Polityka integracyjna Polski a integracja kulturowa społeczności arabskiej w PolsceAbstrakt

The aim of the paper is to present selected aspects of integration (in the cultural sense) of the Arabic community in Poland in the context of Poland’s integration (migration) policy which Poland formally does not have at present. What Arabic and Polish respondents have to say about the integration process may be useful for the more efficient management of the immigration phenomenon.


Słowa kluczowe

integration policy; Poland; cultural integration; Arabic community; immigration phenomemon

Allport G.W., 1979/1958/1954, The nature ofprejudice (25th Anniversary Edition), New York.

Babiński G., 1997, Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, Kraków.

Brzozowski J., Pędziwiatr K., 2014, Analiza procesu integracji imigrantów w Małopolsce, w: Pindel E., red., Imigranci w Małopolsce. Między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją, Kraków.

Burszta W., 2004, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań.

Chavez L.R., 1991, Outside the Imagined Community: Undocumented Settlers and Experiences of Incorporation, “American Ethnologist”, Vol. 18 (2).

[Ekspertyza 2007] Ekspertyza podsumowująca doświadczenia teoretyczne i empiryczne nad społecznym i ekonomicznym wymiarem integracji. Moduł III. Integracja cudzoziemców w Polsce, 2007, Warszawa.

Etzinger H., Biezeveld R., 2003, Benchmarking in Imigrant Integration, Rotterdam.

Entzinger H., Biezeveld R., 2007, Zasady integracji imigrantów, w: Balicki J., red., Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, Warszawa.

Kubitsky J., 2012, Psychologia migracji, Warszawa.

Lesińska M., Stefańska R., Szulecka M., 2010, Rozwój polityki migracyjnej Polski, w: Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M., red., Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Warszawa.

Maalouf A., 2002, Zabójcze tożsamości, przeł. Lisowska-Chehab H., Warszawa.

[MIiR 2018] Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 2018, Nowe priorytety rządowej polityki migracyjnej, https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/nowe-priorytety-rzadowej-politykimigracyjnej [dostęp: 04.09.2018].

Nowicka E., 2011, Wprowadzenie, w: Nowicka E., red., Blaski i cienie imigracji. Problemy cudzoziemców w Polsce, Warszawa.

OBOB, 2008, Społeczne kryteria polskości, 1988–1998–2008, Warszawa.

Scheffer P., 2010, Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, przeł. Jusewicz-Kalter E., Wołowiec.

Switat M., 2015, Społeczność arabska w Polsce – fakty i mity. Raport z badań, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 3–4.

Switat M., 2017, Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora, Warszawa.

Wunderlich T., Ziebarth A., Gustin D., Isernia P., Diehl C., Martin S., 2009, Transatlantic Trends: Immigration, German Marshall Fund, Ann Arbour, MA, https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/studies/31801 [dostęp: 12.09.2018].

[Zespół MSW 2012] Zespół do Spraw Migracji MSW, 2012, Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, Warszawa.

[Zespół ds. Migracji 2013] Grupa Robocza ds. Integracji Cudzoziemców przy Zespole ds. Migracji, 2013, Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne, [projekt], Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-09


SwitatM. (2020). Polityka integracyjna Polski a integracja kulturowa społeczności arabskiej w Polsce. Postscriptum Polonistyczne, 23(1), 171-182. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9785

Mustafa Switat  m.switat@uw.edu.pl
dr, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2727-1444

Socjolog, psycholog, absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. F. Palackiego w Ołomuńcu (Czechy). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na transferze kulturowym, socjologii migracji, procesach glo- balizacyjnych, wielokulturowości oraz psychologii klinicznej. Autor szeregu artykułów dotyczących szeroko pojętych polsko-arabskich kontaktów kulturowych i kwestii migracji oraz monografii Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora (2017) wyróżnionej w konkursie ACADEMIA 2018 na najlepszą publikację akademicką i naukową.

 

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).