Półka literacka 2018Abstrakt

The article presents the most important and the most interesting prose and poetry publications that appeared in 2018. Last year was marked by a dominance of well-known authors (such as: Marek Bieńczyk, Wiesław Myśliwski, Zyta Rudzka, Eustachy Rylski, Szczepan Twardoch, Krzysztof Varga, Janusz Pasterski, Marzanna Bogumiła Kielar, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki) and proved that the Polish literary market was stable, but there was no place for new trends or spectacular literary debuts.


Słowa kluczowe

modern Polish prose and poetry; readers‘ preferences; publishing market; bestsellers

Bratkowski P., 2018, Książki na lato, „Newsweek”, https://www.newsweek.pl/kultura/najlepsze-ksiazki-na-lato-2018/3rwhrcb [dostęp: 12.02.2019].

Goźliński P., Grzymisławski Ł., Kurkiewicz J., Nogaś M., Suchecka J., Szostak N., Wężyk K., 2018, 10 najlepszych książek 2018 według magazynu „Książki”, http://wyborcza.pl/7,75517,24226383,10-najlepszych-ksiazek-2018-wedlug-magazynu-ksiazki-numer-1.html [dostęp: 12.02.2019].

Grzymisławski Ł., 2018, Twardoch i Engelking: Dawid i Daniel, czyli kłopot kliszy, „Książki”, http://wyborcza.pl/ksiazki/7,154165,24041080,twardoch-i-engelking-dawid-i-daniel-czyli-klopot-kliszy.html [22.02.2019].

Jakubowiak M., 2018, Musze larwy żerują na cielsku historii, „dwutygodnik.com”, https://www.dwutygodnik.com/artykul/8079-musze-larwy-zeruja-na-cielsku-historii.html [dostęp: 1.03. 2019].

Kowalczyk J.R., 2018, Eustachy Rylski, „Blask”, https://culture.pl/pl/dzielo/eustachy-rylski-blask [dostęp: 2.03.2019].

Kurkiewicz J., 2018, Juliusz Kurkiewicz recenzuje najważniejsze premiery jesieni, „Książki”, http://wyborcza.pl/ksiazki/7,154165,23813898,juliusz-kurkiewicz-recenzuje-najwazniejsze-premiery-jesieni.html [dostęp: 15.12.2018].

Nowacki D., 2018a, „Blask” Eustachego Rylskiego: państwo w rozkładzie, Kościół ekskomunikowany. To powieść o przyszłości Polski?, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/7,75517,23619635,blask-eustachego-rylskiego-panstwo-w-rozkladzie-kosciol.html [dostęp: 7.03.2019].

Nowacki D., 2018b, Jakie jest „Królestwo” Szczepana Twardocha? Sequel „Króla” to pełna fajerwerków popowa przygodówka, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/7,75517,24109169,jakie-jest-krolestwo-szczepana-twardocha-sequel-krola-to.html [dostęp: 22.02.2019].

Robert M., 2018, Węgierska arcydygresja, „Polityka on-line”, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1745284,1,recenzja-ksiazki-krzysztof-varga-sonnenberg.read [dostęp: 1.03.2019].

Sobolewska J., 2018a, Bez znieczulenia, „Polityka on-line”, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1769468,1,recenzja-ksiazki-szczepan-twardoch-krolestwo.read [dostęp: 28.12.2018].

Sobolewska J., 2018b, Jesteś, póki opowiadasz, „Polityka on-line”, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1767422,1,recenzja-ksiazki-wieslaw-mysliwski-ucho-igielne.read [dostęp: 18.01.2019].

Sobolewska J., 2018c, Jętki i dźwięki, „Polityka on-line”, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1765636,1,recenzja-ksiazki-marek-bienczyk-kontener.read [dostęp: 1.03.2019].

Suwiński B., 2018a, My się chyba znamy. 111 wierszy, https://instytutksiazki.pl/literatura,8,recenzje,25,wszystkie,0,my-sie-chyba-znamy-111-wierszy,155.html [dostęp: 4.03.2019].

Suwiński B., 2018b, Pierścienie Saturna, https://instytutksiazki.pl/literatura,8,recenzje,25,wszystkie,0,nawigacje,115.html [dostęp: 7.03.2019].

Wysocki G., 2019, Wybitny „Kontener” Marka Bieńczyka. Poruszające studium umierania i subtelna opowieść o miłości, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/7,75517,24381953,wybitny-kontener-marka-bienczyka-poruszajace-studium-umierania.html [dostęp: 23.01.2019].

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-09


NęckaA. (2020). Półka literacka 2018. Postscriptum Polonistyczne, 23(1), 263-277. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9791

Agnieszka Nęcka  agnieszka.necka@us.edu.pl
dr hab. prof. UŚ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0874-0295

Krytyk literacki, współpracuje m.in. z „artPAPIEREM”, „Nowymi Książkami”, „Pograniczami”, „Twórczością”; autorka książek: Granice przyzwoitości. Doświadczenie intymności w prozie najnowszej (2006); Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku (2010); Cielesne o(d)słony. Dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku (2011); Co ważne i ważniejsze. Notatki o prozie polskiej XXI wieku (2012); Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiogra-ficznych (2013); Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku (2015). Redaktorka działu krytyki literackiej w „Postscriptum Polonistycznym”. Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2009).

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).