują nauczanie języka polskiego jako obcego w wariantach lub kontekstach specjalistycznych oraz wielojęzyczność z językiem polskim. Obecnie pracuje na Wydziale Psychologii UW przy projekcie badawczym PolkaNorski poświęconym badaniu rozwoju językowego jedno- i dwujęzycznych dzieci w Polsce i Norwegii. Wybrane publikacje: Podręczniki do nauczania jpjo w kształceniu biznesowym (Katowice 2018), Trudności (samo)oceny w nauczaniu języka polskiego jako obcego w biznesie (2019).


Copyright (c) 2021 Postscriptum Polonistyczne

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).