Transformace učiva slovotvorby, A-didaktické situace [Transformacja materiału słowotwórczego. Sytuacje dydaktyczne]


Abstrakt

W artykule opisano sytuację dydaktyczną, w której realizowany był wybrany temat z zakresu słowotwórstwa. Autorka stara się teorię sytuacji dydaktycznych zastosować w programie nauczania słowotwórstwa w szkole podstawowej. W tekście szczegółowo opisano przebieg i wynik przeprowadzonego eksperymentu w nauczaniu.


Słowa kluczowe

język czeski; sytuacja dydaktyczna; dydaktyka języka czeskiego; eksperyment; konstruktywizm; słowotwórstwo; znaczenie przedrostka

Čechová M.: Historické perspektivy výuky češtiny — Nadějné vyhlídky v minulosti. „Didaktické studie“ 2020, roč. 12, č. 1, s. 101—112.

Hájková E.: Didaktika českého jazyka pro 21. století. „Didaktické studie“ 2011, roč. 3, č. 2, s. 57—60.

Novotná J.: Komunikace ve škole a v přípravě učitelů. V: Sborník příspěvků Mezinárodní konference ICPM ՚05. Vyd. J. Přívratská, J. Příhonská, D. Andrejsová. TU v Liberci, Liberec 2006.

Pacovská J.: Didaktika českého jazyka pohledem kognitivní lingvistiky. „Didaktické studie“ 2011, roč. 3, č. 2, s. 61—71.

Šmejkalová M.: Teorie didaktických situací — nová výzva pro didaktiku morfologie českého jazyka. „Didaktické studie“ 2012, roč. 4, č. 1, s. 42—64.

Štěpáník S.: Konstruktivistické paradigma ve vyučování českému jazyku. „Didaktické studie“ 2011, roč. 3, č. 2, s. 73—78.

Štěpáník S.: Školní výpravy do krajiny češtiny. Didaktika českého jazyka pro základní školy. Fraus, Plzeň 2020.


Opublikowane : 2021-12-21


StrejčkováL. (2021). Transformace učiva slovotvorby, A-didaktické situace [Transformacja materiału słowotwórczego. Sytuacje dydaktyczne]. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 30, 169-183. https://doi.org/10.31261/TPDJP.2021.30.11

Lucie Strejčková 
Univerzita Karlova v Praze, Česká republika  Czechia
https://orcid.org/0000-0003-1173-263X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).