Wielkie bulwary kultury. Pedagogiczne tropy wokół hierarchii i klasykówAbstrakt

Krzysztof Maliszewski

Grand Boulevards of Culture.

Pedagogical Tropes of the Hierarchy and the Classics

In our world, information is the problem, not a solution. It is increasingly difficult to separate the important from the petty affairs, the creative, authentic contents and activities from the appearance of the advertised. The eminent American scholar George Steiner point out the necessity of the hierarchy, the canon, the cultural impact of the masters. Confrontation with the sophisticated creations of the human spirit is a kind of hygiene of attention and reaction. Maturation of personality requires justifiedoverwhelming effect which can be possible in serious treatment of the classics. Without their stories, man is walled up in a vacuum. How could we pick the significant voices from the informational downpour? What may prove to be helpful—in addition to the clues in the work of Steiner—are such categories as Leszek Kolakowski’s the great philosopher, Leo Strauss and Allan Bloom’s Great Books, Hans-Georg Gadamer or Thomas Stearns Eliot’s classicisms, Tadeusz Sławek’s the master of the difficult speech, or Lech Witkowski’s symbolic authority. From a pedagogical point of view this is a sensitive issue. What is at stake is the choice between the opening and burying the human sensitivity and reflection.


Pobierz

Opublikowane : 2013-01-01


MaliszewskiK. (2013). Wielkie bulwary kultury. Pedagogiczne tropy wokół hierarchii i klasyków. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (26). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2604

Krzysztof Maliszewski  krzysztof.maliszewski@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiki i Psychologii; Instytut Pedagogiki  Polska
doktor habilitowany jest absolwentem studiów pedagogicznych, które ukończył na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w 1998 r. Jego kariera akademicka jest sukcesywnie kontynuowana z chwilą zatrudnienia w macierzystej uczelni, gdzie do dnia dzisiejszego jest na stanowisku adiunkta w Zakładzie Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania. Rozprawę doktorską przygotowywał pod kierunkiem recenzentki swojej pierwszej pracy dyplomowej - pani dr hab. prof. UŚ Agnieszki Stopińskiej-Pająk pt. "Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury Drugiej Rzeczpospolitej", broniąc dysertacji w 2003 r. Wydał ją w formie monografii podoktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego w 2004 r.

Dr hab. Krzysztof Maliszewski jest badaczem indywidualistą, głęboko zakorzenionym we własnym środowisku akademickim i regionalnym. W oparciu o skromne zasoby uczelniane i własny wysiłek poznawczy konstruuje swoje kolejne a jakże znakomite zamysły poznawcze, kierując się własną pasją oraz bogactwem studiowanych rozpraw z szeroko pojmowanych nauk humanistycznych. Będąc pedagogiem nie zapomina bowiem o tym, że wartość reprezentowanej dyscypliny i subdyscypliny naukowej tkwi właśnie w źródłodajnych naukach dla pedagogiki oraz w naukach pogranicza. Drugą pracą zwartą tego autora jest habilitacja pt. "Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury” (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 295)"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).