Lech kocha Głupią Ludmiłę. Polacy i stereotypy słowiańskości a "Malowany ptak" Jerzego KosińskiegoAbstrakt

Kevin Hannan

Le(c)h Loves Stupid Ludmila: Poles, Slav Stereotypes and Jerzy Kosinski’s The Painted Bird

The essay examines Jerzy Kosiński’s novel The Painted Bird in the context of the author’s biography (Kosiński’s war-time experiences) and its diverse receptions in Poland and the United States. The ideologies of Political Correctness and multiculturalism have prevented American scholars and the public from relating to the Polish perspective on the book and the events it purports to represent. In conclusion to his analysis, Kevin Hannan states: „The Painted Bird suggests a deceptive distortion of Polish history in the twentieth century, and the book demeans those Poles who risked their lives to save and shelter Jews such as Jerzy Kosiński”.


Pobierz

Opublikowane : 2005-10-01


HannanK. (2005). Lech kocha Głupią Ludmiłę. Polacy i stereotypy słowiańskości a "Malowany ptak" Jerzego Kosińskiego. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (11). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2389

Kevin Hannan  errgo@us.edu.pl
Kevin Hannan ukończył Uniwersytet Stanowy Austin w Nacogdoches w Teksasie, a następnie Uniwersytet Teksański w Austin z tytułem doktora slawistyki. Jego praca Borders of Language and Identity in Teschen Silesia została nagrodzona. Dzięki uzyskanemu grantowi Kevin Hannan mógł spędzić trochę czasu w Krakowie, gdzie powstało część jego wierszy. Uniwersytet w Austin powierzył mu stanowisko wykładowcy literatury rosyjskiej i czeskiej. W 2002 przeniósł się do Polski. Początkowo pracował jako lektor w prywatnej szkole w Bielsku-Białej. Następnie przeniósł się do Łodzi gdzie otrzymał stanowisko profesora kontraktowego Uniwersytetu Łódzkiego w Katederze Literatury i Kultury Amerykańsakiej.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).